Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Toetuse eraldamine ja preemia maksmine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna valimiskomisjoni asukoha määramine
4. Kinnisasja Pärnu jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Kolevant OÜ
5. Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistuse 07.06.2021 otsuse nr 3-5.11/35 „Linnarajatiste kasutusse andmine eelläbirääkimistega valikpakkumisel“ kohta esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Ettevõtlustoetuse eraldamine
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
3. Vahendite eraldamine reservfondist
4.–6. Ehitusloa andmine
7. Tee ehitusloa andmine
8. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
9. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Pärnu linnas, Audru osavallas, Papsaare külas, Elu tee 5, 6 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linnas, Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12.–14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
15.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Nõusoleku andmine kinnistu reaalservituudiga koormamise muutmiseks
18. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd Pärnu linna koolide territooriumitel ja Alevi kalmistul“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuste esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. Paikuse kooli õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestamine
5. Paikuse vallavalitsuse 28.08.2017 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli osalustasu suuruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas, Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Linnavara kasutusse andmine enampakkumisel
16. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L17 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
17. Volikogu istungi kokkukutsumine

Ülevaade istungist


1. Loomestipendiumite 2021 toetuste eraldamine
2. Ehitusloa andmine 
3. Tõstamaa aleviku kergliiklustee
4.–6. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Vaide lahendamine 
8. Kinnisasjade Pärnu jõgi L5 ja Suur-Jõe tn 42c kasutusse andmine ujuvkaide paigaldamiseks 
9. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
10. Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


1. Õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
2. Kultuuri- ja spordistrateegia algatamine
3. Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
5. Pärnu linnas Mai tn 75 – 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
6. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Pärnu linnas, Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Audru ringraja detailplaneeringu koostamise lõpetamine
9. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn, Plaadi tn 2 kinnistul
10.–11. Ehitusloa andmine 
12. Kohanimede määramine - Lehtmetsa tee ja Jõeserva tee
13.–17. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 22.02.2021 korraldusele nr 124 esitatud vaide lahendamine
19. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Nõusoleku andmine korteriomandite mõtteliste osade muutmiseks
21. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu eluruumide kasutusse andmise kord
22. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
23. Riigihanke “Pärnu linna teekatete remont 2021 aastal“ hanke osas 2 pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiskellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine
12.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, koha-aadressi muutmine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Merekalda tänav T4 osa)
19. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel
20. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
21. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
22. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 18.01.2021 korralduse nr 39 muutmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
4. Pärnu Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine
5. Vaide tähtaja pikendamine
6. Vahendite eraldamine reservfondist
7. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärnu linnas, Lai tn 15 ja 15a, Aida tn T3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Raba-Lai tänava silla ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
11. Sundvalduse seadmine 
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Komisjoni moodustamine
2. Anton Hansen Tammsaare puiestee T2 jagamisel moodustatavate kinnistute võõrandamine otsustuskorras Riigi Kinnisvara ASile
3. Pärnu linnas Uku pst 10 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3.–4. Tasuta parkimislubade andmine 
5.–7. Ehitusloa andmine 
8.–9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Uku pst 10 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Audru ringrada kinnistule
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ SLP kasuks
13. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14. Kinnisasja Pargi tänav T3 omandamine
15. Linnavara võõrandamine
16. Pärnu linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
17. Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve
18. Pärnu linnas Metsa tn 13a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistule
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 kinnistule
21. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmine
22. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021–2035 kinnitamine
23. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine
24. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ eelnõu juurde
25. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „ Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ ja Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 3 „Pärnu Linnavalitsuse töökord“ muutmine “ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 21.12.2020 korralduse nr 783 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
3. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine 2021
4. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
5. Restaureerimistoetuste eraldamine
6.–7. Ehitusloa andmine 
8. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9.–14. Koha-aadresside määramine, muutmine, sihtotstarvete määramine
15. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras P
17. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 

Ülevaade istungist


1.–3. Volituste andmine
4. Haridus-ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetusele raha eraldamine
7. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
8. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
9. Kohanimede määramine - Pääsusilma tänav, Kesalille tänav ja Sinilille tänav
10. Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
11.–18. Ehitusloa andmine 
19.–20. Tee ehitusloa andmine
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks reaalservituudiga 
23. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale
24. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Männi tn 12 valikpakkumisel
25. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva kinnisasja müügiks
27. Riigihanke „Pärnu linna Raeküla lasteaia hoone rekonstrueerimine energiatõhususe parandamiseks“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
28. OÜ Paikre 2020. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS 2020. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi 2020. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
3. OÜ Kümblus 2020. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Restaureerimistoetuste eraldamine
4.–6. Ehitusloa andmine 
7. Tee ehitusloa andmine 
8. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14.–15. Piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Koha-aadresside muutmine
17. Pärnu linnavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 176 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
18. Kinnisasja Pärnu jõgi L6 ja Vasakkalda kallasrada L8 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
19. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
20.–21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
22. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Paikuse alevis Rukkilille tn 1 kirjalikul enampakkumisel
23. Riigihanke „Kindlustusteenuse tellimine 01.06.2021 kuni 31.05.2024“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
24. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldustööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
2. Riigihanke „Pärnu Päikese Kooli õppehoone ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Ametisse kinnitamine
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine
3. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
4. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuste ning stipendiumide eraldamine
5. Pärnu linnavalitsuse 10.12.2018 korralduse nr 994 „Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
6. Toetuse eraldamine/Egon Kaur
7. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
8. Vahendite eraldamine reservfondist
9.–13. Ehitusloa andmine 
14. Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine
15. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
16. Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 835 muutmine
17. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Väike - Jõe 12a KÜ
18. Kinnistu Anton Hansen Tammsaare puiestee T2 jagamisel moodustatavate kinnistute võõrandamine otsustuskorras Riigi Kinnisvara AS-le
19. Sotsiaalteenuste osutamise kord
20. Pärnu linnavolikogu 20.09.2001 määruse nr 26 „Pärnu linna üldplaneering 2001-2025“ kehtetuks tunnistamine
21. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine
22. Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
24. Kõima küla Potsepa detailplaneeringu koostamise lõpetamine
25. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 kinnistule
26. Pärnu linnavolikogu määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“
27. Pärnu linnavalitsuse määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine“
28. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuste eelnõude juurde („Osavaldade põhimäärusete muutmine“)
29. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurde

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste ning stipendiumide eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse 23.04.2018 korralduse nr 388 „Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.–9. Ehitusloa andmine Põhara küla, Jaopiserva
10. Tee ehitusloa andmine
11. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete muutmine, määramine
15. Sundvalduse seadmine Palu kinnistu
16. Pärnu linnas Seljametsa külas Ristiku ja Metsamarja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Paikuse alev Puraviku tn 31 kinnistule

Ülevaade istungist


1. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Linnavalitsus otsustas anda 23. aprillil 2021. a tasuta Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu prefektuuri kasutusse Pärnu Rannastaadioni jooksuraja.


1. Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
2. Komisjonide koosseisu kinnitamine
3. Preemia maksmine
4. Kampaania "Värvid linna!" väljakuulutamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
8. Kohanimede määramine
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pohlaku tn 1 kinnistule
10. Linnavara võõrandamine enampakkumise korras
11. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnaorkestrile
12. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale Jõeääre ja Vareme ja nõusoleku andmine reaalkoormatise kustutamiseks
13. Pärnu spordikeskuse poolt osutatava parkimisteenuse hinna kehtestamine
14. Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
15. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi arengukava aastateks 2020-2023
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnavalitsuse 25.01.2021 korralduse nr 48 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" ja 15.02.2021 korralduse nr 115 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
10. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
11. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L4 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
12. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L2 kasutusse andmine paadisilla paigaldamiseks
13. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
14. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas, Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
15. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
16. Nõusoleku andmine maakaabelliini ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Riverbank OÜ kasuks
17.–19. Ehitusloa andmine 
20.–24. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
25. Pärnu linnas, Lina tn 18a ja 18b ning Rohu tn 98 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
26. Kohanime muutmine - Turu tänav
27.–28. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Ülevaade istungist


1.–4. Ehitusloa andmine 
5. Kasutusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
6. Projekteerimistingimused teede laiendamiseks Audru alevikus
7. Pärnu linnas, Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastu võtmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Hiie tn 13 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pärnu linnas Hiie tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks SA Pärnu Muuseum kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 01.07.2019 korralduse nr 502 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid