Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Haridusasutuste direktorite põhipalga kujunemise aluste kinnitamine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste hindamiskriteeriumite ja piirmäärade kinnitamine
5. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2023-2025 kinnitamine
6. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2023-2026 kinnitamine
7. Audru Kooli arengukava 2023-2027 kinnitamine
8. Tõstamaa Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
10. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
11. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
12. Toetuse eraldamine
13. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine“ muutmine
14. Pärnu linnavalitsuse 18.05.2020 korralduse nr 308 “Seljametsa Rahvamaja hinnakirja kinnitamine“ muutmine
15. Tee ehitusloa andmine, Pärnu linn, Uuemetsa tee jalgratta- ja jalgtee
16.–20. Ehitusloa andmine 
21. Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
22. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
24. Pärnu linnas Rääma tn 7d hoonete koha-aadresside määramine
25. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse jätmiseks
26. Ametisse kinnitamine
27. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne
28. Arvamuse avaldamine Eesti Kalapüügiühistu TÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisel
29. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30. Pärnu linnavalitsuse 28.11.2022 korralduse nr 782 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks muutmine“.
31. Eluruumide üürile andmine
32. Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 104 „Linnavara kasutusse andmine“ muutmine
33. Kinnisasja Vana-Sauga tn 38b koormava hoonestusõiguse lõpetamine poolte kokkuleppel
34. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
35. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord
36. Pernova Hariduskeskuse põhimäärus
37.  Välislähetus

Ülevaade istungist


1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
2. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ juurde
3. Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 määruse nr 11 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist


1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
2. SA Tõstamaa Mõis nõukogu liikmete nimetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.03.2022 korralduse nr 158 „Teenistuskohtade hindamise kord“ muutmine
4. Audru Männituka lasteaia osalustasudest vabastamine
5. Eralasteaedade tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
6. Munitsipaalharidusasutuste 2023. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine
7. Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
8. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine
9. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 14.02.2022 korralduse nr 121 „Seljametsa külas Jassi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmine
16. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja ehituskohustuse tähtaja pikendamiseks 
17. Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord
18. Pärnu linnavalitsuse 05.12.2022 korralduse nr 803 „Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Ametist vabastamine
2. Komisjonide koosseisude kinnitamine
3. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava koostamise algatamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Pärnu linn Kuldse Kodu tn 1
6. Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 365 muutmine.
7. Kinnisasja Mehaanika tänav T2 omandamine
8. Arvamuse andmine Reiu-Liiva liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele
9. Arvamuse avaldamine Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotlusele
10. Maamaksuvabastuse määramine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Pärnu linnas Kuninga tn 30a ja Kuninga tänav T3 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 määruse nr 20 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027“ muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine.
2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine.

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
5. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvalamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori vallas Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine
12. Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistud Tõnne, Kadakaoja, Looniidu, Loona, Lauri, Metsataguse)

Ülevaade istungist


1. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu kohta
2. Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2022 korralduse nr 636 „Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus“ muutmine
4. Tõstamaa Keskkooli põhimääruse muutmine
5. Audru Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Arvamuse andmine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmistaotlusele
7. Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 24 „Parkimistasu kehtestamine“ ja 16.05.2013 määruse nr 14 „Pärnu Haldusteenused põhimäärus“ muutmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori valla ja Pärnu linna vahelise halduspiiri korrigeerimise algatamisega nõustumine
12. Kohanime ruumikuju muutmine
13. Papsaare külas Angervaksa teel koha-aadresside muutmine
14. Pärnu linna 2023. aasta eelarve (II lugemine)
15. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
16. Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 määruse nr 3 „Pärnu linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine
17. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Aeru tn 2

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid