Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Tervist edendava projekti toetus
3. Tervisenõukogu liikmete nimetamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015. a korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine
8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
9. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
10.-12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine 
15. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Pärnu Lasteaed Mai põhimäärus
17. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid