Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Audru Kooli arengukava kinnitamine
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks stipendiumi eraldamine
3. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
4. Audru Vallavalitsuse 10.08.2017 korralduse nr 230 „Haridus- ja kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihindade kehtestamine“ muutmine
5. Pärnu Linnavalitsuse 21. veebruari 2017 korralduse nr 106 "Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine" ja 09. aprilli 2018 korralduse nr 349 „Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine“ muutmine
6.-7. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
8. Metsamaterjali kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
9. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
10. Ehitusloa andmine 
11. Riia mnt 135 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Projekteerimistingimuste eelnõu
14.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine, piiride muutmine
20. Haldusaktide kehtetuks tunnistamine
21. Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Jõõpre Vanurite Kodu ja Tammiste Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamine
23. Linnavara valitsemise kord
24. Vee-ettevõtja kohustuste täitja määramine Lavasaare alevikus
25. Sihtasutuse Pärnu Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid