Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. MTÜ Eesti SV Tugigrupid sotsiaalprojekti eelnõu
2.-20. Volituste andmine
21. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine
22. Liikmeõiguste teostajate määramine
23. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine
24. Pärnu linnavalitsuse osavallakeskuste põhimääruste muutmine
25.–29. Ehitusloa andmine 
30. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
31. Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
32. Jõõpre küla, Looga tee 18 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine
33. Saari küla, Toome koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
34. Arvamus Eassalu VIII liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse kohta
35.–36. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
37. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova hariduskeskus)
38. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (spordihalli treeningsaal)
39. Linnavara võõrandamine (hakkevõsa ja raiejäätmed)
40. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Pähkli kinnistu)
41. Pärnu linna 2022. aasta eelarve
42. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
43. Pärnu linna valimiskomisjon
44. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
45. Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanajõe tee 15 kinnistu osas
46. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
47. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
48. Noortekeskustele tegevustoetuse andmise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid