Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korralduse nr 29 „Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine
5. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolide õpilaspileti duplikaadi hinna kehtestamine
7. Spordiprojekti muudatus
8. SA Tõstama Mõis nõukogu liikmete nimetamine
9. OÜ SuFe nõukogu liikmete nimetamine
10. SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu liimete nimetamine
11. Linnapea välislähetus
12.-13. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
16.-17. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga.
18. Tasuta parkimisloa andmine
19. Ehitusloa väljastamine
20. -21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
23. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
24. Pärnu arengukava aastani 2035 kinnitamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
26. Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määruse nr 12 "Soome sõprusvaldade stipendiumi kord" kehtetuks tunnistamine
27. Sporditegevuse toetamise kord
28. Seljametsa Muuseumi ümberkorraldamine
29. Seljametsa Rahvamaja põhimäärus
30. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
31. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
33. Pärnu Linnavolikogu määruse „Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine“ eelnõu
34. Osaühing SuFe põhikiri

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid