Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsus 13. Mai 2019 korralduse nr 316 “Kultuuriprojektide toetuste eraldamine” muutmine
4.–5. Eluruumide üürile andmine 
6. Ehitusloa andmine 
7. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarvete määramine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 17 kinnistule
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Liu külas Liu kalatsehhi kinnistule

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Premeerimise piirmäärade kinnitamine
4. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
5. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
6. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine ja omandamine vahetamise teel ja Eesti Vabariigi omandis oleva kinnisasja tasuta omandisse taotlemine
8. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
9. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.-11. Eluruumide üürile andmine 
12.-14. Ehitusloa andmine 
15.-18 Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Palgajuhendite muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Preemia maksmine
6.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare külas Mõrra tn 17 detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Metsise detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Marksa külas Ojako detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
17. -19. Ehitusloa andmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
21. Pärnu linn, Männiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnas, Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Pärnu linnas enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetluse lõpetamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 „Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine“ muutmine
3.-4. Ehitusloa andmine 
5.-7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 korralduse nr 786 muutmine
9.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 369 “Pärnu linnas Nurmenuku tänaval koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
13.-14. Koha-aadressi muutmine
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Lehe tn 5 kinnistule
18. Pärnu linnas, Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu osaline (I etapi alas) kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmise toetus
2. Sihtasutuse Pärnu Muuseum nõukogu liikmete esitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
5. Vaide lahendamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Pärnu linnas J. V. Jannseni tn 47 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine
2. Spordiprojektide toetuste eraldamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5.-7. Ehitusloa andmine
8. Pärnu linn, Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku VII faasiga liitumine

Ülevaade istungist


1. OÜ Lavassaare Kommunaal likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele kirjalikul enampakkumisel
3. Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks reaalservituudiga 
4.-5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
6.-7. Eluruumide üürile andmine
8. Raha eraldamine reservfondist
9. Pärnu LV planeerimisosakonna 11.06.2018 otsuse nr 3-5.4/265 vaide lahendamine
10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Ehitusloa andmine 
12. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
13. Koha-aadresside määramine

Ülevaade istungist


1. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
2. Paikuse Põhikooli direktori ametisse kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 3.06.2019 korralduse nr 389 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9.  Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Katastriüksuse jagamine
11. Pärnu linn, Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas, Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
2. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4.-7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Õuna tn 9a kinnistule
10. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Loomestipendiumite eraldamine
4. Preemia maksmine
5. Ehitusloa andmine

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Ehitusloa andmine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5. Riigihanke „Pärnu Tammsaare Kooli köögimööbli, tehnoloogiaklassi tehnika, aknakatete, aspiratsioonisüsteemi ning keemia- ja bioloogiaklassi vahendite ostmine ning paigaldamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
6. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist

1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 "Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4.- 6. Volituste andmine
7. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
8. Sporditegevustoetuse eraldamine
9. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
10.- 16. Ehitusloa andmine
17.- 18. Tee ehitusloa andmine
19. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Ehitusloa andmine
21. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
22. Audru Vallavalitsuse 02.06.2016 korralduse nr 210 „Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele lähiaadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine”
23. Koha-aadresside muutmine
24. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
25. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
26. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine
27. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
28. Pärnu Linnavalitsuse 27.02.2017 korralduse nr 112 muutmine
29. Tasuta parkimisloa andmine 
30. Nõusoleku andmine jahimaa kasutamiseks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke „Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus kuni 17.04.2020“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
13–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
14. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Ametist vabastamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 359 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Eellabiraakimistegapakkumise_tulemused
6. Loa andmine ajutisele ehitisele
7.-8. Ehitusloa andmine 
9. Papsaare külas Ihna kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
10. Koha-aadresside muutmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, sihtotstarvete ja teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine
12. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Pärnu LV 06.05.2019 korralduse nr 314 peale esitatud vaide lahendamine
14. Linnavara võõrandamine enampakkumisel
15. Linnavara võõrandamine
16. Linnavara võõrandamine 
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Tasuta parkimislubade andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03. juuni 2019 korralduse nr 384 „Pärnu linna õpilaspreemiate määramine“ muutmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Spordiprojekti toetuse eraldamine
7. Maksuvabastuse taotluse rahuldamata jätmine
8. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
9.-10. Ehitusloa andmine
11. Tee ehitusloa andmine 
12. Pärnu linn Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine
22. Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 202 muutmine
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
24. Skulptuuri tasuta omandamine
25.-27. Eluruumide üürile andmine
28. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine 
29. Tasuta parkimislubade andmine 
30. Riigihanke „Pärnu Rääma Põhikooli hoonete rekonstrueerimise projekti koostamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
31. Riigihanke „Audru koolihoone osaline rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
32. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Ülevaade istungist


1. Välislähetus
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 20.05.2019 korralduse nr 355 "Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine" muutmine
5. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
6. Pärnu linna õpilaspreemia määramine kuldmedaliga lõpetajatele
7. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Vaide tähtaja pikendamine
10. Pärnu Spordikooli osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
13. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmine ja avalikustamisele suunamine
14. Kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise tasumäärade kehtestamine
15. Pärnu linnale vara tasuta omandamine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine, nõusoleku andmine eelmärke ja reaalkoormatise kustutamiseks
16. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi teele
17. Pärnu linna jäätmekava 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
18. Pärnu Linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 „Tasuta parkimislubade andmine“ muutmine
19. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Loa andmine ajutisele ehitisele 
21. Ehitusloa andmine 
22. Pärnu Linnavalitsuse 11. märts 2019 korralduse nr 166 peale esitatud vaide lahendamine
23. Pärnu linn Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
25. Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 määruse nr 8 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ muutmine
26. Audru Vallavolikogu 12. novembri 2015 määruse nr 24 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine
27. Pärnu Muusikakooli põhimäärus
28. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
30. Pärnu linn Kõima küla Potsepa detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
31. Pärnu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kell 16.30
1. Riigihanke „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Riigihanke “Tammiste Hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2018.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
2. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
2. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
3. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
6. Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmete nimetamine
7.-8. Eluruumide üürile andmine
9. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Tasuta parkimislubade andmine 
11.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 “Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine” muutmine
14. Ehitusloa andmine
15. Tee ehitusloa andmine
16.-17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
18. Pärnu Linnavalitsuse 13.05.2019 korralduse nr 337 „Komisjoni moodustamine“ muutmine
19.-20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Kreegi tn 15 kinnistule
21. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Pärnu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5.-6. Volituste andmine
7. Spordiprojektide toetuste eraldamine
8. Pärnu linn Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. -11. Ehitusloa andmine
12. Koha-aadresside muutmine
13. Eluruumide üürile andmine
14. Jäätmekava koostamise algatamine
15. Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
16. OÜ SuFe 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
4.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa väljastamine 
7. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11.–12. Koha-aadresside muutmine
13. Kohanime ruumikuju muutmine 
14. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
15. Enampakkumise alghinna muutmine
16. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
18. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
19. Kinnisasjade tasuta omandamine
20. Riigihanke „Pärnu Kesklinna ranna rannavalve suplushooajal 01.06.2019 kuni 31.08.2021“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Kohanime muutmine
22. AS Pärnu Vesi 2018. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
23. OÜ Paikre 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
24. Estonia Spa Hotels AS 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
3. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. aprilli 2019 korralduse nr 251 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine“ muutmine
5. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
6. Pärnu Keskraamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine
7. Pärnu Keskraamatukogu arengukava kinnitamine
8. Restaureerimistoetuste eraldamine
9.-15. Ehitusloa andmine 
16. Munitsipaalomandisse antavale maaüksusele koha-aadressi, maakasutuse sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine
17.-18. Koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega 
21. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule 
22. Tammiste Hooldekodu põhimäärus
23. Paikuse Huvikooli põhimäärus
24. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
25. Pärnu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve (I lugemine)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid