Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Keskerakonna, Reformierakonna ja Rahvaliidu koostöölepe Pärnu
Pärnus 14. veebruaril 2007. aastal

Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond ja Eestimaa Rahvaliit lepivad kokku moodustada Pärnu juhtimiseks koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest:

Linna juhtimine
1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva, jätkame linnajuhtide kohtumisi linnaosades, korraldame rahvaküsitlusi enne oluliste küsimuste otsustamist.
2. Arendame noorte kodukohta tagasipöördumist soodustavaid motivatsioonisüsteeme.
3. Arendame linnaosasid tasakaalustatult. Toetame linnaosade identiteeti.
4. Loome linnavolikogu juurde kodanikuühenduste ümarlaua.
5. Toetame noorte- ja õpilasvolikogu tegutsemist nõuandva organina linnavolikogu juures.

Tegevuskava 2007-2009
Arenev ja ettevõtlik Pärnu
1. Koostame linna uue üldplaneeringu.
2. Alustame kesklinna silla ehitamist.
3. Jätkame mõtestatud teedeehitust nii magistraaltänavatel kui kvartalisisestel teedel. Muudame tolmuvabaks kõik Pärnu kruuskattega teed.
4. Toetame Pärnusse rahvusvahelise lennujaama rajamist.
5. Toetame Rail Baltica ehitamist läbi Pärnu ja Pärnusse rahvusvahelise raudteejaama rajamist.
6. Muudame linnale kuuluvad taastusravikeskused majanduslikult efektiivseks.
7. Toetame alustavaid väikeettevõtjaid, käivitades ettevõtlusinkubaatori.
8. Realiseerime Loode-Pärnu tööstuspiirkonna planeeringu.
9. Koostöös riigiga kujundame Pärnu haiglast Lääne-Eesti eriarsti- ja õendusabi keskuse.

Solidaarne Pärnu
10. Maksame igal aastal eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusu kompenseerimiseks ühekordset 500kroonist toetust.
11. Suurendame laste sünnitoetust 2008. aastast 5000 kroonini ja maksame koolialguse toetust 2000 krooni.
12. Jätkame munitsipaaleluruumide soetamist ja ehitamist. Ehitame valmis munitsipaalmaja Räämal ja toetame Rääma perearstikeskuse rajamist.
13. Ehitame Tammiste hooldekodu uue hoone ja toetame erahooldekodu loomist Pärnusse.
14. Soovime ja toetame Pärnu lastekodu ümberkujundamist peremudelipõhiseks.
15. Võimaldame igale õpilasele koha õpilasmalevas.
16. Alates teisest lasteaias käivast lapsest kompenseerime lasteaiatasu. Alustame eelkooliealiste kodusolevate laste toetamise süsteemi väljatöötamist.
17. Jätkame linna eelarvest palka saavate pedagoogide töötasu suurendamist. Viime ühtsetele alustele üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvialakoolide pedagoogide töötasud.

Elamisväärne Pärnu
18. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
19. Rajame uue noortekeskuse Rääma linnaossa.
20. Teeme korda Steineri aia.
21. Alustame jõe vasakkalda kahe silla vahelise raja ehitamist ning koostöös Sauga vallaga pikendame paremkalda rada Tammisteni.
22. Muudame ühistranspordiliikluse Pärnus loogilisemaks ja kõigile kättesaadavaks. Koostöös valdadega soovime linna ja seda ümbritseva tagamaa ühendada ühtsesse süsteemi.
23. Korrastame linnaliinide bussipeatused, varustades need pinkide ja prügikastidega, enim kasutatavad neist varjualustega.
24. Ehitame välja Raeküla ja Vana-Pärnu veetorustikud ning kanalisatsiooni. Alustame Pärnu teiste linnaosade kanalisatsiooni- ja veetorustike uuendamist ning sademevee probleemi lahendamist.
25. Tagame juurdepääsu Pärnu muulidele.
26. Tagame rannapaviljoni väljaehitamise.
27. Suurendame jalakäijate ala vanalinnas.
28. Toetame loodussäästlike sõidukite levikut Pärnus.
29. Arendame Pärnu turukultuuri eesmärgiga väärtustada Pärnumaalt pärit tooteid ja kaupa.
30. Renoveerime Papiniidu ristmiku.
31. Projekteerime ja rajame uusi kõnniteid.
32. Planeerime uusi rajatisi ja teid, arvestades erivajadustega.
33. Rajame Lääne-Eesti keskkonnahariduskeskuse ehk ökomaja.
34. Rajame Pärnusse tehiskattega liuvälja.

Haritud Pärnu
35. Teeme korda kõik linna koolid ja lasteaiad.
36. Jätkame koolide ja lasteaedade turvalisemaks muutmist.
37. Toetame Pärnusse merekooli loomist.
38. Toetame eralasteaedade teket.
39. Toetame linna arengule olulistel erialadel õppijaid. Loome Pärnust pärit vahetusõpilaste toetamiseks eelarvelised võimalused.
40. Leiame võimalusi koolide varustamiseks tasuta kappidega.
41. Toetame Pärnu noorte osalemist vähemalt ühes huvialaringis ja tagame kasuperede lastele osalemise ühes huvialaringis.
42. Jätkame üleminekut klassikalise gümnaasiumi mudelile.
43. Tagame tasuta koolitoidu põhikooli õpilastele.
44. Koostöös Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja Pärnu haiglaga loome Pärnus võimalused õendusteaduste alaseks õppetööks.

Kultuuri- ja spordisõbralik Pärnu
45. Rajame Pärnusse vabadussamba.
46. Ehitame lõpuni raamatukogu.
47. Jätame mudaravila hoone turismi, kultuuri ja tervise kasutusse.
48. Toetame rahvuskultuuriseltside tööd.
49. Toetame linna eelarvelistest vahenditest muinsuskaitse- või miljööväärtuslikes piirkondades olevate hoonete renoveerimist.
50. Pakume noortele uusi, mitmekesiseid võimalusi harrastusspordiks ja huvitegevuseks ning toetame sellekohase inventari muretsemist.
51. Tagame Pärnu Kalevi staadioni kordategemise koostöös spordiseltsiga Kalev.
52. Rajame polüfunktsionaalse spordihalli.
53. Ehitame uusi üldkasutatavaid spordiplatse ja mänguväljakuid.
54. Töötame välja tervisespordi programmi.
55. Koostöös korteriühistutega remondime kvartalisisesed teed ja õuealad, tasudes tööde maksumusest kuni viiskümmend protsenti.
56. Toetame parkide ja rohealade laiendamist.
57. Rajame jalgtee rannapromenaadist Raekülani.
58. Eraldame vahendid tehnikamaja üleviimise lõpetamiseks uutesse ruumidesse.

Turvaline Pärnu
59. Töötame välja kuritegevuse ennetamise programmi.
60. Koostöös päästeteenistusega seame sisse autonoomse hoiatussüsteemi üleujutuste, tormide jm ohtude teadvustamiseks.
61. Laiendame rannavalveteenuse osutamist.
62. Jätkame videojälgimissüsteemi arendamist.
63. Valgustame kõik Pärnu tänavad, pargid, ülekäigurajad, mänguväljakud, spordiplatsid, skulptuurid ja mälestusmärgid.
64. Loome linnas paremad võimalused jalgrattaliikluseks.
65. Rajame igasse linnaossa spetsiaalsed koerte jalutuspargid.
66. Tugevdame munitsipaalpolitseid.
67. Parandame Pärnu linna liikluskorraldust. Ehitame Pärnu linna ülekäigurajad ohutumaks. Paigaldame suurematele ristmikele helisignaalidega valgusfoorid.
68. Seisame riigikaitsestruktuuride säilimise eest Pärnu linnas.

Pärnus 14. veebruaril 2007. aastal

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna nimel

Vello Järvesalu
Eesti Reformierakonna nimel

Cardo Remmel
Eestimaa Rahvaliidu nimel

Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:
1. Volikogu esimehe ametikoht kuulub Eesti Reformierakonnale.
2. Linnapea ametikoht kuulub Eesti Keskerakonnale.
3. Volikogu ühe aseesimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale ja teise aseesimehe koht opositsioonile.
4. Linnavalitsuses on viis abilinnapea kohta. Eesti Reformierakonnale kuulub kaks abilinnapea kohta, Eesti Keskerakonnale kuulub kaks abilinnapea kohta ja Eestimaa Rahvaliidule kuulub üks abilinnapea koht.
5. Moodustatakse kuus linnavolikogu alatist komisjoni ja esimeeste kohad jaotatakse järgnevalt:
a) haridus- ja kultuurikomisjon - Eesti Reformierakond
b) majanduskomisjon - Eesti Reformierakond
c) planeeringukomisjon - Eesti Keskerakond
d) sotsiaalkomisjon - Eesti Keskerakond
e) revisjonikomisjon - opositsioon
f) noortekogu komisjon - Eestimaa Rahvaliit
6. Linna osalusega ettevõtete nõukogudesse ja sihtasutuste nõukogudesse nimetatakse erakondade poolt liikmed järgmiselt:
* AS Pärnu Vesi - Eesti Reformierakond 2 kohta, Eesti Keskerakond 3 kohta. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* AS Taastusravikeskus Estonia - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 3 kohta. Esimees Eesti Reformierakonnast.
* AS Taastusravikeskus Sõprus - Eesti Keskerakond 3 kohta, Eesti Reformierakond 2 kohta. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* OÜ Kümbluse juhatus - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* OÜ Paikre - Eesti Keskerakond 1 koht, Eesti Reformierakond 1 koht. Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Reformierakonnast.
* SA Pärnu Haigla - Eesti Keskerakond 2 kohta, Eesti Reformierakond 1 koht, Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
* Pärnu Koolide SA - Eesti Reformierakond 2 kohta, Eesti Keskerakond 2 kohta, Eestimaa Rahvaliit 1 koht. Esimees Eesti Keskerakonnast.
7. Koalitsiooninõukogu esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale, aseesimehe koht Eestimaa Rahvaliidule.

Mart Viisitamm
Eesti Keskerakonna nimel

Vello Järvesalu
Eesti Reformierakonna nimel

Cardo Remmel
Eestimaa Rahvaliidu nimel

Veebilehel kasutatakse küpsiseid