Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu linna 2019. aasta eelarve
2. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
3. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
4. Tervist edendava projekti toetamise kord
5. Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
6. Tõstamaa Lasteaia põhimäärus
7. Paikuse Lasteaia põhimäärus
8. Pärnu Päikese Kool põhimäärus
9. Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
10. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Tammiste Hooldekodu liginullenergiahoone ehitamine”
11.-13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Pärnu linnas Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Nelgi tn 40, Sireli tn 8 ja Sireli tn 10 kinnistute osas
17. Pärnu linnavalitsuse arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu kohta
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20.-27. Ehitusloa andmine 
28. Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
30. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
31. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
32. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
33. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
35. Volituste andmine
36. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
37. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
38. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
39. Spordiprojektile toetuse eraldamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid