Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
3. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. aprilli 2019 korralduse nr 251 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine“ muutmine
5. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
6. Pärnu Keskraamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine
7. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
8. Restaureerimistoetuste eraldamine
9.-15. Ehitusloa andmine 
16. Munitsipaalomandisse antavale maaüksusele koha-aadressi, maakasutuse sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine
17.-18. Koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega 
21. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule 
22. Tammiste Hooldekodu põhimäärus
23. Paikuse Huvikooli põhimäärus
24. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
25. Pärnu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve (I lugemine)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid