Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 268 “Munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine” muutmine
3. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
4. Ehitusloa väljastamine Lõvisüda tee 17 Papsaare küla
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6. Paikuse Spordikeskuse ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse hankekord
8. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke korraldamine 
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
7. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Ehitusloa väljastamine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. RMK koha-aadresside muutmine
12.-13. Koha-aadresside, teenindusmaa ja sihtotstarvete määramine
14. Pärnu Linnavalitsuse 11.06.2018 korralduse nr 551 „Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“muutmine.
15. Linnavara kasutusse andmine otsuskorras 
16.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 243 muutmine
19. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
20. Riigihanke “Pärnu muuli kõrvale, supelranda teenindava tee ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Linnavara valdusesse andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamiseks
7. Ehitusloa väljastamine 
8. Plaadi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu Linnavalitsuse 20.09.2010 korralduse nr 449 muutmine
11. Riigihanke korraldamine 
12. Tasuta parkimislubade andmine
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Fortum Eesti AS kasuks
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Ülevaade istungist


1. OÜ Paikre 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 avalikustamisele suunamine
3. Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine
4. Nõusoleku andmine projektitaotluse esitamiseks
5. Volituste andmine
6. Volituste andmine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega
9. Uue enampakkumise korraldamine
10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
11. Eluruumi üürilepingu muutmine
12. Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2016 korralduse nr 629 muutmine
13.-14. Paikuse Spordikeskuse soodustingimustel rendile andmine
15. Tasuta parkimislubade andmine
16. Tasuta sõiduõiguse andmine
17. Planeerimisosakonna põhimääruse muutmine
18.-21. Ehitusloa väljastamine
22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23.-25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
26. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
27. Sotsiaaltoetuste kord
28. Hankekord
29. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
30. Audru Muuseumi ümberkorraldamine
31. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus
32. Lasteaedade ümberkorraldamine
33. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
34. Detailplaneeringu kehtestamine
35. Pärnu Linnavolikogu otsus: Üldplaneeringute ülevaatamine
36. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
37. Kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine
38. Kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
39. Kinnisasja omandamise luba
40. Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsuse nr 98 „ Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras“ muutmine
41. Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine
42. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Pärnu linnas
43. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 13 „Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28. oktoobri 2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
3. Toetuse eraldamine Audru noorteprojektidele 
4. Toto mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
5.-8. Ehitusloa väljastamine 
9. Lemmetsa küla Saugaserva sihtotstarve muutmine
10. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule, nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnistutele
13. Eluruumide üürile andmine
14. Üürilepingu pikendamine
15. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
17. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormava reaalservituudi lõpetamiseks.
19. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
20. Riigihanke “Pärnu Kastani lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
21. Riigihanke “Pärnu Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamise ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine
22. Audru valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
23. Pärnu linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
24.-25. Kohanime määramine 
26. Reklaamimaksu kehtestamine II lugemine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
2. Pärnu Linnavalitsuse 29.11.2010 korralduse nr 559 "Tunnustuste “Pärnu Aasta Naine” ja “Pärnu Aasta Mees” määramise alused ja kord“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 416 muutmine
4.-7. Volituste andmine
8.-9. Ametist vabastamine 
10. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
11. Arendusrühma moodustamine Pärnu Lasteaias Pillerpall
12. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
13. Ehitusloa väljastamine
14. Ehitusloa andmine 
15. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Koha-aadresside muutmine
18. RMK koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
19. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
20. Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
22. Kinnistute valdusesse andmine
23. Riigihanke korraldamine 
24. Riigihanke „Korraldatud jäätmevedu endiste Paikuse, Tori ja Tahkuranna valdade territooriumidel“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
25. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
26. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 

Ülevaade istungist


1. Tõstamaa valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 7.05.2018 korralduse nr 418 muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 12.märtsi 2018 korralduse nr 257"Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine"muutmine
5. Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korralduse nr 214 „Teenuste hindade kehtestamine“ muutmine
6. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
9. Riigihanke “Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2018 kuni 31.05.2021“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
10. Pärnu linnale vara tasuta omandamine
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
12. Audru_Vallavalitsuse_korralduse_24.08.2017_nr_248_muutmine
13. Linnavara valdusesse andmine 
14. Eluruumi üürile andmine
15. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 võitja kinnitamine
16. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. -19. Ehitusloa väljastamine
20. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
21. Estonia Spa Hotels AS 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
22. AS Pärnu Vesi 2017. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
23. OÜ Kümblus 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
3. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
4. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
5. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
6. Ehitusloa andmine
7. Pärnu linnas, Ristiku tn 1 detailplaneeringu ebatäpsuse parandus
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Riigihanke “Pärnu linna teede pindamine 2018 aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine
11. Riigihanke korraldamine (Muuli tee)
12. Pärnu Linna 2018. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
13. Sotsiaaltoetuste kord
14. Sotsiaalteenuste osutamise kord
15. Haruraamatukogude kasutamise eeskiri
16. Pärnu Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 16 "Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
17. Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määruse nr 72 "Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" statuudi" muutmine
18.-19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
20. Maamaksumäärade kehtestamine
21. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
22. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
24. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
25. IV Jõe tn 2 ja 2a detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pilli tn 13 kinnistu osas
26. Nõusoleku andmine linnavara otsustuskorras võõrandamiseks AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel.
27. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Linnavara valdusesse andmine
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
4. Eluruumi üürile andmine
5. Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse 15. märtsi 2018 otsuse 3-5/38 peale esitatud vaide lahendamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 27.11.2017 korralduse nr 27 "Tasuta parkimislubade andmine" muutmine
7. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 19. jaanuari 2018 otsuse nr 3-5.4/21 projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine
8. Tallinna mnt 117 ja Pesa tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9.-10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas, Metsa tn 28 projekteerimistingimuste vaide lahendamine
13. OÜ SuFe 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
14. OÜ Lavassaare Kommunaal 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1.-14. Volituste andmine
15. Raha eraldamine reservfondist
16. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari 2018 korralduse nr 204 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine“ muutmine
17. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
18. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
19. Eluruumi üürile andmine
20. Linnavara valdusesse andmine
21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
22. Linnavara võõrandamine
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
24. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
25. Kampaania "Värvid Linna!" väljakuulutamine
26. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
27. -28. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
29. Ehitusloa väljastamine
30. Pärnu Linnavalitsuse 05.02.2018 korralduse nr 134 „Volituste andmine maaküsimustes“ muutmine
31. Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
32. OÜ Tõstamaa Sadam 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 15.01.2018 korralduse nr 25 muutmine
4. Pärnu Toimetulekukooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
6. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmsieks Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu Linnavalitsuse 02.10.2017 korralduse nr 537 muutmiseks
9. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
10. Ehitusloa väljastamine 
11. Tee ehitusloa väljastamine 
12. Ettevõtlustoetuse eraldamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
15. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
16. Munalaid-Manilaid liinil piletihindade kehtestamine ning paadi ja hõljuki tellimusreisi hindade kehtestamine
17. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
2. Preemia määramine
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine 
5. Riigihanke korraldamine (arvutite ja monitoride rentimine)
6. Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitamine
7. Volituste andmine
8. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
9. Vabaühendustele tegevustoetuse eraldamine
10. Riigihanke “Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamine Lennuvälja tee äärsel alal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine
11. Kinnistute võõrandamise tingimuste muutmine
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
13. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 
14. Ehitusloa väljastamine 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
18. Parkimistasu kehtestamine
19. Volikogude määruste muutmine korraldatud olmejäätmeveoga liitumisest vabastamise osas
20. Pärnu Linnavolikogu 16.01.2014 otsuse nr 2 „Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega, kinnisasjade otsustuskorras võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 28 muutmine“ muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks.
21. Audru Päevakeskuse tegevuse lõpetamine
22. Audru Päevakeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
23. Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
24. Audru Vallavolikogu 09.04.2015 määruse nr 7 "Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord“ kehtetuks tunnistamine 
25. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
26. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu kehtestamine
27. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
28. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
29. Reklaamimaksu kehtestamine
30. Välireklaami paigaldamise eeskiri
31. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruste „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine" eelnõule

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2.–5. Volituste andmine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Nõusolek eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
8. Pärnu Keskraamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine
9. Linnavara võõrandamine 
10. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
11. Pärnu linnavalitsuse 10.03.2016 korralduse nr 160 muutmine
12. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
13.–15. Ehitusloa väljastamine
16. Nurmenuku tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17.–18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
19. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja pindala määramine
20. Koha-aadresside määramine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Riia mnt 106 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
23. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 5. veebruari 2018 otsuse nr 3-5.4/45 peale esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari korralduse nr 204 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine" muutmine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3.-5. Riigihanke korraldamine
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
7.-8. Linnavara võõrandamine 
9. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine 
10. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
11.-13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
14. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
15. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
18.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21. Ehitusloa väljastamine 
22.-24. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
25. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
26. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
27. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28. Tarva tn 29 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ülevaade istungist


1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Kultuurirahastus rahaliste vahendite eraldamiseks
5.-7.  Ehitusloa väljastamine
8. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
9. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.-12. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
13.-14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.-16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
19. Eluruumi üürile andmine
20. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna kriisikomisjoni põhimäärus
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
4. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
7. Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
9. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
10. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele anatava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
11. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
12. Spordiprojektide toetuse eraldamine
13. Tasuta parkimisloa andmine 
14. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
15. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
16. Merimetsa 96 kõrvalhoone ehitusluba
17. Ehitusloa väljastamine (Kõrre tee 1) 
18. Ehitusloa väljastamine (Ringi 3)
19. Pärnu Pikk tn 12 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
20. Pärnu Roheline tn 12 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
21. Silla küla Tõlla koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Raamatukogude ümberkorraldamine
23. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
24. Kohanimede määramise kord
25. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “ Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine.
27. Nõusoleku andmine kinnisasjade Rehepapi 12 ja 14 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
28. Nõusoleku andmine kinnisasja Härma 16 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras.
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
30. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
4. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
5. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
6. Ehitusloa väljastamine Haava tootmishoone
7. Kanepi tn 4 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
8. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kanepi tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pirni tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pirni tn 28 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Pirni tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Kinnistute valdusesse andmine
14. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmsieks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
19. Riigihanke “Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
20. Raamatukogude ümberkorraldamine
21. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
5. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi
6. Tee ehitusloa väljastamine (Maagi tn)
7. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 7 kinnistul
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul
10. Tõstamaa mnt 8 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Kivivälja katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside muutmine
15. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine
16. Traali ja Kalda koha-aadressi muutmine
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
8. Riigihanke korraldamine
19.-20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine
21. Pärnu Linnavalitsuse linnavara komisjoni koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine sotsiaalhoolekandelise abi andmise otsustamiseks
2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
3.-5. Volituste andmine
6. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Raha eraldamine reservfondist
8. Ehitusloa väljastamine (Lõvi tee 40)
9. Suur-Jõe 16a ja Väike-Jõe 2a vaide menetlemistähtaja pikendamine
10. Sepa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
11.-12. Koha-aadresside määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Metsa tn 28)
14. Traali tee 19 koha-aadressi muutmine
15.-17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
20. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
21. Pärnu Linnavalitsuse 29. jaanuari 2018 korralduse nr 106 "Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamsieks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse Audru osavallakeskuse põhimäärus
2. Pärnu Linnavalitsuse Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
7. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Audru alevik Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.-11. Ehitusloa väljastamine
12. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
13. Alttoa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
14. Päikesemetsa katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
15. Linnavara üleandmine
16.-17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Riigihangete korraldamine (Kase tn ja muuli tee)
19.-20. Tasuta parkimislubade andmine 
21. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Martensi väljak)
22. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Kaitseliit)
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine
24. Volituste andmine
25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Paikuse alev, Ringi tn 3)
26. Rääma tn 15a, 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27. Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
28. Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja KSH mittealgatamine
29. Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määruse nr 7 "Kooli pidaja pädevuse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid