Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Hooldajatoetuse määramata jätmine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2018/2019 õppeaastaks
3. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
4. Eluruumide üürile andmine
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse üleandmiseks .
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korralduse nr 476 muutmine.
8.-9. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine 
10. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
11.-14. Ehitusloa andmine 
15. Tee ehitusloa andmine 
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Ehitise tagantjärgi seadustamise toimingute suhtes esitatud vaide lahendamine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum nõukogu liikme nimetamine
3. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
4. Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Spordiprojektile toetuse eraldamine
6.-12. Ehitusloa andmine
13. Tee ehitusloa andmine 
14. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas Rääma tn 7 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnus Savi tn 45 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
17. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
18. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
19. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
20. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
22. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2019. aasta eelarve
2. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
3. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
4. Tervist edendava projekti toetamise kord
5. Pärnumaa 2035+ heakskiitmine
6. Tõstamaa Lasteaia põhimäärus
7. Paikuse Lasteaia põhimäärus
8. Pärnu Päikese Kool põhimäärus
9. Pärnu linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
10. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Tammiste Hooldekodu liginullenergiahoone ehitamine”
11.-13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Pärnu linnas Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Nelgi tn 40, Sireli tn 8 ja Sireli tn 10 kinnistute osas
17. Pärnu linnavalitsuse arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu kohta
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
20.-27. Ehitusloa andmine 
28. Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
29. Suur-Jõe tn 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
30. Pärnu Linnavalitsuse 17. september 2018 korralduse nr 775 “Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks“ muutmine
31. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
32. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
33. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
35. Volituste andmine
36. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 316 muutmine
37. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
38. Riigihanke „Hoonete sisekoristuse ja kinnistute välikoristuse teenuse tellimine 3 aastaks” kõigi pakkumuste tagasilükkamine
39. Spordiprojektile toetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Toetuse eraldamine noorteprojektidele 
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Kultuurirahastu projektipõhiseks sihtfinantseerimiseks rahaliste vahendite eraldamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
8.-10. Ehitusloa andmine 
11. Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistule detailplaneeringu algatamine
12. Paikuse alevis Männiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Koha-aadressi muutmine ja hoonete koha-aadresside määramine
17.-18. Koha-aadresside muutmine 
19. Lavassaare Vallavalitsuse 28.07.2004 korralduse nr 41 muutmine
20. Kohanime muutmine 
21. Pärnu linnas Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
22. Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Tervist edendava projekti toetus
3. Tervisenõukogu liikmete nimetamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015. a korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine
8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
9. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
10.-12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine 
15. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Pärnu Lasteaed Mai põhimäärus
17. Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Tunnustuse "Aasta tervisedendaja" määramise kord
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 korralduse nr 107 "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine
4. Paikuse Vallavalitsuse 28 augusti 2017 määruse nr 4 "Huvihariduse ja huvitegevuse kava" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-9. Ehitusloa andmine Audru alevik, Nooruse põik 10
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11.-17. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja ehitusteatise menetluse peatamine
20. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1.-3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara võõrandamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 01.10.2018 korralduse 804 „ Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga
10. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks reaalservituudiga.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseksja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
15. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise mürast tulenevate mõjutuste talumiseks taotlemine
16.-17. Eluruumi üürile andmine
18.-19. Ehitusloa andmine
20. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
21. Koha-aadressi_muutmine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Kinnistute valdusesse andmine
24. Vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise sulgemiseks loa andmine
25. Pärnu linna 2018. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
26. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
27. Paikuse Päevakeskuse ümberkorraldamine
28. Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
29. Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
30. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
31. Lemmetsa külas Aabrami-Enno-Põllu ja Kingpooli ning Papsaare külas Pilliroo kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
32. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
33.-34. Arvamused

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Tervist edendav projekt
3. Liikmesõiguse teostaja nimetamine MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
4. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5.-6.Ehitusloa andmine 
7. Koha-aadresside määramine
8.-10.Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12. Linnavara võõrandamine 
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnas Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
16. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogude poolt osutatavate tasuliste teenuste tasumäärade kinnitamine
18. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 68 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 "Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine" muutmine
2. Jõõpre Vanurite Kodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuse kinnitamine
3. Tõstamaa Vallavalitsuse 12. oktoobri 2017 korralduse nr 843 „Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine“ muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
5. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord ” muutmine
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
8. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2018 korralduse nr 743 muutmine
9. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras.
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
11. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele 
12. Restaureerimistoetuse eraldamine
13. Ehitusloa andmine 
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
16. Koha-aadresside määramine
17. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Volituste andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Nõusoleku andmine
3.-7. Ehitusloa andmine 
8. Õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
9. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 637 "Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ebatäpsuse parandamine
10. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
12. Vaideotsus
13. Sundvalduse seadmine
14. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine jahi pidamiseks .
16. Linnavara võõrandamine 
17. Eluruumi üürile andmine 
18. Soojasõlmede tasuta otsustuskorras võõrandamine

Ülevaade istungist


 

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korralduse nr 29 „Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine
5. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolide õpilaspileti duplikaadi hinna kehtestamine
7. Spordiprojekti muudatus
8. SA Tõstama Mõis nõukogu liikmete nimetamine
9. OÜ SuFe nõukogu liikmete nimetamine
10. SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu liimete nimetamine
11. Linnapea välislähetus
12.-13. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
15. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
16.-17. Nõusoleku andmine kinnisasja  koormamiseks reaalservituudiga.
18. Tasuta parkimisloa andmine
19. Ehitusloa väljastamine
20. -21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
23. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
24. Pärnu arengukava aastani 2035 kinnitamine
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
26. Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määruse nr 12 "Soome sõprusvaldade stipendiumi kord" kehtetuks tunnistamine
27. Sporditegevuse toetamise kord
28. Seljametsa Muuseumi ümberkorraldamine
29. Seljametsa Rahvamaja põhimäärus
30. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
31. Pärnu linnas Lootsi tn 10 kinnistu ja Lootsi tn 6//8 kinnistu jõeäärse ala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
32. Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
33. Pärnu Linnavolikogu määruse „Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine“ eelnõu
34. Osaühing SuFe põhikiri

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Arengukava aastani 2035 KSH mittealgatamine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4.-8. Eluruumide üürile andmine
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
9. Ehitusloa väljastamine 
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadressi muutmine
14. Papsaare külas Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Vaide lahendamine
16. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1.-4.  Volituste andmine
5. Esindajate nimetamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste juhtkomisjoni
6. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
7. Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
8. Koolivaheaegade kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis
9. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
10. Loomestipendiumite eraldamine
11. Eluruumide üürile andmine
12. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks
13. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguseTelia Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Tee ehitusloa andmine
16.-17. Ehitusloa andmine
18.-19. Ehitusloa väljastamine 
20. Papsaare küla Audru ringrada koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3.-6. Ehitusloa väljastamine 
7.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse
10. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste talumiseks 
11. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks 
12. Pärnu Linnavalitsuse 13.08.2018 korralduse 669 „Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine “ muutmine.
13. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Tasuta sõiduõiguse andmine
5. Elukohaandmete kehtetuks tunnistamine
6. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
7.-9. Volituste andmine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
12.-15. Ehitusloa väljastamine
16. -19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Kinnistute valdusesse andmine
21. Pärnu Linnavalitsuse 14.05.2018 korralduse nr 441 „Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine“ muutmine
22. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
23. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
24. Raha eraldamine reservfondist
25. Pärnu Linnavolikogu 21. juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine
26. Pärnu linnas Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Pärnu linnas Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
28. Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
2. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord
3. Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord
4. Pärnu Kunstikooli põhimäärus
5. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 8 "Audru valla "Aasta õpetaja" statuut" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Hooldajatoetuse määramine
2. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
3. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Aktsiaselts Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine .
6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
7.-9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
11.-12. Kohanime määramine
13.-14. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
15.-16. Ehitusloa väljastamine 
17. Koha-aadresside muutmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Reklaamimaksu kehtestamine (II lugemine)
20. Pärnu linnas Aisa tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21. Papsaare külas Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Lõvisüda tee 23 kinnistu osas
22.-23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Geodeetiliste töödega seotud ülesannete delegeerimine
25. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektig „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas II etapp”
26. Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 24 „Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord“ muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine
28. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 määruse "Pärnu linna bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine" muutmine" eelnõule
29. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste kord" eelnõule 

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
3. Raha eraldamine reservfondist
4.-6. Ehitusloa väljastamine
7.  Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8.-9. Koha-aadresside määramine
10.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu kehtestamine
13. Pärnu linnas Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
14. Loa andmine varalise kohustuse võtmiseks (auditeerimine) 

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 627 "Nõusolek avalike ürituste korraldamsieks" muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 12.03.2018 korralduse nr 259 „Spordiprojektide toetuse eraldamine“ muutmine
3. Tasuta sõiduõiguse andmine
4. Volituste andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Raha eraldamine reservfondist
11. Ettevõtlustoetuse eraldamine

Ülevaade istungist


1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Linnavara tasuta kasutusse andmine 
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamise muutmine
4.-9. Ehitusloa väljastamine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Papsaare külas Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist


1.-3. Linnavara valdusesse andmine
4. Vara tasuta omandamine ja valdusesse andmine
5.-11. Volituste andmine
12. Pärnu Linnavalitsuse hankekord
13. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine
14. Elukoha andmete kehtetuks tunnistamine
15. Ettevõtluskonverentsi Playday osalemise tasu kehtestamine
16. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus
17. Raha eraldamine reservfondist
18. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
19.-20. Ehitusloa väljastamine 
21.-22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele koha-aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
24.-25. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. -27. Koha-aadressi muutmine
28. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
29. Linnavara võõrandamine
30. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
31. Eluruumi üürile andmine
32. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
33. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
34. Osaühingu Lavasaare Kommunaal veeteenuse hinna kooskõlastamine

Ülevaade istungist


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid