Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu Tammsaare kooli arengukava kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2020/2021 õppeaastaks
5. Huvihariduse ja huvitegevuse spordivaldkonna stipendiumite eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pääsukese pst 10 kinnistule
8. Pärnu linnas Paikuse alevis Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu Linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p kehtetuks tunnistamine
10. Kastna küla, Kolgi õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
11. Seljametsa küla, Koidupõllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Linnavara võõrandamine enampakkumisel
13. Kinnisasja Mõrra tänav T3 koormamine reaalservituudiga
14. Tasuta parkimisloa andmine Rahandusministeeriumile
15. Arvamus Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 41 „Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“ kehtetuks tunnistamine ja ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid