Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Ametist vabastamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Eellabiraakimistegapakkumise_tulemused
6. Loa andmine ajutisele ehitisele
7.-8. Ehitusloa andmine 
9. Papsaare külas Ihna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Koha-aadresside muutmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, sihtotstarvete ja teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine
12. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Pärnu LV 06.05.2019 korralduse nr 314 peale esitatud vaide lahendamine
14. Linnavara võõrandamine enampakkumisel
15. Linnavara võõrandamine
16. Linnavara võõrandamine 
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Tasuta parkimislubade andmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid