Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Liikmeõiguste teostaja määramine
5.- 6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitisteatise ehitisregistrisse kandmisele esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
8. Audru ringraja kinnistu täiendavate ühendusteede rajamiseks antud ehitusloale esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnas Karikakra tn 45 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1023 „Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Vaide lahendamine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid