Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–6. Volituste andmine
7. „Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine“ korraldus 605 kehtetuks tunnistamine
8. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide klassides 2021.-2022. õppeaastaks
9. Pärnu linnavalitsuse 25. jaanuari 2021 korralduse nr 46 „Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
10. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
11. Lindi lasteaed-algkooli arengukava 2021-2025 kinnitamine
12. Toetuse eraldamine
13.–18. Ehitusloa andmine 
19. Pärnu linnas Aia tn 28 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Pärnu linnas Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Männi tn 12 kinnistule
23. Paikuse vallas Paikuse alevis Kasemaa katastriüksuse ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
24.–27. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
28. Sundvalduse seadmine 
29. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
30. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
31. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasja Kesklinna rand R1 jagamisel moodustatavale kinnisasjale

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid