Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Välislähetus
2.–3. Volituste andmine
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine
7. Riigihanke „Vahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Pärnu linnas Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Vaide rahuldamata jätmine 
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Riigihanke „Paikuse osavalla tänavavalgustuse hooldus 60 kuud” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Valikpakkumise korraldamine 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
19. Pärnu Linnavalitsuse 04.03.2019 korralduse nr 149 muutmine
20. Pärnu Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 183 muutmine
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandmiseks
23. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine
24. Riia mnt, Papiniidu tn ja Suur-Jõe tn perspektiivse pikenduse vahele jääva maa-ala detailplaneeringu osaliselt mitte kehtetuks tunnistamine eelnõu
25. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid