Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Toetuse eraldamine
2. Ametisse kinnitamine
3. Ametist vabastamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
5. Riigihanke „Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seotud planeeringuülesannete lahendamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Pärnu linnas, Papiniidu tn 17a maa-ala ja Papiniidu tn 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine Papiniidu tn 17a kinnistu osas
8. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Mampli tee 8 kinnistule
10. Ehitusloa andmine Niidu tn 1c
11. Tee-ehitusloa andmine Paikuse alev, Orupõllu tänav
12. Pärnu linnas Õuna tn 11 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu linnas Arukase tn 5 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Eassalu küla, Audru metskond 69 ja Audru metskond 70 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Liu küla, Sepa kinnistu
16. Sundvalduse seadmine Põhja tn 5
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja Pärnu linnavalitsuse 02.05.2022 korralduse nr 307 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Audru alevik, Raku tee 2a kinnistu“ täitmise peatamise taotluse lahendamine
18. Tasuta parkimisloa andmine riigiprokuratuuri Lääne ringkonnaprokuratuurile
19. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Suur-Jõe tn 42c kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Rapijata O
20. Eluruumi üürile andmine
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linna rahvaküsitluse korraldamise kord“ eelnõu kohta
22. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurde
23. Sotsiaalhoolekandealase suunitlustega projektide toetamine
24. Raha eraldamine reservfondist
25. Kinnisasja Vallikraav kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks, VL Kaatrid OÜ
26. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde (Vanapargis asuva monumendi teisaldamine)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid