Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Volituste andmine
2. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
3. Raha eraldamine reservfondist
4.-8. Ehitusloa andmine 
9.-10.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Riigihanke „Pärnu linna Paikuse osavallas Ringi tänava rekonstrueerimine“ pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke “Pärnu linna teede pindamine 2019 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
3.  Aukirja andmine
4. Spordiprojektide toetuse eraldamine
5.-6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Kinnistu valdusesse andmine
8. Eluruumide üürile andmine
9. Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks reaalservituudiga
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. SA Pärnu Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
12. OÜ Kümblus 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendi toetuse eraldamine
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
3. Ettevõtlustoetuse eraldamine
4. Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
5. Pärnu Keskraamatukogu arengukava heakskiitmine ja avalikkusele suunamine
6. Pärnu Linnaorkestri loomenõukogu kinnitamine
7. Sportlaste toetamine
8. Paikusel enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
9.-10. Koha-aadressi muutmine
11. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
12. Munitsipaalomandisse antavatele maaüksustele koha-aadresside, sihtotstarvete ja pindalade määramine
13. Metsamaterjali võõrandamine
14. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
15. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
16. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Paikuse alevis Rukkilille tn 1,2,3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
17. Audru vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel

Ülevaade istungist


1. Audru Kooli arengukava kinnitamine
2. Huvihariduseks ja huvitegevuseks stipendiumi eraldamine
3. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
4. Audru Vallavalitsuse 10.08.2017 korralduse nr 230 „Haridus- ja kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihindade kehtestamine“ muutmine
5. Pärnu Linnavalitsuse 21. veebruari 2017 korralduse nr 106 "Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine" ja 09. aprilli 2018 korralduse nr 349 „Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine“ muutmine
6.-7. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
8. Metsamaterjali kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
9. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
10. Ehitusloa andmine 
11. Riia mnt 135 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Projekteerimistingimuste eelnõu
14.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine, piiride muutmine
20. Haldusaktide kehtetuks tunnistamine
21. Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Jõõpre Vanurite Kodu ja Tammiste Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamine
23. Linnavara valitsemise kord
24. Vee-ettevõtja kohustuste täitja määramine Lavasaare alevikus
25. Sihtasutuse Pärnu Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu kehtestamine
2. Kampaania “Värvid Linna!” väljakuulutamine
3. Ehitusloa andmine 
4.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning muutmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
15. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
16. -17. Eluruumide üürile andmine
18. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
19. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
20. Riigihanke “Pärnu Kesklinna ranna rannavalve suplushooajal 01.06.2019 kuni 31.08.2023“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
21. Riigihanke „Uruste-Põldeotsa kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
22. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
23. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Pärnu linnas Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
2. Raeküla Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine
3. Tee ehitusloa andmine 
4. Ehitusloa andmine 
5. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Koha-aadresside määramine
8.-9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine
11. Volituse andmine linna esindaja määramiseks perearsti konkursi komisjoni
12. Oslemise lõpetamine MTÜ Kallasrada liikmena
13. Pärnu linnas Raba–Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu osaline vastuvõtmine
14. Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Spordikooli spordihalli soodustingimustel kasutusse andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 21.01.2019 korralduse nr 30 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5.-6. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine ja nõusoleku andmine reaalkoormatise kustutamiseks.
8. -9. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
10. Võlanõuetest loobumine
11.-12. Projekteerimistingimuste väljastamine 
13. Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu algatamine
14.-15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Koha-aadresside muutmine
18.-20. Ehitusloa andmine 
21. Riigihanke “Tammiste Hooldekodu Londoni maja energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja kõigi pakkumuste tagasilükkamine
22. Riigihanke “Pärnu Tammsaare lasteaia hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1.-2. Ehitusloa andmine 
3. Ehitise kasutamise otstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
4.-6. Ehitusloa andmine 
7. -8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kohanime muutmine 
10. Koha-aadresside muutmine
11. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
12.-13. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
14. Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 201 muutmine
15. Välislähetus

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2019 korralduse nr 132 "Tervist edendavate projektide toetamine" muutmine
2. Volituste andmine
3. Toetuse eraldamine
4. Audru Lasteaia arengukava kinnitamine
5. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise korra muutmine
6. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
8. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
9. Metsamaterjali võõrandamine
10. Ühisomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 2 kinnistul
12.-13. Ehitusloa andmine 
14. Tee ehitusloa andmine 
15. Raha eraldamine reservfondist
16. Tõstamaa Keskkooli põhimäärus
17. Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
18. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega 
19. OÜ Tõstamaa Sadam lõpetamine
20. OÜ Lavassaare Kommunaal lõpetamine
21. Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend
22. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Pärnu linnas Sadama tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Terviseprojektide eelnõu
3. Pärnu Lasteaed Mai ja Paikuse Lasteaia hoolekogude kinnitamine
4. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
5. Sporditegevustoetuse muudatus
6. Linnavara võõrandamine
7. Eluruumi üürile andmine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
9. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Kõrtsi tn 2 ja Härma tn 14 kirjalikul enampakkumisel
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale 
11. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Pärnu linnas Riia mnt 177 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Ehitusloa andmine 
14. Paikuse alevis koha-aadresside muutmine
15. Pärnu Linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1050 peale esitatud vaide lahendamine
16. Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Suur-jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Audru Vallavolikogu 10.10.2002 otsuse nr 265 muutmine
19. Eelnõu „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“
20. Haridusasutuste arengukavade kinnitamise korda reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
5. Sporditegevustoetuste eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 4 kinnistul
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
11. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele Rehepapi tn 2, Rehepapi tn 4, Kiltri tn 4 ja Saugamõisa tee 5 kirjalikul enampakkumisel
12. Riigihanke „Audru, Paikuse ja Tõstamaa teede suvine hooldus 2019-2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
14. Tasuta parkimisloa andmine 
15. Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


 

1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 22. jaanuari 2018 määruse nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ muutmine
4. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 109 muutmine
7. Koha-aadressi muutmine
8. Pärnu Linnavalitsuse korralduse 03.09.2018 nr 736 muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga 
10. Eluruumide üürile andmine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
12. Riigihanke „Pärnu teeületuskohtade ohutumaks ehitamine“ pakkumuste vastavaks ja pakkuja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Osaühingu SuFe osakapitali suurendamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-4. Volituste andmine
5. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
6. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
7. Sporditegevustoetuste eraldamine_eelnou
8. Kultuuriühingule tegevustoetuse eraldamine
9. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
10. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
12.-13. Tasuta parkimislubade andmine
14. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
15. Vaide rahuldamata jätmine 
16. Ehitusloa andmine 
17. Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18.-19.Koha-aadresside muutmine
20. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruar 2018 korralduse nr 193 muutmine
21. Kinnistute valdusesse andmine
22. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2.-3. Volituste andmine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Pearaha arvestamise alused
6. Treenerite tastustamise arvestamise alused
7. Sporditegevustoetuste eraldamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
11. Vaiete lahendamine
12. Pärnu linnas Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
14.-20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Haldusaktide kehtetuks tunnistamine
22.-23. Maa erastamine ja koha-aadressi andmine
24.-25 Sundvalduse tasu
26.-28. Sundvaldus 
29. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
30. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
31. Kinnisasja tasuta omandamine 
32.-33. Tasuta parkimisloa andmine 
34. OÜ Paikre nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2019
3. Spordiprojektide toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
7. Audru osavalla spordivaldkonna parimate tunnustamine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
9. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
11. Koha-aadresside muutmine
12. Maamaksuvabastuse määramine
13.-16. Maamaksuvabastuse määramisest keeldumine
17. Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Toetuste ja preemiate maksmise kord
19. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
20. Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
21. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine„ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Pärnu Keskraamatukogu arengukava algatamine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
4. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine
5. Tasuta parkimisloa andmine 
6. Ehitusloa andmine
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
2. Volituste andmine
3. "Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Pärnu Tammsaare Lasteaia teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
5. Estonia Spa Hotels AS audiitori nimetamine
6. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Tee ehitusloa andmine Audru alevik Lihula mnt 10//12 parkla ja bussipeatuse sissesõidutee
9. V. Havakats Suur-Jõe 44/1 vaideotsus
10. Pärnu linnas Mai tn 27c ja Mai tn 27d koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Riigihanke “Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine” pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke “Bürootarvete ostmine” pakkumuste tagasilükkamine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Spordikooli spordihalli ja Pärnu Mai Kooli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
2. Pärnu Linnavlaitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5.-6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. -9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
12. Riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja kvalifitseerimine
13.-16. Eluruumide üürile andmine 
17. Ehitusloa andmine 
18. Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
19.-20. Kohanime määramine
21.-23. Ehitusloa andmine 
24. Koha-aadresside määramine
25. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 muutmine
26.-37. Koha-aadresside määramine, muutmine ja sihtotstarvete määramine
38. Eehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
39. Pärnu linn Haraka tn 1 ja Riia mnt 269 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
40. Kinnistute valdusesse andmine
41. Arvamuse andmine „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Valimisjaoskondade moodustamine
2. Hooldajatoetuse määramine
3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
5. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
7. Spordiprojektide ekspertkomisjon
8. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu moodustamine
9. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
10. Riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
11. Riigihanke “ Audru teede talvine hooldus 2018-2022” pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
12. Tasuta parkimislubade andmine 
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
14.-18. Ehitusloa andmine 
19. Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
20. Koha-aadresside määramine
21. Jõulukaunistuste konkursi väljakuulutamine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
24.-25. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
26. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
27. Raieloa andmise kord
28. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities"
29. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
30. Leevälja I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
31. Papsaare küla Luige kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määruse nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muutmine
33. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
34. Audiitori määramine
35. Reservfondi vahendite kasutamise kord

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3.-4. Ehitusloa andmine 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
6. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute kirjalike enampakkumiste korraldamine
9. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
10. Riigihanke „Pärnus, A. H. Tammsaare pst. 30 koolihoone rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning ühispakkujate kvalifitseerimine
11. A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12.-14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist


1. Aasta tervisedendaja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Pärnu Linnavalitsuse 27.12.2011 korralduse nr 465 „Pärnu Keskraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine“ muutmine
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras 
7. Linnavara võõrandamine (
8. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
9.-11. Ehitusloa andmine 
12. Savi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13.-21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
22. Jõekalda tee 37 ehitusteatise vaide lahendamine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine P
24. Tervise projektide toetamise kord

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid