Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramine
2. Pärnu linnavalitsuse 9. aprill 2018 korralduse nr 343 „Pärnu linna tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 25.02.2020 korralduse nr 109 muutmine
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine
5. Liikmeõiguste teostaja määramine
6. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia sisustamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
7. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine
8.-11. Ehitusloa andmine
12. Pärnu linnas Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu algatamine
13. Pärnu linnas, Silla külas, Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kinnistu detailplaneeringu algatamine
14. Teavitamine arvamusest detailplaneeringu algatamise kohta
15. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
17. Eluruumi üürile andmine
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
20. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse tähtaja pikendamiseks
21. Pärnu linna Audru osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
22. Huvikoolide ümberkorraldamine
23. Pärnu Kunstide Kooli põhimäärus
24. Mitteformaalse ja formaalse õppe ühendamine Paikuse osavallas
25. Paikuse Kooli põhimäärus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid