Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu laste ja noorte tugikeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke „Audru osavalla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistutel
8. Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–12. Sundvalduse seadmine 
13. Nõusoleku andmine kinnistu kinnistusraamatu registriosa nr 2649505 jagamiseks ja kaasomandi lõpetamiseks
14. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
15. Arvamus Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning kõigi pakkumuste tagasilükkamine
17. Härma tn 16 kinnisasja koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine
18. Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine
19. AS Pärnu Vesi põhikirja muutmine
20. Rahvusvahelisest organisatsioonist „The European Historic Thermal Towns Association“ väljaastumine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linna haldusterritooriumi avalikus ruumis lõpetada kohustuslik kaitsemaski kandmise kohustus“ eelnõu juurde
22. Arvamus „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta (rongiühendus)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid