Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Destination Pärnu
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4. Pärnu Linnavalitsuse kantselei 17.04.2023 otsusele nr 3-5.3/1 „Elukohaandmete muutmata jätmine“ esitatud vaide lahendamine
5. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine ja mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojektidele toetuse eraldamine
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7.–11. Ehitusloa andmine 
12. Pärnu linnas Pardi tn 38 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu linnas, Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
14. Riigihanke „Audru osavalla Männituka Lasteaia hoone juurdeehitus“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
15. Ehitise peremehetuks tunnistamine
16. Riigihanke „Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
17. Tervist edendava projekti toetamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine
2. Kaasava eelarve 2023 väljakuulutamine
3. Liikmeõiguste teostaja määramine MTÜ-s Eesti Konverentsibüroo
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Huvihariduse ja huvitegevuse kava muutmine
6. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Audru alevik Kolmnurga tn 5
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kase tn 8a kinnistul
9. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Saulepa küla, Piilemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Ranniku küla, Põlde koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnisasjal Kadaka tee.
13. Üürilepingu sõlmimine
14. Riigihanke „Pärnu linna teekatete remont 2023 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS 2022. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kinnitamine
2. AS Pärnu Vesi 2022. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
3. OÜ Paikre 2022. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotuse kinnitamine
4. OÜ SuFe 2022. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
5. Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojektidele toetuse eraldamine
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Jõesuudme tee 14
7. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Ringi tn 20
8. Pärnu linnas Kooli tn 20 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Paikuse alevis kergliiklusteede koha-aadresside muutmine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev Paide mnt 19 kinnistule
11. Pärnu linnas Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Pärnu linnas, Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Kinnisasjale Tallinna mnt 2 korteriomandi M37 isikliku kasutusõiguse seadmine KÜ Tallinna mnt 2 kasuks
14. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt Pärnu linna kasuks riigitee kinnistutele Taali – Põlendmaa – Seljametsa ja Paikuse Tammuru Pärnu
15. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2023 aastal“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
18. Riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli renoveerimine“ edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Nõusoleku andmine kasutuslepingu muutmiseks
20. Pärnu Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Papsaare küla, Järvi kinnistu
3. Restaureerimistoetuste eraldamine
4.–5. Ehitusloa andmine
6.–8. Koha-aadresside ja sihtostarvete määramine, muutmine
9. Riigihanke „Pärnu linna teede pindamine 2023 aastal“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
10. Riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli renoveerimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
11.  Arvamuse avaldamine Emeron Grupp OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel

Ülevaade istungist


1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025 kuni 2036 koostamise algatamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Paikuse Lasteaia arengukava kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
5. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
6. Kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskriteeriumite kinnitamine
7. Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn Pargi, Pikk, Aia ja Vanapargi tänava maa-aladel
8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn, Niidu tänav T4
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn Valgeranna küla Rannavee tee 8
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Angervaksa tee 19
11. Paikuse alevis Tehnika tn 3 koha-aadressi muutmine
12. Paikuse alevis Paide mnt 19a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare küla, Jõesuudme tee T2, Jõesuudme tee 6 ja Jõesuudme tee 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Papsaare küla, Hiiuserva koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas Väike-Posti tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
16. Ametisse kinnitamine
17. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
20. Kinnisasja Sillaveere kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks
21. Riigihanke „Tralli lasteaia tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
22. Nõusoleku andmine kasutuslepingu üleandmiseks Rüütli 28
23. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine
24. Pärnu Linnavolikogu 21. aprilli 2022 määruse nr 9 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal tarbimiseks Pärnu linnas“ muutmine

Ülevaade istungist1. Pärnu Linnavalitsuse 06.05.2019 määruse nr 4 „Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ muutmine
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste põhimääruste muutmine
3. Kampaania "Värvid linna!" väljakuulutamine
4. Ehitusloa andmine Ranniku küla, Lehtmetsa
5. Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Allika tn 19, Rääma tn 38 ja Rääma tn 34a kinnistutele
8. Liu küla, Ranniku koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Põhara küla, Allikivi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Pärnu linnas Laine tn 6a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Pärnu linnas Lille tn 39a maakasutuse sihtotstarbe määramine
12. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Päikese Koolile
13. Pärnu Linnavalitsuse 19.12.2022 korralduse nr 838 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks kinnistutele Lindi külas ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigilt“ muutmine

Ülevaade istungist


1. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine
2. Riigihanke „Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi hankimine“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste tagasilükkamine
3. Omavalitsuste finants- ja sotsiaalvaldkonna ühisseminari hinnakirja kehtestamine
4. Ametist vabastamine
5. Preemia eraldamine
6. Toetuse eraldamine
7. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Pähkli tn 8
9. Pärnu linnas Lehola tn 69 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10.–12. Sundvalduse seadmine
13. Linnavara võõrandamine
14. Riigihanke „Tralli lasteaia tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
15. Muudatusettepanek Pärnu linnavolikogu otsuse „Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine“ eelnõule

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava 2023-2028 kinnitamine
3. Huvihariduse ja huvitegevuse projektidele toetuse eraldamine
4.–9. Ehitusloa andmine
10. Pärnu linnas Lehola tn 69a koha-aadressi muutmine
11. Kiraste küla, Roni-Mardi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Audru alevik, Lihula mnt 16 ja Malda küla, Kirsi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kiige tn 7 kinnistu
14. Pärnu Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 55 „Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Energia tn 4“ kehtetuks tunnistamine
15. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks Saugamõisa tee 5
16. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (II lugemine)
17. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Pärnu linnas Türgi oja, Paide mnt, Seljametsa tee ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
19. Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine ning kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu planeeringuala muutmine

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ ühispakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine

Ülevaade istungist


1. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
2. Pärnu Tammsaare lasteaia arengukava kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.2022 korralduse nr 9 muutmine
5. XIII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
6. Toetuse eraldamine
7. Preemia eraldamine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Tohvri tee 3
9. Pärnu linnas Kibuvitsa 17 kinnistu detailplaneeringu algatamine
10. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mündi tn 18, 20, 22, 24, 26, 28 ja 30, Mureli tn 11 ja 13, Kuremarja tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 kinnistutele
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Pikk tn 16y kinnistu
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Toominga kinnistu
14. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 23
15. Pärnu linn, Lavassaare alev Mäe tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Silla külas Jõekalda tee 63 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Liiva külas Kadi koha-aadressi muutmine
18. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning otsustus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
19. Pärnu linnas Soo tn 2 õigusvastaselt võõrandatud maa osaline tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu Linnavalitsuse 29.10.2007 korralduste nr 776, 777, 778 ning 25.02.2014 korralduse nr 111 kehtetuks tunnistamine
20. Pärnu linnas Soo tn 2 maa mõttelise osa erastamine ning Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 110 kehtetuks tunnistamine
21. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lai tänav T4 ja Lai tänav T7
24. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Riia maantee T20 ja Rannametsa tee T3
25. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Linnaorkestrile
26. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
27. Pärnu linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik

Ülevaade istungist


1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu Ülejõe Lasteaia arengukava kinnitamine
8. Pärnu Kesklinna Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Pärnu Lasteaia Trall arengukava kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
11. Pärnu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
12.–15. Ehitusloa andmine
16. Pärnu linn, Männikuste küla, Köössa-Kadri ja Savitoa piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Kihlepa küla, Kalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Marksa küla, Mihkliaasa sihtotstarbe muutmine
19. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
20. Pärnu linnas Energia tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosades ning Paikuse osavallas“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine ja pakkujate kvalifitseerimata jätmine ning hanke osas 1 pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja hanke osas 2 kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Ulevaade istungist


1. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

Ülevaade istungist

1. Tervist edendavate projektide toetamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06.03.2023 korralduse nr 158 „Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine“ muutmine
3. Pärnu linnas Papsaare külas Välja tee 15a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Ehitusloa andmimne Pärnu linn Nurmenuku 4
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papli tn 12
8. Hoonete koha-aadresside määramine
9. Seljametsa külas Tormi sihtotstarbe muutmine
10. Papsaare külas koha-aadresside muutmine
11. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Lauri kinnistu
12. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas 2023 ja 2024 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni moodustamine
14. Linnavara võõrandamine
15. Riigihanke „Rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse-Lehe etapp“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
16. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavalitsuse 09.aprilli 2018 määruse nr 8 "Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava kinnitamine
4. Pärnu Lasteaia Mai arengukava kinnitamine
5. Pärnu Kastani Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Pärnu linna üldplaneeringu koostamise meeskondade moodustamine ja planeeringu indikatiivse ajakava kinnitamine
7. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Angervaksa tee 4
8. Eassalu külas Küti koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Papsaare külas Ihna koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Lindi külas Paadi tee 15 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
11. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12. Elbu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta
13. Linnavara võõrandamine
14. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldustööd 2023 aastaks“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
15. Pärnu linnavalitsuse 20. mai 2019 korralduse nr 355 „Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Liblika Lasteaia arengukava kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. Tõstamaa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Aasa tn 16
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Angervaksa tee 11
7. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla, Jõeristi tee
8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn,Papsaare küla, Oblika tee
9. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 kinnistule
10. Pärnu Linnavalitsuse 09.01.2023 korralduse nr 23 muutmine
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Tasuta parkimislubade andmine Pärnumaa Omavalituste Liidule
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027
15. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. MTÜ Destination Pärnu liikmeks astumine
17. Papsaare külas Luige kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18. Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta

Ülevaade istungist


1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Erahuvikoolidele ja erakutseõppeasutusele tegevustoetuse eraldamine
4. Rohelise sihtkoha meeskonna moodustamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusteatise kandmine ehitusregistrisse 
8. Papsaare külas kohanimede määramine, kehtetuks tunnistamine ja ruumikuju muutmine
9. Pärnu linnas Ringi tn 46a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Kinnisasja Paide mnt 4a koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paide mnt 4b kasuks
13. Riigihanke ,,Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Pärnu linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
15. Pärnu linna kalmistute registri asutamine ja põhimäärus

Ülevaade istungist


1. Vahendite eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
3. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Toetuse eraldamine
6. Pärnu Linnaorkestri arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
8.–12. Ehitusloa andmine
13. Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Karja 26
16. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
17. Kinnisasjade Papsaare külas tasuta omandamine ja nõusoleku andmine Pärnu linna kasuks seatud reaalkoormatiste kustutamiseks
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnistule Pärnu linnas, Pärnu linnas Savi tn 40
19. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistu Lehtmetsa)
20. Kinnisasja Metsa tn 1 koormamine reaalservituudiga kinnisasja Laine tn 6a kasuks
21. Riigihanke "Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ pakkumuse läbivaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
2. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
3. Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamine
4. Pärnu Raeküla Kooli arengukava kinnitamine
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Sporditegevuse toetuse eraldamine
7. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
8. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11.–15. Ehitusloa andmine 
16. Liu küla, Päikese, Kivisiilu ja Ankru sihtotstarvete muutmine
17. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Valgeranna küla, Valgeranna kämping kinnistu
18. Vaide lahendamine 
19. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Maakohtule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid