Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated (arhiiv)

1. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
2. Volituste andmine
3. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5.-6. Ehitusloa andmine 
7.-11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjadele
15. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
16. Riigihanke „Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
17. Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirja kinnitamine

Ülevaade istungist


1.COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 30.01.2020 korralduse nr 58 „Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
2. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
3. Pärnu linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
5. Traditsioonilistele spordiüritustele toetuste eraldamine
6.-7. Ehitusloa andmine 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ristiku tn 1 kinnistule
9.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine 
14. Pärnu linnavalitsuse 12.08.2019 korralduse nr 549 „ Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“ muutmine
15. Riigihanke „Soojusenergia ostmine Audru koolile ja 2 korterelamule“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
16. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
17. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
18. Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Nelgi tn 25 kinnistul
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tammiste tee 9 ja 9a kinnistutel
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Tammiste Hooldekodu Tieli maja elanike üldhooldusteenuse tasust vabastamine
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
4. Spordiprojektide toetuse eraldamine
5. Ehitusloa andmine 
6. Sundvalduse seadmine 
7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 26 kinnistule
8.-9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Linnavara võõrandamine
11. Kinnisasja omandamine
12. Nõusoleku andmine reaalservituudi ala suurendamiseks ja Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 nr 282 muutmiseks.
13. Kinnisasjade omandamine ja isikliku kasutusõiguse taotlemine kinnistule
14. Sundvalduse seadmine
15. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
16. Riigihanke „Pärnu Kunstihoone projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1.Estonia Spa Hotels AS 2019. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi 2019. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
3. OÜ Paikre 2019. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
4. OÜ Kümblus 2019. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
5. OÜ SuFe 2019. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Seljametsa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
3.-6. Ehitusloa andmine 
7. Koha-aadresside määramine
8.-9. Sundvalduse seadmine 
10. Riigihanke „Tammiste hooldekodu uue 30-kohalise hoone ehitamine“ pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
11.-12. Tasuta parkimislubade andmine 

Ülevaade istungist


1. 2020. aasta Johann Voldemar Jannseni preemia määramine
2. Seljametsa rahvamaja hinnakirja kinnitamine
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele muutmine
4. Kampaania „Värvid linna!“ väljakuulutamine
5. A. H. Tammsaare pst 70 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
6.-10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside määramine
12. Eluruumide üürile andmine
13. Linnavara võõrandamine ja kasutusse andmine
14. Riigihanke „Pärnu Raeküla kooli fassaadi ja treppide rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
15. Pärnu linna Paikuse osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
16. Tõstamaa vallavolikogu 25.09.2015 määruse nr 21 „Tõstamaa valla kohalike teede nimekirjade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 01.04.2020 korralduse nr 215 „Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasu eriolukorra ajal“ muutmine
3.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa andmine 
7. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
9. Riigihanke “Pärnu linna Paikuse ja Audru osavaldade kruusateede remont 2020. aastal“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
10. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule projektitoetuse määramine
4. Pärnu linnavalitsuse 01.10.2018 korralduse nr 800 „Pärnu linnavalitsuse kantselei põhimäärus“ muutmine
5. Pärnu Kuninga tänava põhikooli teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine
6. Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
7. Ettevõtlustoetuse eraldamine
8. Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
9.-16. Ehitusloa andmine 
17. Koha-aadresside määramine
18. Pärnu linnavalitsuse 01.04.2019 korralduse nr 213 kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
19. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
20. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 18. märtsi 2020 projekteerimistingimuste nr 3-5.4/151 peale esitatud vaide lahendamine
21. Linnavara võõrandamine ja omandamine vahetamise teel
22. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
23. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
24. Eluruumi üürile andmine

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus kesklinna piirkonnas“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
2. Pärnu linnavalitsuse hallatava asutuse Pärnu Haldusteenused tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
3. Nõusoleku andmine võlaõigusliku müügilepingu üleandmiseks
4. Linnavara tasuta võõrandamine
5. Rannaniitude kasutusse andmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
7.-8. Eluruumi üürile andmine
9.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13.-14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmisest keeldumine

Ülevaade istungist


1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
2. Pärnu linnavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 911 „Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Ehitusloa andmine 
4.-5. Tee ehitusloa andmine 
6. Koha-aadressi muutmine
7. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
8. Pärnu linnavalitsuse 06.04.2020 korralduse nr 229 muutmine
9. Soodustatud üürimäärade rakendamine seoses eriolukorraga
10. Lasteaia osalustasudest eriolukorras
11. Pärnu linnas, Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 201 ”Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
4. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse auhindade väljamaksmise kinnitamine
5. Ehitusloa andmine 
6.-8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Pärnu linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 92 „Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Tammiste tee 11 kinnistule“ muutmine
10.-12. Sundvalduse seadmine
13. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramine
2. Pärnu linnavalitsuse 9. aprill 2018 korralduse nr 343 „Pärnu linna tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 25.02.2020 korralduse nr 109 muutmine
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nimetamine
5. Liikmeõiguste teostaja määramine
6. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia sisustamine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
7. Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine
8.-11. Ehitusloa andmine
12. Pärnu linnas Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu algatamine
13. Pärnu linnas, Silla külas, Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kinnistu detailplaneeringu algatamine
14. Teavitamine arvamusest detailplaneeringu algatamise kohta
15. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
17. Eluruumi üürile andmine
18. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga
19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
20. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse tähtaja pikendamiseks
21. Pärnu linna Audru osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
22. Huvikoolide ümberkorraldamine
23. Pärnu Kunstide Kooli põhimäärus
24. Mitteformaalse ja formaalse õppe ühendamine Paikuse osavallas
25. Paikuse Kooli põhimäärus

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme volituste pikendamine
2. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
3.–8. Koha-aadresside muutmine, määramine ja sihtotstarvete määramine
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine, nõusolekud maa riigi omandisse jätmiseks
11.–14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmine 
16. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Tasuta parkimisloa andmine 

Ülevaade istungist


1.-3. Volituste andmine
4. Pärnu linnavalitsuse 02.07.2018 korralduse nr 597 „Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
5. Ametisse kinnitamine
6. Pärnu linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 126 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine" muutmine
7. Sporditegevuse toetuse eraldamise muutmine
8. Pärnu linna Audru osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine
9.-10. Ehitusloa andmine 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
13. Eluruumi üürile andmine
14. Pärnu linnavalitsuse 27.01.2020 korralduse nr 45 muutmine
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
16. Enampakkumise korraldamine sadamarajatiste kasutusse andmiseks Talvesadama pidamiseks
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
3. Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 korralduse nr 12 „Toetuse eraldamine noorsooprojektidele” muutmine
4. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
5. Riigihanke „Trükiste ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
6. Audru kultuuri- ja spordikeskuse hinnakirja kinnitamine
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Vabariigi kasuks
8. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistutele 
9. Moodustatavate kinnisasjade tasuta omandamine
10. Pärnu linnavalitsuse 07. november 2016 korralduse nr 611 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide tunnistamine tugiteenusega eluruumideks“ muutmine
11. Riigihanke „Lastestaadioni jääväljaku projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
12. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
13. Pärnu linnavalitsuse 02.12.2019 korralduse nr 779 muutmine
14. Pärnu linnas Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Papsaare külas Jõe kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pajupera tee 1 kinnistu osas
16.-17. Ehitusloa andmine Silla küla, Kuigu tee 55
18.-19. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
20. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks

Ülevaade istungist


1.-2. Volituste andmine
3. Kogukonnakeskustele toetuse eraldamine
4. Toetuse eraldamine
5. Preemia maksmine
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Kanali tn 14d
7. Projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Supeluse ja Pühavaimu tänav
8. Tee ehitusloa andmine 
9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 30 kinnistule
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Meremetsa tee 32 kinnistule
11. Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
12. Eluruumide üürile andmine
13. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 „Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
3. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
4. Preemia maksmine
5. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
6. Pärnu linnas, Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu algatamine
7. Pärnu linnas, Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine 
16. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
17. Tasuta parkimisloa andmine
18. Riigihanke „Pärnu linna tänavate rekonstrueerimine 2020 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20.detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2. Pärnu linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 559 „Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine
3. Volituste andmine
4. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
5. Terviseprojekti toetus
6. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
7. Pärnu linnavalitsuse 03.09.2018 korralduse nr 725 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine" muutmine
8. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
9. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
10. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
11. Spordiprojektide toetuse eraldamine
12. Sporditegevustoetuste eraldamine
13. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
14. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
15. Toetuste eraldamine
16. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
17. Pärnu linnavalitsuse 18.03.2013 korralduse nr 135 muutmine
18. Tee ehitusloa andmine 
19. Koha-aadresside muutmine
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mere puiestee 18 kinnistule
21. Rüütli tn, Nikolai tn, Pühavaimu tn, Uus tn vahelise kvartali detailplaneering osaliselt kehtetuks Rüütli tn 20 // 22 kinnistu osas
22. Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
23. Pärnu linnavolikogu 7. veebruari 2019 määruse nr 10 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 20. detsembri 2018 määruse nr 23 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine
2.-3. Volituste andmine
4. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Koolilõuna maksumuse kehtestamine
6. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2035 koostamise algatamine
7. Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade kasutusse andmise tingimuste kehtestamine
8.-9. Ehitusloa andmine 
10.-12. Koha-aadressi muutmine
13. Pärnu linnas Muuli tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1.–3. Volituste andmine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks 
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja linnavara võõrandamine otsustuskorras
7.–8. Ehitusloa andmine 
9.–10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Pärnu linnas Lubja tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
13. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid