Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1.–6 Volituste andmine
7. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
8. Huvihariduseks ja huvitegevuseks stipendiumi eraldamine
9. Ehitusloa andmine 
10. Sundvalduse seadmine 
11. Kkoha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu linnas Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu linnas Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Tammsaare kooli arengukava kinnitamine
2. Pärnu linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2020/2021 õppeaastaks
5. Huvihariduse ja huvitegevuse spordivaldkonna stipendiumite eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pääsukese pst 10 kinnistule
8. Pärnu linnas Paikuse alevis Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu Linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p kehtetuks tunnistamine
10. Kastna küla, Kolgi õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
11. Seljametsa küla, Koidupõllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Linnavara võõrandamine enampakkumisel
13. Kinnisasja Mõrra tänav T3 koormamine reaalservituudiga
14. Tasuta parkimisloa andmine Rahandusministeeriumile
15. Arvamus Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 41 „Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“ kehtetuks tunnistamine ja ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine
2. Pärnu linna ühistranspordi liinivõrgu kujundamise ja linnaliinide sõiduplaanide kinnitamise delegeerimine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 13.01.2020 korralduse nr 11 „Tasuta sõiduõiguse andmine“ muutmine
3. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine 2020
4. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
5.–7. Ehitusloa andmine 
8. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
9. Koha-aadresside määramine
10. Eluasemekomisjoni moodustamine ja eluasemekomisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Sundvalduse seadmine 
12. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
13. Volituste andmine
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tallinna mnt 14a kinnistul
15. Lindi külas Jõeääre ja Lauda kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
16. Pärnu linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine
17. Pikk tn 14 kinnisasjale kontsessionääri kasuks hoonestusõiguse seadmine, korteriomandite moodustamine ja moodustatava korteriomandi(te) võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Ettevõtlustoetuse eraldamine
3. Inventuuriakti kinnitamine
4.–5. Ehitusloa andmine 
6.–7. Kohanimede määramine 
8. Pärnu linnas Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu alal koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Sundvalduse seadmine 
11. Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine 
12. Osaühing SuFe osakapitali suurendamine

Ülevaade istungist


1.–8. Volituste andmine
9. Tõstamaa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
10.–11. Eluruumide üürile andmine
12. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumisel
13.–14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Muraka tn 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kinnistutele
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, Pohlaku tn 1 kinnistule
17.–19. Ehitusloa andmine 
20. Pärnu linnavalitsuse 05.10.2020 korralduse nr 594 „Ehitusloa andmine Paikuse alev, Tõlla tn 3“ muutmine
21. Pärnu linnavalitsuse 05.10.2020 korralduse nr 593 „Ehitusloa andmine Seljametsa küla, Lillenurme“ muutmine
22. Koha-aadresside määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2.–3. Volituste andmine
4. Sporditegevustoetuse eraldamine
5. Pärnu linnas, Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
7.–10. Ehitusloa andmine
11. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
12. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
13. Pärnu linnavalitsuse 22.01.2020 korralduse nr 44 muutmine
14.–15. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale
16. Riigihanke „Teede talvine hooldus Paikuse ja Tõstamaa osavaldades ning Lavassaares 2020-2022“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, osas 3 hankemenetluse kehtetuks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine
17. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5.–6. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
7. Linnavara kasutusse andmise valikpakkumisel 
8. Pärnu linnavalitsuse 25.09.2017 korralduse nr 516 „Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ muutmine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Tasuta parkimisloa andmine 
14. Riigihanke „Pärnu linna teekatete ehitus- ja pindamistööd“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
15. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
16. Pärnu linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord
17. Pärnu Spordibaaside asutamine
18. Pärnu Spordibaaside põhimäärus
19. Pärnu Spordikooli põhimäärus
20. Osaühingu SuFe põhikirja muutmine
21. Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
23. Valgeranna küla Sandri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
24. Pärnu linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Terviseprojekti toetus
3. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine
4. Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine
5. Raha eraldamine premeerimiseks
6. Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektide toetuse eraldamine
7. -10. Ehitusloa andmine 
11. Tee ehitusloa andmine
12.-18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Eluruumi üürile andmine
20. Sporditegevuse toetamise korra muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste ning stipendiumite toetuste eraldamine
3. Tõstamaa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
4. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektide toetamise eraldamine
5. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine 
6.–7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8.–12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja muutmine
13. Pärnu linnas Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Pärnu linnas Lina tn 18 ja Lina tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
2.–3. Ehitusloa andmine 
4. Tee ehitusloa andmine
5. Pärnu linnas Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu algatamine
6. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Silla küla, Murumuna tn 19 kinnistule
7.–8. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
9.–12. Eluruumi üürile andmine
13. Tugiteenusega eluruumide üürile andmine
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1.–2. Volituste andmine
3. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetus
4. Preemia maksmine
5. Pärnu Mai kooli arengukava kinnitamine
6. Pärnu Raba ujula hinnakirja kinnitamine
7. Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasu soodustuste kinnitamine
8. Pärnu linnavalitsuse 21. augusti 2018 määruse nr 14 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ muutmine
9. Riigihanke „Tralli lasteaia hooviala piirdeaia ja väravate ning välistorustike ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10. Riigihanke „Pärnu, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11.–12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale 
13. Ehitusloa andmine 
14.–17. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Pärnu linna 2020. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)
19. Pärnu linn Seljametsa külas Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Mambo kinnistu osas
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Mündi n 19 kinnistul

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine“
2. Volituste andmine
3. Aukirja andmine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5. Toetuse eraldamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
8.–9. Ehitusloa andmine 
10. Pärnu linnas Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Ametist vabastamine
3. Traditsioonilisele spordiüritusele toetuse eraldamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi (spordivaldkond) määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
5. Komisjoni moodustamine
6.–7. Ehitusloa andmine Jõõpre küla, Saareallika elamu ja garaaži püstitamine
8.–12. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 28. aprilli 2020 otsuse nr 3-5.4/220 „Projekteerimistingimused kauplus-elamu ja kauplus-töökoja laienduseks üle 33% Pärnu linn Rüütli tn 20 // 22 kinnistule“ peale esitatud vaide lahendamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Riigihanke “Audru ja Tõstamaa õpilaste veo teenus” pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.03.2020 nr 143 „Traditsioonilistele kultuuriüritustele toetuste eraldamine“ muutmine
4. Sporditegevuse toetuse eraldamine
5. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
6. Nõusoleku andmine sideehitise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule 
8.-10. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele 
11. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse tulemuste heakskiitmine
12. Ehitusloa andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
14. Koha-aadresside muutmine
15. Pärnu linnas, Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Pärnu linnas, Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse ennetähtaegne lõpetamine poolte kokkuleppel

Ülevaade istungist


1. Sotsiaaltoetuste suuruste määramine muutmine
2. Volituste andmine
3. Audru kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" tiitli omistamine ja preemia maksmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Ettevõtlustoetuse eraldamine
6.-11. Ehitusloa andmine 
12.-15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistu osa tasuta omandamine
17. Nõusoleku andmine allüürile andmiseks
18. Eluruumide üürile andmine
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Aukirja andmine
2. Loomestipendiumite eraldamine
3. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
4. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
5. Linnavara võõrandamine
6. Eluruumi üürile andmine
7. Pärnu Linnavalitsuse 5. august 2019 korralduse nr 534 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
8. Hajaasustuse programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine
9. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja ühendusteed
10. Vaide rahuldamata jätmine, Audru ringraja müratõkked
11.-19. Ehitusloa andmine
20. Kohanimede määramine
21.-24. Koha-aadresside määramine ja muutmine, sihtotstarvete määramine 
25. Teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
26. Hoonestusõiguse seadmise menetluse eeltoimingute lõpetamine
27. Lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmine

Ülevaade istungist


1. Ideekonkursi „ Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus“ osalejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, osaleja kvalifitseerimata jätmine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine
2. Riigihanke „Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine
2. Pärnu Kunstide kooli ja Pernova hariduskeskuse arengukavade koostamise algatamine
3. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
4. Pärnu linnavalitsuse 17.06.2020 korralduse nr 399 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Pärnu linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 1 „Osavallakogu valimiskomisjoni moodustamine“ muutmine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8.-9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Tasuta parkimisloa andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Spordiprojektide toetuse eraldamine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojekjtidele toetuste eraldamine" muutmine
5. Linnavalitsuse 17.04.2017 korralduse nr 202 muutmine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Riigihanke “Pärnu linna linnatänavate teekatete remont 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
8. Pärnu linnavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 364 „Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmete nimetamine“ muutmine
9. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ehitusloa andmine 

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine kuldmedaliga lõpetajatele
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
4. Liikmeõiguste teostaja määramine
5.- 6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitisteatise ehitisregistrisse kandmisele esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
8. Audru ringraja kinnistu täiendavate ühendusteede rajamiseks antud ehitusloale esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
9. Pärnu linnas Karikakra tn 45 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
11. Sundvalduse seadmine
12. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 1023 „Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Vaide lahendamine
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid