Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Toetuse eraldamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2019/2020
3. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
4. Riigihanke „Seadmete ja sisustuse ning õppe- ja abivahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
5. Riigihanke „Fiiberoptilise laivõrgu rent“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. OÜ Paikre nõukogu liikme nimetamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade reaalservituudiga koormamiseks kinnisasja kasuks
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimisloa andmisest keeldumine
10. Audru vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 315 „Audru valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“ muutmine
11. Vaide lahendamine
12. A.H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Ehitusloa andmine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
16. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
17. Pärnu Spordikooli põhimäärus
18. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
19. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid