Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eesti Keskerakonna, Res Publica, Isamaaliidu ja Eestimaa Rahvaliidu koostöölepe Pärnus
Pärnus, 24. oktoobril 2005. aastal

Eesti Keskerakond, Res Publica, Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliit lepivad kokku moodustada Pärnu juhtimiseks koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest:

Linna juhtimine
1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva, jätkame linnajuhtide kohtumisi erinevates linnaosades, korraldame rahvaküsitlusi enne oluliste küsimuste otsustamist.
2. Arendame noorte kodukohta tagasipöördumist soodustavaid motivatsioonisüsteeme.
3. Arendame linnaosasid tasakaalustatult. Toetame erinevate linnaosade identiteeti.
4. Loome linnavolikogu juurde kodanikuühenduste ümarlaua, eakate ümarlaua ja ettevõtjate ümarlaua.
5. Toetame noorte- ja õpilasvolikogu tegutsemist nõuandva organina linnavolikogu juures.

Tegevuskava 2005.–2009.

Arenev ja ettevõtlik Pärnu
1. Uuendame linna üldplaneeringut.
2. Uuendame ehitusmäärust.
3. Alustame kesklinna silla ehitamist.
4. Jätkame mõtestatud teedeehitust nii magistraaltänavatel kui kvartalisisestel teedel. Muudame tolmuvabaks kõik Pärnu kruusakattega teed.
5. Ehitame parkimismaja kesklinna.
6. Toetame Pärnusse rahvusvahelise lennujaama rajamist.
7. Toetame Rail Baltica ehitamist läbi Pärnu ja Pärnusse rahvusvahelist raudteejaama.
8. Muudame linnale kuuluvad taastusravikeskused majanduslikult efektiivseks.
9. Toetame alustavaid väikeettevõtjaid, käivitades ettevõtlusinkubaatori.
10. Realiseerime Loode-Pärnu tööstuspiirkonna planeeringu.
11. Laiendame ASi Pärnu Vesi aktsionäride ringi ümberkaudsete valdade kaasamisega.
12. Viime kõik linnavalitsuse osakonnad ühte hoonesse.

Solidaarne Pärnu
13. Maksame igal aastal alates 2006. aastast eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusu kompenseerimiseks ühekordset 500-kroonist toetust.
14. Suurendame laste sünnitoetust igal järgneval aastal 1000 krooni võrra kuni 5000 kroonini ja suurendame koolialguse toetust 2000 kroonini.
15. Jätkame munitsipaaleluruumide soetamist ja ehitamist. Ehitame valmis munitsipaalmaja Räämal ja toetame sinna Rääma perearstikeskuse rajamist.
16. Piirame alkohoolsete jookidega kauplemist elurajoonides. Keelame odekolonni jms müügi taarapunktides.
17. Ehitame Tammiste hooldekodu uue hoone ja toetame erahooldekodu loomist Pärnusse.
18. Soovime ja toetame Pärnu lastekodu kujundamist munitsipaalasutuseks, kus kasvatamine toimuks peremudeli põhimõttel.
19. Võimaldame igale õpilasele koha õpilasmalevas.
20. Alates kolmandast lapsest kompenseerime lasteaiatasu.

Elamisväärne Pärnu
21. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
22. Rajame uue noortekeskuse Rääma linnaossa.
23. Teeme korda Steineri aia.
24. Alustame jõe vasakkalda kahe silla vahelise raja ehitamist ning koostöös Sauga vallaga pikendame paremkalda rada Tammisteni.
25. Muudame ühistranspordi Pärnus loogilisemaks ja kõigile kättesaadavaks. Koostöös valdadega ühendame linna ja seda ümbritseva tagamaa ühtsesse piletisüsteemi.
26. Korrastame linnaliinide bussipeatused, varustades need pinkide ja prügikastidega, enim kasutatavad neist ka varjualustega.
27. Ehitame välja Raeküla ja Vana-Pärnu veetrassid ning kanalisatsiooni. Alustame Pärnu teiste linnaosade kanalisatsiooni ja veetrasside uuendamist. Lahendame sadevete probleemi.
28. Renoveerime Pärnu muulid ja tagame neile korraliku juurdepääsu.
29. Renoveerime Rüütli tänava ja Riia maantee Papiniidu ristmikuni.
30. Linna tulubaasi suurendamiseks pärast Riigikogu vastavat otsust rakendame ööbimismaksu ja mitme kinnisvara maksu.
31. Tagame rannapaviljoni väljaehitamise.

Haritud Pärnu
32. Teeme korda kõik linna koolid ja lasteaiad.
33. Toetame Pärnusse merekooli loomist.
34. Toetame eralasteaedade teket.
35. Korrastame linna stipendiumide süsteemi, toetades linna arengule olulistel erialadel õppijaid. Loome Pärnust pärit vahetusõpilaste toetamiseks eelarvelised võimalused.
36. Leiame võimalusi koolide varustamiseks tasuta kappidega, et alates algklassidest vähendada ranitsakoormust.
37. Toetame Pärnu noorte osalemist vähemalt ühes huvialaringis ja tagame kasuperede lastele osalemise ühes huvialaringis.
38. Alustame üleminekut klassikalise gümnaasiumi mudelile.
39. Viime sisse riigikaitseõpetuse Pärnu gümnaasiumides alates sügisest 2006. aastal.
40. Võimaldame igas koolis omandada usundiõpetust.

Kultuuri- ja spordisõbralik Pärnu
41. Rajame Pärnusse vabadussamba.
42. Endise muusikakooli hoone (Nikolai 27) jätame kultuuri kasutusse.
43. Ehitame lõpuni raamatukogu ja samasse hoonesse kino.
44. Jätame Mudaravila kultuuri ja tervise kasutusse.
45. Toetame rahvuskultuuriseltside tööd.
46. Toetame linna eelarvelistest vahenditest muinsuskaitse- või miljööväärtuslikes piirkondades olevate hoonete renoveerimist.
47. Toome koostöös riigiga muuseumraudtee Lavassaarest Pärnusse.
48. Pakume noortele uusi, mitmekesiseid võimalusi harrastusspordiks ja huvitegevuseks ning toetame sellekohase inventari muretsemist.
49. Rajame kergejõustikumaneeži.
50. Teeme korda Pärnu Kalevi staadioni koostöös spordiseltsiga Kalev.
51. Rajame linna polüfunktsionaalse spordihalli.
52. Ehitame uusi vabalt kasutatavaid spordiplatse.
53. Korrastame kultuuriürituste toetamise süsteemi.
54. Toetame Pärnu vanalinna muinsuskaitseala laiendamist rannapargile ja seejärel ajaloolise kuurordipiirkonna esitamist UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Turvaline Pärnu
55. Seisame ühiselt Pärnu Üksikjalaväe Pataljoni säilimise eest Pärnus.
56. Koostöös päästeteenistusega seame sisse autonoomse hoiatussüsteemi üleujutuste, tormide jm ohtude teadvustamiseks.
57. Laiendame rannavalveteenuse osutamist, rajades ja mehitades täiendavalt kaks vetelpäästetorni.
58. Jätkame videojälgimissüsteemi arendamist.
59. Valgustame kõik Pärnu tänavad, pargid, ülekäigurajad, mänguväljakud, spordiplatsid, skulptuurid ja mälestusmärgid.
60. Korraldame linnas jalgrattaliikluse.
61. Rajame igasse linnaossa spetsiaalsed koerte jalutuspargid.
62. Loome Pärnusse munitsipaalpolitsei ja tagame heakorra järelevalve.

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna Pärnu osakonna esimees

Peeter Saunpere
Res Publica Pärnu osakonna esimees

Mart Alliku
Isamaaliidu Pärnu osakonna esimees

Kalju Kupper
Eestimaa Rahvaliidu Pärnu osakonna esimees

Veebilehel kasutatakse küpsiseid