Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Toomas Kivimägi valimisliidu, Eesti Reformierakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping
Pärnus 29. oktoobril 2009

Käesolevaga Toomas Kivimägi valimisliit, Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2009-2013 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Linna juhtimise üldpõhimõtted
1.1. Muudame linnajuhtimise läbipaistvaks ja avatuks.
1.2. Depolitiseerime linnapea ametikoha ja linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimeeste ametikohad.
1.3. Lõpetame linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmetele (v.a esimehed) tasu maksmise. Nõukogu liikmetele makstakse hüvitist volikogu liikmetega samadel alustel.
1.4. Rakendame meetmeid valglinnastumise peatamiseks.
1.5. Peame oluliseks koostööd Pärnumaa omavalitsuste ja kodanikeühendustega.
1.6. Peame oluliseks kaasata Pärnu akadeemilist potentsiaali Pärnu linna arengu kavandamisse.
1.7. Tagame Euroopa Liidu rahastavate projektide nõutava oma- ja kaasfinantseerimise.
1.8. Peame oluliseks usaldusliku dialoogi taastamist vabariigi valitsuse, riigiasutuste ja Pärnu linna vahel.

2. Pärnu linnaeelarve tasakaalu saavutamiseks:
2.1. Vähendame linnavalitsemiskulusid 2010. aastal 20%.
2.2. Peatame Pärnu linnalehe väljaandmise.
2.3. Vähendame linna hallatavate asutuste majandamiskulusid keskmiselt 10% ja linnale kuuluvate äriühingute palgakulusid keskmiselt 10%.
2.4. Lõpetame munitsipaalpolitsei tegevuse.
2.5. Lõpetame maksumaksja raha eest linnapea mainekampaania korraldamise.
2.6. Ühendame linnavolikogu kantselei linnavalitsuse kantseleiga.
2.7. Lõpetame PAUH-süsteemi ülalpidamise linnaeelarvest.
2.8. Maksame 1. jaanuarist 2010 sünnitoetust 1000 krooni.
2.9. Vähendame õppeasutuste majandamiskulusid 10%.
2.10. Vaatame üle Pärnu linna sisseostetavate teenuste hankelepingud eesmärgiga vähendada linna kulusid.
2.11. Huviharidusteenuse kulude katmine teiste omavalitsuste poolt peab toimuma võrdsetel alustel Pärnu linnaga.

3. Tööhõive ja ettevõtlus
3.1. Taotleme Pärnu linna omandusse linna territooriumil asuvat reformimata riigimaad, et anda need hoonestusõiguse alusel või tasuta kasutusvalduse korras neile ettevõtjatele, kes loovad arvestatavalt töökohti ja panustavad linna arengusse. Oleme avatud linnale kuuluvate mittevajalike hoonete kasutusvaldusesse andmiseks töökohti loovatele väikeettevõtjatele.
3.2. Töötame välja soodustingimused ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks Pärnus töökohti loovatele ettevõtetele.
3.3. Kaasame linna puhastus- ja heakorratöödele senisest rohkem töö kaotanud linnakodanikke.
3.4. Koostöös kutsehariduskeskuse ning töötukassaga parandame töötute nõustamissüsteemi ja parandame töötute täiendus- ning ümberõpet.
3.5. Tutvustame Pärnu ettevõtlus- ja investeerimisvõimalusi Skandinaavia riikides ja mujal (koostöös saatkondadega); tõstame esiplaanile Pärnu kui ettevõtlus-, puhke- ja elukeskkonna turundamise.
3.6. Toetame PEAKi perioodiliste marketingi-, raamatupidamis- ja finantskoolituste läbiviimisel.
3.7. Toetame inseneripotentsiaali koondamist ja kasutamist linna tootmissektori taastamiseks, aitame kaasa inseneride nõukoja loomisele ja tegevusele.
3.8. Jätkame Loode-Pärnu tööstuspiirkonna väljaarendamist.
3.9. Tunnustame Pärnu linna töökohtade loojaid.

4. Linna areng
4.1. Koostame teemaplaneeringu kesklinna ja Ülejõe piirkonna liiklusskeemi lahendamiseks, rohealade teemaplaneeringu, Pärnu jõe kallaste planeeringud, ajalooliste piirkondade teemaplaneeringu.
4.2. Ranna-ala teemaplaneering loob eelduse Rannapargi arendamiseks ja rannapromenaadi pikendamiseks kogu ranna alale.
4.3. Jätkame üldplaneeringu koostamist ja koostame pikaajalise arengukava.
4.4. Kiirendame detailplaneeringute menetlemist ja lähtume planeeringute koostamisel linnaplaneeringu headest tavadest.
4.5. Otsustame uue silla asukoha ja kehtestame detailplaneeringu, loomaks eeldused silla ehitamiseks aastatel 2013-2017.
4.6. Peame oluliseks Rail Baltica kulgemist läbi Pärnu.
4.7. Peame oluliseks Pärnu lennujaama tegevuse jätkamist vähemalt senises mahus.
4.8. Korraldame turunduskampaaniad Pärnu tutvustamiseks Eestis ja välisriikides.
4.9. Uuendame Pärnu puhkemajanduse ja turismi arengustrateegia.
4.10. Ehitame või renoveerime 4 aasta jooksul vähemalt 10 kilomeetrit jalgratta- ja rulluisuteid. Koostöös naaberomavalitsustega toetame jalgrattateede rajamist lähivaldades.
4.11. Ühendame Pärnu linna ja linna ümbritsevate valdade ühistranspordivõrgustiku, kehtestame ühtsed tsoonipiletid.
4.12. Muudame tasulise parkimise korda ja pikendame tasuta parkimise aega. Alates 2011. aastast on parkimine linnas tasuta, v.a kesklinnas ja ranna rajoonis suveperioodil (juuni-august).
4.13. Rekonstrueerime Vallikääru ja vallikraavi.
4.14. Jätkame Pärnu jõe vasakkalda kahe silla vahelise Jaansoni raja väljaehitamist.
4.15. Ehitame ja rekonstrueerime aastatel 2009-2013 Euroopa Liidu tõukefondide toetuste kaasabil Pärnu kesklinnas, Rääma ja Ülejõe linnaosas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni võrke umbes 80 kilomeetrit.
4.16. Taotleme Euroopa Liidu tõukefondidest toetust Aia, Ranna puiestee, A. H. Tammsaare puiestee ja Riia maantee vahelise piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks (ligi 52 kilomeetrit).
4.17. Korrastame ja rekonstrueerime Karja, Karusselli, Kuninga, Aia, Aisa, Kooli, Oja jt tänavad.
4.18. Muudame linnale kuuluvad äriühingud majanduslikult efektiivsemaks eesmärgiga kaasata nad linna kohustuste katmisele aastaks 2012 minimaalselt 25 miljoni krooniga aastas.
4.19. Muudame linna äriühingute juhtimise korda: nõukogu esimehe tasuline koht täidetakse avaliku konkursiga.
4.20. Viime lõpule kaubasadama väljaviimise Jannseni tänavast.
4.21. Muudame linnakodanikele paremaks prügimajanduse toimimise, koostame uue jäätmekäitluskava.
4.22. Aitame lahendada linnavalitsuse tasandil korteriühistute probleeme.
4.23. Loome linna tasulise heakorratööde teenuse kinnistuomanikele ja vabastame teenuse tellinud kinnistuomanikud sundkoormisest.
4.24. Peame oluliseks Pärnu parkide ja haljasalade kaitset, hooldamist ning uuendamist.

5. Haridus
5.1. Jätkame Pärnu linna hariduse arengukava 2015. aastani täitmist.
5.2. Toetame Tartu ülikooli Pärnu kolledži kompetentsikeskuse loomist.
5.3. Peame oluliseks Pärnumaa kutsehariduskeskuse väljaarendamist.
5.4. Toetame koostöövõrgustike tekkimist erinevatel haridustasanditel.
5.5. Muudame Pärnu Koolide Sihtasutuse tegevuse efektiivsemaks, perspektiivis reorganiseerime.
5.6. Remondime Koidula gümnaasiumi spordikompleksi (sh ujula).
5.7. Koolidest renoveerime järgmisena Vanalinna põhikooli ajaloolise hoone.
5.8. Peame vajalikuks õpilaskodu rajamist Pärnusse.
5.9. Toetame töö kaotanud linnakodanike ja kasuperede laste ühes huvialaringis käimist.
5.10. Maksame töö kaotanud vanemate lastele koolialguse toetust 500 krooni.
5.11. Toetame Pärnu lastekodu kujundamist peremudelipõhiseks.
5.12. Koostöös riigiga ehitame Pärnusse Lääne-Eesti keskkonnahariduskeskuse ehk ökomaja.
5.13. Toetame eralasteaedade ja -lastehoiu tekkimist Pärnu linnas.
5.14. Erivajadustega laste õpetamisel seame prioriteediks toimetulekukooli tingimuste parandamise.

6. Kultuur ja sport
6.1. Koostame kultuurielu edendamise tegevuskava.
6.2. Peame oluliseks kultuuriürituste korraldamist aasta ringi.
6.3. Toetame tervist edendavaid üritusi ja tervisliku eluviisi turismi.
6.4. Toetame igal aastal vähemalt ühe üldkasutatava spordiplatsi või mänguväljaku ehitamist.
6.5. Rajame talveks linnaosadesse looduslikud liuväljad.
6.6. Kutsume ellu Pärnu ja sõpruslinnade spordimängud.
6.7. Peame oluliseks rahvusvaheliste spordiürituste toomist Pärnusse.
6.8. Toetame noorte- ja rahvasporti ning spordiklubisid.
6.9. Jätkame linna esindusvõistkondade ja tulemusspordi toetamist.
6.10. Seame eesmärgiks teha korda Kalevi staadion.
6.11. Teeme korda Ülejõe raamatukogu ja integreerime linnaosa keskusega.
6.12. Peame oluliseks Pärnu muuseumi Aida tänava hoone renoveerimist.
6.13. Toetame Raeküla spordikeskuse (Raeküla suusaraja juurde) ehitamist.
6.14. Peame oluliseks koostööd Audru ringraja arendamiseks.
6.15. Koostöös erasektoriga aitame kaasa kobarkino ehitamisele.
6.16. Korraldame rahvusvahelised hansapäevad aastal 2010.
6.17. Toetame traditsioonilisi kunsti-, filmi-, muusika- jt festivale ning algatame uusi (mere- ja päikesefestivali, "Kummardus Valgrele" jt).
6.18.Tähistame 2011. aastal Pärnu linna 760. aastapäeva ja 2013. aastal Pärnu kuurordi 175. aastapäeva.
6.19. Eelistame Pärnu linna esindusüritustel oma kultuurikollektiive.
6.20. Peame oluliseks Pärnu sõudebaaside arengut.

7. Turvalisus
7.1. Täiustame kuritegevuse ennetamise meetmete programmi koostöös politseiga.
7.2. Seame eesmärgiks Pärnu tänavate, parkide, ülekäiguradade, mänguväljakute, spordiplatside, skulptuuride ja mälestusmärkide valgustamise.
7.3. Seame eesmärgiks varustada foorid helisignaalidega ja parandame ratastooliga liiklemise võimalusi.
7.4. Loome majanduslikesse raskustesse sattunud pensionäride toetamiseks avatud sihtotstarbelise fondi, kuhu linn eraldab igal aastal 500 000 krooni ja 2013. aastast 1 000 000 krooni.
7.5. Suurendame hooldusravi voodikohtade arvu Pärnu haigla Ravi tänava korpuses.

Toomas Kivimägi,
Toomas Kivimägi valimisliidu nimel

Jane Mets,
Eesti Reformierakonna nimel

Annely Akkermann,
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Epp Klooster,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel

Veebilehel kasutatakse küpsiseid