Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2.-3. Volituste andmine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Pearaha arvestamise alused
6. Treenerite tastustamise arvestamise alused
7. Sporditegevustoetuste eraldamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Vaiete lahendamine
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
14.-20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Haldusaktide kehtetuks tunnistamine
22.-23. Maa erastamine ja koha-aadressi andmine
24.-25 Sundvalduse tasu
26.-28. Sundvaldus 
29. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
30. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
31. Kinnisasja tasuta omandamine 
32.-33. Tasuta parkimisloa andmine 
34. OÜ Paikre nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid