Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Pärnu spordikeskuse osutatava rannaratastoolide laenutamise hinna kehtestamine
2. Seljametsa rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. –7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Pärnu linnavalitsuse 01.03.2021 korralduse nr 136 "Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Marksa küla, Mihkli kinnistu“ muutmine
12. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks
13. Konkursi „Kaunis kodu“ tulemuste kinnitamine
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026
15. Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
17. Nõusoleku andmine Pärnu linnas Härma tn 14 kinnistut koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmiseks ja hoonestusõiguse võõrandamiseks
18. Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Pärlimõisa tee 26 kinnistu osas
19. Enne 1. juulit 2015 algatatud Audru osavalla planeeringute koostamise lõpetamine
20. Tõstamaa alevik Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Jäätmehoolduseeskiri

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid