Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Spordikooli spordihalli ja Pärnu Mai Kooli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
2. Pärnu Linnavlaitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5.-6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. -9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
12. Riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja kvalifitseerimine
13.-16. Eluruumide üürile andmine 
17. Ehitusloa andmine 
18. Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
19.-20. Kohanime määramine
21.-23. Ehitusloa andmine 
24. Koha-aadresside määramine
25. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 muutmine
26.-37. Koha-aadresside määramine, muutmine ja sihtotstarvete määramine
38. Eehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
39. Pärnu linn Haraka tn 1 ja Riia mnt 269 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
40. Kinnistute valdusesse andmine
41. Arvamuse andmine „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid