Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Munitsipaalharidusasutuste 2022. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3. Tõstamaa keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu Päikese kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Riigihanke „Pärnu Päikese koolile hooldus- ja ravimööbli ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused 2022
7. Toetuse ja preemia eraldamine
8. Riigihanke „Saare tn. sademeveetorustike rekonstrueerimine ja Pärnu linna sademeveetorustikele tagasivooluklappide paigaldamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukateks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu linnas Riia mnt 259a teenindusmaa määramine
15. Pärnu linnas Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Pärnu linnas, Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu linnavalitsuse 01.11.2021 korraldusele nr 739 „Ehitusloa andmine Väike-Toome 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks” ja Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 21.10.2020 otsusele nr 3-5.4/591/2020 “Projekteerimistingimused ühepereelamu püstitamiseks Väike-Toome tn 6 kinnistule” esitatud vaide lahendamine
18. Kinnisasjade otsustuskorras tasuta võõrandamine sihtasutusele Tõstamaa hooldekodu
19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid