Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Vahendite eraldamine reservfondist
3. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvisüda tee 17 kinnistule
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Arvamuse andmine
11. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu juurde
12. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse "Lasteaia osalustasu maksmisest vabastamine" eelnõu juurde
13. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Töögrupi moodustamine“ eelnõu juurde
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 834 „Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine“ muutmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Pärnu linna ettevõtluse arengukava koostamise algatamine
6.–10. Ehitusloa andmine
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, muutmine
15. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a, Aida tänav T3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Nõusoleku andmine kinnistu Aida tänav T3 koormamiseks reaalservituudiga kinnistu Lai tn 15a kasuks

Ülevaade istungist


1. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja hindade vähendamine
Linnavalitsus otsustas vähendada Pärnu linnavalitsuse 28. detsembri 2021 korraldusega nr 793 kinnitatud Pärnu Spordikeskuse hinnakirja hindu individuaaltreeningute läbiviimisel alates 17. märtsist 2021 kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud COVID-19 levikust tingitud piirangute lõppemiseni 50% võrra. Individuaalselt võivad siseruumides treenida ainult Eesti täiskasvanute ja noortekoondiste liikmed või kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Väljas võivad individuaalselt treenida kõik sportlased, kui täidetakse Covid-19 levikust tingitud piiranguid. Hinnakirjaga kehtestatud hinnad polnud mõeldud individuaaltreeningute läbiviimiseks ja olid individuaaltreeninguteks liiga kõrged. Seoses COVID-19 levikuga on tekkinud vajadus täiendavalt läbi viia individuaaltreeninguid.


1. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine
3. Ehitusloa andmine
4. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
5. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Papsaare küla, Käreda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Ideekonkursi „Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord
3. Ametist vabastamine
4.–10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Kastna küla, Kopli-Eriku teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
13. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine
14. Üürimäärade kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Terviseprojektid
2. Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine
3. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
4.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Paikuse alevis Sinioja tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Kohanime kehtetuks tunnistamine 
13.–15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule
18. Arvamuse andmine

Ülevaade istungist


1. Komisjonide koosseisu kinnitamine
2. Ehitusloa andmine
3–6 Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
7. Sundvalduse seadmine 
8. Papsaare külas Jõesuudme tee 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn Papli tn 8 kinnistul

Ülevaade istungist


1.–3. Volituste andmine
4. MTÜ Pereabikeskuse sotsiaalprojekti taotluse eelnõu
5. Toetuse eraldamine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.–11. Koha-aadressi muutmine
12. Linnavara kasutusse andmine
13. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
14.–15. Sundvalduse seadmine 
16. Arvamuse andmine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmise taotluse kohta
17.–18. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


1. Pärnu Kunstide kooli arengukava kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korralduse nr 687 „Pärnu Kunstide kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Spordiprojektide toetuse eraldamine
4. Sporditegevustoetuste eraldamine
5. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
6. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
8. Ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Raba tn 20a kinnistul
10. Koha-aadresside määramine
11. Vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Tammiste hooldekodu koosseisu kinnitamine
3. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine
4. Pärnu Päikese kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
5. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
6. Pärnu spordikooli õppekavavälise teenuse kinnitamine
7. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
8. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine
9. Pärnu linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 “Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine” muutmine
10. Tõstamaa rahvamaja põhimäärus
11. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused
12. Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
13. Vahendite eraldamine reservfondist
14. Pärnu linnas Turba tn 17 ja Turba tn 19 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15.–16. Ehitusloa andmine 
17. Tee ehitusloa andmine
18. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ muutmisest keeldumine
19. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
20. Seljametsa tee, Paide mnt, Vahenurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu
21.–22. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
23. Linnavara võõrandamine
24. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korralduse nr 706 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
4. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme volituste pikendamine
5. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
6.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
11. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
12. Pärnu linnas Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Lemmetsa küla, Mätiku maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Audru Vallavalitsuse 08.12.2003 korralduse nr 522 kehtetuks tunnistamine
14. Tõstamaa vallavalitsuse 18.12.2014 korralduse nr 41-E kehtetuks tunnistamine
15.–16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korralduse nr 706 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingu nr 3.3-1/31086-1 järgsete linnavalitsuse ülesannete täitmise delegeerimine
3. Pärnu Kuninga tänava põhikooli arengukava kinnitamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Tee ehitusloa andmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Lõvi tee 32 kinnistule
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Heiniku tee 11 kinnistule
12. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Maamaksuvabastuse määramine
14.–16. Sundvalduse seadmine 
17. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
18. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Vana–Sauga Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine
2. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3.–4. Ehitusloa andmine
5. Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
6. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused 
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning sihtotstarbe määramine
8. Pärnu linnas Kalevi pst 110 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu linnas Savi 26 hoonete koha-aadresside määramine
10. Kohanime määramine - Audruranna tee
11. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12.–13. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel 

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu spordikooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
5.–6. Ehitusloa andmine 
7.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 108c kinnistul
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kaubasadama tee 2 ja 4 kinnistutel
13. Nõusoleku andmine kinnisasja Raba tn 32 koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega Pärnumaa omavalitsuste liidu kasuks
14. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine“ juurde

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Pärnu Spordikeskuse hinnakirja kehtestamine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse arengukava koostamise algatamine
6. Pärnu linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“, 25.05.2020 korralduse nr 343 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 17.06.2020 korralduse nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine
7. Härma 16 ehitusluba
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Sundvalduse seadmine 
11. Lasteaia osalustasudest
12. Pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
13. Pärnu linnavolikogu 15.10.2020 otsuse nr 64 „Osaühing SuFe põhikirja muutmine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Tasuta sõiduõiguse andmine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021. õppeaastaks
3. Pärnu linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu spordikooli arengukava koostamise algatamine
5. Vahendite eraldamine reservfondist
6.–7. Ehitusloa andmine 
8. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 korralduse nr 510 „Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude soodustuste kinnitamine“ muutmine
4. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
5. Haridus- ja noorsooprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
6. Spordiprojektide toetuse eraldamine ja muutmine
7. Kampaania "Värvid linna" tulemuste kinnitamine
8. Tõstamaa alevik, Elektrijaam nr A-53 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja Tõstamaa vallavalitsuse 24.08.1999 korralduse nr 212-T kehtetuks tunnistamine
9.–12. Ehitusloa andmine 
13. Papsaare külas Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
14.–16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Pärnu linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluse osas otsuste vastu võtmine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
18. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20. Kinnisasja Tammiste tee 11 jagamine, kaasomandi lõpetamine ja kinnisasja Tammiste tee T10 tasuta omandamine
21. Linnavara kasutusse andmine
22. Linnavara võõrandamine

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Viipekeele tõlketeenus” pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Riigihanke “Kütuse ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
4. Pärnu linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korralduse nr 34 „Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ muutmine
5. Paikuse kooli arengukava kinnitamine
6. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli ja Pärnu Rääma põhikooli klassides 2020/2021 õppeaastaks
7. Pärnu Rääma põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
8. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine
9. Toetuse eraldamine
10.–12. Ehitusloa andmine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
14. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
16.–22. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
23. Ametisse kinnitamine
24. Pärnu spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
25. Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr 573 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse ja õppevahendi toetuse eraldamine“ muutmine
4. Pärnu linna 2020. aasta kultuuri aastapreemiad
5. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale 
6. Kinnisasjade otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Tallinn – Pärnu – Ikla maantee Pärnu - Uulu teelõigu ehitamiseks
7.–8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
9.–14. Ehitusloa andmine 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
16. Pärnu linnavalitsuse 02.11.2020 korralduse nr 667 „Pärnu linnas Väike-Kuke tn 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p kehtetuks tunnistamine“ muutmine
17. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Via Baltica)
18. Pärnu linnas Kooli tn 63 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19. Pärnu linna 2021. aasta eelarve
20. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine
21. Pärnu linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 26 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord“ muutmine
22. Kohanime määramine
23. Nõusoleku andmine Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 33 „Nõusoleku andmine kinnisasja Rehepapi 10 koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras“ muutmiseks
24. Moodustatava kinnisasja otsustuskorras tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama ehitamiseks
25. Pärnu linnavolikogu määruse "Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine" 

Ülevaade istungist


1. Pärnu Ülejõe põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate kooseisu kinnitamine
5. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
6. Kogukonnakeskuste toetuse määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Pärnu linnavalitsuse 15.04.2019 korralduse nr 254 "Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine" muutmine
8. Linnavara võõrandamine (Papiniidu 27 krt 40, Pähkli, Võidu 14 garaaž)
9. Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
10.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Kirsi tn 5 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Papsaare küla, Kaubasadama tee 19 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 9 kinnistule
15. Riigihanke „Teede talvine hooldus Paikuse ja Tõstamaa osavaldades ning Lavassaares 2020-2022“ osas 3 pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Tammsaare kooli arengukava kinnitamine
2. Pärnu Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
3.–4. Volituste andmine
5. Aasta tervisedendaja 2020
6. Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
7.–9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Papsaare külas Mõrra tn 17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Kohanimede määramine ja muutmine -
13.–15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnul linnavalitsuse 02.07.2018 korralduse nr 597 “Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid