Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ muutmine
5. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamise muutmine
6. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa Rahvamaja arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
8. Kampaania “Värvid Linna!” tulemuste kinnitamine
9. Ehitusloa andmine, Eassalu küla, Saviste
10. Pärnu linnas Merekalda tn 15a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Mündi tn 35 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Rammuka külas Panga koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kastna külas Rüssa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Jõõpre külas Pajunurga sihtotstarbe muutmine
15. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Tammiste tee 6b kinnistu
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Pärnu linnavalitsuse 19.11.2021 korralduse nr 791 „Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ lisa nr 8 asendamine
21. Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel“ muutmine
22. Tasuta parkimislubade andmine rahandusministeeriumile ja sotsiaalkindlustusametile
23. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla III, VII ja IX piirkonnas 2022-2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
24. Pärnu linna 2023. aasta eelarve
25. Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuut
26. Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 11 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
27. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine
28. Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõu kohta
31. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta
32. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid