Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Eluruuumi üürile andmine 
5. Rammuka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9. Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn 4. Jõe tn 2b kinnistule
11. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Kõima küla, Jõnsiserva koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine 
14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
15. Pärnu Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
16. Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord
17. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord
18. Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
19. Pärnu linnapiirkonna strateegia aastateks 2022-2027 avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid