Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Valimisjaoskondade moodustamine
2. Hooldajatoetuse määramine
3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
5. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Spordiprojektide ekspertkomisjon
8. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu moodustamine
9. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
10. Riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
11. Riigihanke “ Audru teede talvine hooldus 2018-2022” pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
12. Tasuta parkimislubade andmine 
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
14.-18. Ehitusloa andmine 
19. Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Koha-aadresside määramine
21. Jõulukaunistuste konkursi väljakuulutamine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
24.-25. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
26. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
27. Raieloa andmise kord
28. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
29. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
30. Leevälja I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
31. Papsaare küla Luige kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määruse nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muutmine
33. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
34. Audiitori määramine
35. Reservfondi vahendite kasutamise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid