Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 "Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine" muutmine
2. Jõõpre Vanurite Kodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuse kinnitamine
3. Tõstamaa Vallavalitsuse 12. oktoobri 2017 korralduse nr 843 „Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
5. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord ” muutmine
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
8. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2018 korralduse nr 743 muutmine
9. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras.
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele 
12. Restaureerimistoetuse eraldamine
13. Ehitusloa andmine 
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
16. Koha-aadresside määramine
17. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Volituste andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid