Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Välislähetus
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 355 "Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine" muutmine
5. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
6. Pärnu linna õpilaspreemia määramine kuldmedaliga lõpetajatele
7. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Vaide tähtaja pikendamine
10. Pärnu Spordikooli osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
13. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
14. Kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise tasumäärade kehtestamine
15. Pärnu linnale vara tasuta omandamine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine, nõusoleku andmine eelmärke ja reaalkoormatise kustutamiseks
16. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi teele
17. Pärnu linna jäätmekava 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
18. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 „Tasuta parkimislubade andmine“ muutmine
19. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Loa andmine ajutisele ehitisele 
21. Ehitusloa andmine 
22. Pärnu Linnavalitsuse 11. märts 2019 korralduse nr 166 peale esitatud vaide lahendamine
23. Pärnu linn Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
25. Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ muutmine
26. Audru Vallavolikogu 12. novembri 2015 määruse nr 24 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine
27. Pärnu Muusikakooli põhimäärus
28. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
30. Pärnu linn Kõima küla Potsepa detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
31. Pärnu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kell 16.30
1. Riigihanke „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke “Tammiste Hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid