Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hooldajatoetuse määramine
2. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
3. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine .
6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
7.-9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
11.-12. Kohanime määramine
13.-14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
15.-16. Ehitusloa väljastamine 
17. Koha-aadresside muutmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Reklaamimaksu kehtestamine (II lugemine)
20. Pärnu linnas Aisa tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Papsaare külas Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Lõvisüda tee 23 kinnistu osas
22.-23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Geodeetiliste töödega seotud ülesannete delegeerimine
25. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektig „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas II etapp”
26. Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 24 „Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord“ muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine
28. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 määruse "Pärnu linna bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine" muutmine" eelnõule
29. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste kord" eelnõule 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid