Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eesti Keskerakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioonileping
Pärnus, 6. novembril 2017

Eesti Keskerakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit ja Valimisliit Pärnu Ühendab, leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2017–2021 koalitsiooni, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Omavalitsuse juhtimise üldpõhimõtted
1.1 Hoiame omavalitsuse juhtimise kaasava ja avatuna – kõigil peab olema võimalus tutvuda eri seisukohtadega ja avaldada oma arvamust. Uuele omavalitsusele on oluline korruptsioonivaba ja läbipaistev tegevus.
1.2 Ühinemislepingust lähtuvalt pooldame uue omavalitsuse tasakaalustatud arengut – Pärnu koosneb linnast ja osavaldadest ning meie eesmärk on kasvatada uue omavalitsuse elanike arvu ja tõsta nende heaolu.
1.3 Ühinemise järjel paranevad avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Peame tähtsaks ühinenud omavalitsuse käivitamist põhimõttel, kus avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel on keskne roll osavaldade ja linnaosade arvamusel, olulised otsused arutatakse piirkondade esindajatega läbi.
1.4 Peame oluliseks Pärnu linna ja osavaldade elanike elatustaseme tõusu ning näeme ette ettevõtluskeskkonna ja avaliku ruumi arendamist kogu uue omavalitsuse territooriumil, nii et keskmise palga tõusu ja toetava elukeskkonna kaudu on Pärnu uus omavalitsus atraktiivne elukoht kogu regioonis. Toetame nutika ja innovaatilise Pärnu arengut.
1.5 Maakonnakeskusena oleme maakonna teiste omavalitsuste partner ning pooldame ühe maakonnaülese ja tugeva koostööorganisatsiooni loomist.
1.6 Kiidame heaks Pärnu ümbruses ühinemist taotlevate omavalitsuste või omavalitsuse osade soovi liituda Pärnuga.
1.7 Meie eesmärk on Pärnu linna tulubaasi jätkuvalt kasvatada. Eesmärk on investeerida järgneva nelja aasta jooksul Pärnu ühinenud omavalitsusse kuni 80 miljonit eurot.
1.8 Toetame kodanikuühiskonna arengut ja kodanikuühenduste kaasamist omavalitsuse otsustusprotsessidesse. Soodustame kodanikuühenduste iseseisvat tegutsemist ja majandusliku iseseisvuse poole pürgimist (avalike teenuste delegeerimine, sotsiaalse ettevõtluse soodustamine jne).
1.9 Kõikide linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude esimehed valime avalikul konkursil.

2. Ühinenud Pärnu omavalitsus
2.1. Koalitsioon lähtub uue omavalitsuse moodustamisel Pärnu linna, Paikuse valla ja Audru valla ühinemislepingust. Osavallakeskused ja osavallakogud rakendatakse tööle Audrus, Paikusel ja Tõstamaal.
2.2. Pärnu omavalitsuse uute struktuuriüksuste juhid leitakse sisekonkursiga ja selle ebaõnnestumisel korraldatakse avalik konkurss.
2.3. Koostame 2019. aasta jooksul uue üldplaneeringu ja võtame kasutusele interaktiivse planeeringute menetluse keskkonna.

3. Ettevõtlus ja tööhõive
3.1. Jätkame aktiivset koostööd EASiga Pärnu linna ja osavaldade tööstuspiirkondade arendamisel, aitamaks tuua Pärnusse uusi investeeringuid ja seeläbi uusi töökohti.
3.2. Jätkame ja suurendame ettevõtlustoetuste maksmist (konkurss "Ettevõtlik pärnakas", noore spetsialisti toetus jt), toetades ekspordivõimet ja ettevõtete kasvu.
3.3. Aitame kaasa uute ambitsioonikate ettevõtete kasvule, pooldame IT, tehnoloogia ja loomemajanduse arenemist Pärnus. Aitame luua Pärnusse innovatsiooni-, ettevõtlus- ja kaugtöökeskuse.
3.4. Laiendame noorte spetsialistide programmi, aitamaks kaasa tööjõuprobleemide lahendamisele ning selleks toetame üürikorterite ehitamist ja osavaldades kommunikatsioonidega varustatud elamumaade kasutusse andmist.
3.5. Toetame koolides noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamist.
3.6. Seame sisse tööpraktika juhendajate toetuste süsteemi.
3.7. Taotleme riigiametite toomist Pärnusse ja riigimaja ehitamist kesklinna.
3.8. Ühistranspordivõrgustiku arendamisega aitame kaasa omavalitsusesisesele tööjõu liikumisele.
3.9. Arendame linna välissuhteid, arvestades seejuures ekspordi tugevdamise ja investeeringute võimalusega.

4. Omavalitsuse areng
4.1. Peame oluliseks, et rajatav Rail Baltic läbiks Pärnut, valmistame ette Pärnu jaama ja juurdepääsude ehituse. Samuti peame oluliseks Rail Balticu projekti raames kaubajaama ja Pärnu arendamist tervikliku logistikasõlmena.
4.2. Toetame Pärnu lennuvälja käivitamist ja sihtkoha turundust.
4.3. Toetame Via Baltica 2+2-realisena väljaehitamist.
4.4. Toetame maakonna võtmesektorite turundust.
4.5. Peame oluliseks turismimajanduse arendamist ja regionaalse turismi kompetentsi toomist Pärnusse.
4.6. Toetame lairibavõrgu arendamist.
4.7. Pikendame linnabussiliine osavaldadesse ning suurendame bussiliinide mahtu kogu uues omavalitsuses, selleks tihendame busside sõidugraafikuid ja avame uusi liine. Muudame olemasolevat piletisüsteemi nii, et Pärnu linna ja osavaldade elanikele muutuks bussipilet odavamaks ning kuni 19-aastastele ja vanaduspensionäridele oleks sõit tasuta.
4.8. Koostame uue silla detailplaneeringu ja arhitektuurikonkursi ning töötame välja rahastamismudeli.
4.9. Suurendame kaasava eelarve projektirahastust (kuni 80 000 EUR) ja laiendame kaasava eelarve protsessi osavaldadesse. Loome eraldi kaasava eelarve noortele.
4.10. Arendame välja nutika lahenduse „Pärnu taskus“, mis ühendab info sündmuste kohta avalikus sektoris, kogukondades ja erasektoris.
4.11. Aitame kaasa Pärnu rohelise energia tootmise projektidele, otsime võimalusi muuta Pärnu linn ressursitõhusamaks ja rakendada taastuvenergialahendusi.

5. Omavalitsuse majandus
5.1. Planeerime eelarvesse rohkem vahendeid kõnniteede ehitamiseks ja turvalisemaks muutmiseks ning ehitame ülekäigurajad ohutumaks.
5.2. Suurendame tänavate ja teede hoolduse mahtu kogu omavalitsuse territooriumil ning rekonstrueerime olulisemad transiitliiklusega tänavad/teed.
5.3. Viime lõpuni kergliiklusteede võrgustiku rajamise Pärnus ja pikendame kergliiklusteid osavaldadesse. Rajame jalgrattateede juurde rataste kinnituskohti ja parklaid. Toetame laste jalgrattaga liikumise harjumusi.
5.4. Ehitame valgustatud ootekodasid ja sõlmpeatustesse turvalisi rattahoidlad.
5.5. Jätkame kruusateede mustkatte alla viimise programmi ja rekonstrueerime teid vastavalt Pärnu linna ja osavaldade ühinemislepinguga kinnitatud arengukavadele.
5.6. Tagame lumetõrje hajaasustuse alal kõigi kodumajapidamiste juurde.
5.7. Eraldame lisaraha kõnniteede koristamiseks ja libedusetõrjeks, loome linnaelanikele võimalused võtta tasuta liiva/graniitsõelmeid nende kinnistutega piirnevate kõnniteede libedusetõrjeks.
5.8. Jätkame kruusateede toetusprogrammi.
5.9. Rekonstrueerime Mai-Papiniidu tänava ristmiku, korrastame Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kompleksi juurdepääsud ja muudame liikluslahendusi Tallinna maanteel Jannseni tänava ristmiku läbilaskevõime suurendamiseks.
5.10. Jätkame hajaasustuse toetusprogrammi.
5.11. Euroopa Liidu toel uuendame tänavavalgustust 2,6 miljoni euro eest ja otsime võimalusi kogu omavalitsuse paremaks valgustamiseks. Panustame sellesse, et pimedal ajal oleks kogu omavalitsuses rohkem dekoratiivvalgustust. Toetame Supeluse tänava innovaatilise valguslahenduse projekti ja rajame valgustuse kergliiklustee äärde Haapsalu maanteelt kuni Valgeranna tee ristmikuni.
5.12. Jätkame Pärnu rannaniitude korrastamist ja aktiivse rannaala pikendamist Pärnu keskrannast Audru poole. Ehitame juurdepääsutee Vana-Pärnu rannale ja juurdepääsud Pärnu muulile. Toetame rannamängude areeni ehitust.
5.13. Toetame jätkuvalt kinnisvara korrastavaid projekte ("Värvid linna", "Hoovid korda“ ja restaureerimistoetus) ja laiendame need osavaldadesse. Toetame nii rataste kui autode parkimiskohtade väljaehitamist korterelamute juures ning võimalusel soodustame nende väljaehitamist omavalitsuse maale.
5.14. Uuendame omavalitsuse haljasalasid, paigaldame linnaruumi lisaprügikaste ja pinke.
5.15. Toetame Vana-Pärnusse spordi- ja lastepargi rajamist Põllu, Jakobi, Kesk ja Purje tänava vahelisele alale; Kalevi puiestee ja Saare tänava ristmiku juurde mänguväljaku ehitamist, Munamäe vabaajakeskuse väljaarendamist ja välijõusaalide rajamist linnaosadesse.
5.16. Toetame kaldtee ehitust paatide vette laskmiseks Ringi tänava lõppu ja rajame Papiniidu silla juurde, Paikusele Reiu jõe äärde ning Audru jõe äärde paatide vettelaskmiseks kaldteed.
5.17. Alustame Pärnu linna sademevee arendamise strateegia tegevuskava elluviimist.
5.18. Aitame kaasa elanikkonna jäätmete liigiti kogumise süsteemi loomisele ja täiendame riigi toel kogu omavalitsuse territooriumil jäätmejaamade võrgustikku.
5.19. Muudame tasulise parkimise korda Pärnu linnas ja kehtestame talviseks perioodiks sooduspiletid kõigile Pärnu omavalitsuse elanikele.
5.20. Toetame politsei videosüsteemi laiendamist, abipolitsei ja vabatahtliku merepääste tegevust.
5.21. Toetame raskeveokite parkimisala ehitust Via Baltica äärde Pärnu linna territooriumil.
5.22. Toetame isesõitvate busside käiku panemist Pärnu rannarajoonis ja soodustame suvise jõetranspordi arengut Pärnu jõel.

6. Haridus
6.1. Rekonstrueerime Tammsaare ja Rääma kooli hooned, rekonstrueerime Paikuse põhikooli, avatud õppele üleviimiseks.
6.2. Toetame riigiga koos tugeva kõrghariduse pakkumist Pärnus, mis vastaks tööturu vajadustele Pärnus. Teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega, tagamaks tööjõu koolituses paindliku ja kiire reageerimise tööturu vajadustele.
6.3. Tagame igale Pärnu omavalitsuse lapsele lasteaiakoha ja toetame eralasteaedu. Jätkame lasteaedade renoveerimise programmi ning renoveerime Kastani ja Tammsaare lasteaia terviklikult lõpuni.
6.4. Ehitame Pärnu linna Raja tänavale uue ujula ja koostöös naaberomavalitsustega ujulaga lasteaia.
6.5. Väärtustame alushariduse ja huvikoolide õpetajate tööd, ühtlustame nende töötasu kogu omavalitsuse territooriumil ja suurendame seda. Tõstame alushariduse töötajate, tugispetsialistide ja raamatukogutöötajate palka.
6.6. Toetame põhimõtet, et laps peab saama lasteaiakoha ja põhihariduse võimalikult kodu lähedal. Jätkame vähemalt endises mahus haridusasutuste rahastamist ja toetame erakoolide rahastamist.
6.7. Külmutame lapsevanemate makstava lasteaiatasu üleminekuperioodil lähtuvalt ühinemislepingust.
6.8. Maksame ranitsatoetust 100 eurot kõigile esimesse klassi minejatele ja suurendame vajaduspõhist koolialguse toetust 100 euroni aastas.
6.9. Jätkame Väärikate Ülikooli tegevuse toetamist linnaeelarvest.
6.10. Loome uue noortekeskuse kesklinna ning jätkame linnaosades ja osavaldades noortekeskuste toetamist.
6.11. Korrastame huviringi osavõtutasu süsteemi.
6.12. Parandame täiskasvanuhariduse võimalusi.

7. Sport ja kultuur
7.1. Jätkame traditsiooniliste ja populaarsete kultuuri- ning spordiürituste toetamist Pärnu linnas ja osavaldades, suurendame proportsionaalselt nende rahastamist. Täiendavalt toetame hooajaväliseid kultuuri- ja spordisündmusi.
7.2. Jätkame linnaosakeskuste ning osavaldade küla- ja kultuuriseltside ning spordiklubide tegevuse toetamist. Leiame, et kultuuriga tegelemise ja sportimise võimalused peavad olema kättesaadavad kogu uue omavalitsuse territooriumil.
7.3. Jätkame omavalitsuse esindusvõistkondade toetamist ja kahekordistame omavalitsuse toetuse.
7.4. Toetame ajalooliste sakraalhoonete kordategemist ja suurendame eelarvelisi vahendeid omafinantseeringu tasumiseks.
7.5. Rahastame hästi toimivate Pärnu linna ja osavaldade muuseumide tegevust vähemalt praeguses mahus.
7.6. Toetame Pärnu kultuurilise mitmekesisuse kui rikkuse esiletoomiseks eri rahvuste kultuurikeskuste tegevust.
7.7. Renoveerime riigi kaasrahastamisel Pärnu sõudekeskuse.
7.8. Toetame Raba rulapargi ja Rääma väliujula edasiarendamist.
7.9. Rajame Rannastaadioni juurde jalgpalli kunstmuruväljaku, kergejõustiku harjutusväljaku ja parkla.
7.10. Rajame Euroopa Liidu rahastuse abil Paikusele Reiu jõe äärde vabaõhulava koos parkimisaladega.
7.11. Ehitame välja Vallikääru lava teenindus- ja olmeruumid.
7.12. Toetame Läänemere kunstisadama väljaarendamise initsiatiivi.
7.13. Toetame erainitsiatiivi ehitada Pärnusse jalgpalli/jääväljaku sisehall.

8. Sotsiaalvaldkond
8.1. Tugevdame sotsiaalhoolekandesüsteemi kogu uue omavalitsuse territooriumil, sh lihtsustame sotsiaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist.
8.2. Suurendame laste sünnitoetuse 500 euroni.
8.3. Parandame Pärnu hooldekodude tingimusi. Koostöös erasektoriga suurendame ööpäevaringse hooldusteenuse kohti.
8.4. Toetame puuetega inimeste ühistegevust ja aitame nende projektide omaosalust tasuda.
8.5. Toetame naiste varjupaiga tegevust.
8.6. Teeme koostööd ettevõtjate ja kodanikuühendustega, et luua ja arendada vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid. Pöörame enam tähelepanu koduhooldajate teenuse kvaliteedi tõusule, selleks vaatame üle palgapoliitika ja tõstame hoolekandetöötajate töötasu.
8.7. Parandame omastehoolduse teenuste kättesaadavust omavalitsuses tervikuna.
8.8. Koostöös riigiga renoveerime Liiva tänava ühiselamu ja hakkame majas pakkuma kompleksset sotsiaalteenust.
8.9. Tagame saunateenuse linnas.

9. EV100
9.1. Rekonstrueerime 2018.aastal Rüütli platsi ja nimetame selle ümber Iseseisvuse väljakuks.
9.2. Püstitame mälestusmärgi Eesti Vabariigi väljakuulutajatele.
9.3. Kaasame ürituste tähistamisel koole ja peame oluliseks isamaalise kasvatuse tugevdamist koolides.
9.4. Leiame eelarvesse lisaraha ürituste jaoks, et EV100 väärikalt tähistada.
Koalitsioonileping on koostatud neljas juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari, neljas eksemplar jääb säilitamiseks Linnakodanikku majja.


Romek Kosenkranius
Valimisliit Pärnu Ühendab

Marko Šorin
Eesti Keskerakond 

Andres Metsoja
Erakond Isamaa ja ResPublica LiitKoalitsioonileppe lisa

Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:
1. Volikogu esimehe ametikoha saab Erakond Isamaa ja Res Publica Liit.
2. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab Eesti Keskerakond, teise koha pakume opositsiooni esindajale.
3. Linnapea ametikoha täidab Valimisliit Pärnu Ühendab.
4. Linnavalitsuses on neli abilinnapea kohta ja need täidetakse järgmiselt: ühe koha täidab Valimisliit Pärnu Ühendab, kaks kohta Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, ühe koha Eesti Keskerakond.
5. Linnavolikogu seitse alatise komisjoni esimehe kohta jaotatakse järgmiselt:
5.1 haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Keskerakond;
5.2 majanduskomisjon – Eesti Keskerakond;
5.3 planeeringukomisjon – Valimisliit Pärnu Ühendab;
5.4 sotsiaalkomisjon – Valimisliit Pärnu Ühendab;
5.5 noortekogu komisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
5.6 piirkondliku arengu komisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
5.7 revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume Eesti Reformierakonnale.


Romek Kosenkranius 
Valimisliit Pärnu Ühendab

Marko Šorin 
Eesti Keskerakond 

Andres Metsoja
Erakond Isamaa ja ResPublica Liit

Veebilehel kasutatakse küpsiseid