Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. MTÜ Pärnumaa Puuetega Koja sotsiaalprojekti eelnõu
2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 „Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
4. Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord
5.–6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Laine kinnistu ja Koidu tn 1, 3, 5, 7 ja 8 detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Värati külas Meremaa detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Keraamika tn 17 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Kaldatamme tee 2 kinnistule
12.–15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Keskkonnaameti vaide lahendamine
17. Pärnu linnavalitsuse 03.05.2021 korralduse nr 282 muutmine
18. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
19. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (Vanajõe tee)
20. Riigihanke „Telefoni- ja andmesideteenused“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
21. Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
22. Korrakaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
23. Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
24. Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid