Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Toomas Kivimägi Valimisliidu, Eesti Reformierakonna ning Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonileping
Pärnus, 1. novembril 2013

Käesolevaga Toomas Kivimägi Valimisliit, Eesti Reformierakond ning Erakond Isamaa ja Res Publica Liit leppisid kokku moodustada Pärnu linna juhtimiseks aastatel 2013-2017 koalitsioon, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

1. Linna juhtimise üldpõhimõtted
1.1. Hoiame linnajuhtimise läbipaistva ja avatuna, toetame elanike häid algatusi ja kaasame olulisemate otsuste tegemisse elanike huvigruppe ning asjatundjaid;
1.2 meie tegevuse üks olulisi eesmärke on uute ja teadmistepõhiste kõrgemapalgaliste töökohtade loomisele kaasaaitamine ja linna tulubaasi suurendamine;
1.3 tugevdame koostööd sh jätkame konsultatsioone ühisteenuste osutamiseks naaberomavalitsustega. Oleme avatud liitumiseks naaberomavalitsustega;
1.4 seame eesmärgiks tõsta avaliku sektori teeninduse kvaliteeti;
1.5 taastame linnavalitsuse pressikonverentsid (minimaalselt kord kuus);
1.6 langetame olulisemad linna tulevikku puudutavad otsused uuringupõhiselt ja eelnevalt avalikkusele tutvustades;
1.7 peame oluliseks suurendada linna osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
1.8 järgime linna eelarvestrateegiat ja hoiame linnaeelarve tasakaalus ning laenukoormuse normi piires;
1.9 kaasame maksimaalselt EL finantsperioodi 2014-2020 toetusvahendeid ja tagame omafinantseeringu positiivse otsuse saanud projektidele.

2. Ettevõtlus ja tööhõive
2.1 Jätkame intensiivset koostööd EASi ja PEAKiga Loode-Pärnu tööstuspiirkonna arendamisel, toetamaks ettevõtjaid ja loomaks sinna nelja aastaga minimaalselt 400 uut töökohta;
2.2. jätkame ja suurendame ettevõtlustoetuste maksmist väikeettevõtjatele (konkurss "Ettevõtlik pärnakas" jt) toetades ekspordivõimet ja ettevõtete kasvu;
2.3 tagame ettevõtjatele kiirema asjaajamise planeeringute ja projektide menetlemisel;
2.4 viime lõpule Savi tänava rekonstrueerimise;
2.5 jätkame noorte tööpuuduse vähendamisele suunatud projektide toetamist;
2.6 käivitame noore kõrgharidusega spetsialisti stipendiumi;
2.7 käivitame tugiprogrammi, aitamaks kaasa uute ambitsioonikate ettevõtete kasvule, loome Pärnu kesklinna ühtselt toimiva IT-, tehnoloogia-, loomemajanduse- ja kaugtöökeskuse;
2.8 loome Pärnusse turismiarenduse kompetentsikeskuse, peame oluliseks raviturismi eelisarendamist ja toetame rohemajanduse kompetentsikeskuse loomist;
2.9 taotleme riigiametite toomist Pärnusse ja riigimaja ehitamist kesklinna;
2.10 toetame maakonna võtmesektorite ühisturundust ja Pärnu kui sihtkoha turundust.

3. Linna areng
3.1. Loome eeldused Rail Balticu kulgemiseks läbi Pärnu, valmistame ette peatuse asukoha Pärnus. Taotleme projekteerimisel Rail Balticu trassi sidumist Pärnu kaubajaamaga;
3.2 koostame uue silla detailplaneeringu ja projekti ning taotleme riigilt Pärnu uue silla rahastamist;
3.3 taotleme Via Balticale 2+2 sõidusuundade rajamist lõikudel Pärnu – Are ja Pärnu – Uulu;
3.4 ehitame 2015. aastaks rahvusvahelistele nõuetele vastava kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni (Kalevi staadion);
3.5 taotleme ja toetame uue rahvusvahelise sõudespordikeskuse (sõudebaas ja –staadion) rajamist Pärnusse;
3.6 Euroopa Liidu rahastuse toel ehitame Pärnusse uue bussijaama (praegusesse asukohta);
3.7 taotleme Pärnu-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimist rongi sõidukiirusele 120 kilomeetrit tunnis;
3.8 Euroopa Liidu rahastuse toel uuendame tänavavalgustust (vähemalt 30 protsenti olemasolevast valgustipargist);
3.9 ehitame ja rekonstrueerime aastatel 2015-2017 Euroopa Liidu ja KIKi rahastuse toel Kirsi – Ehitajate tee – Savi tänava vahelise elamuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud;
3.10 peame oluliseks jõekallaste avamist elanikele, viime lõpule Pärnu jõe vasakkalda kallasraja ehituse (nn Jaansoni rada);
3.11 rajame Kesklinna sillast Siimu silla poole promenaad-pargi ja korrastame Siimu silla;
3.12 taotleme jätkuvalt Pärnu Lennujaama rekonstrueerimist;
3.13 korrastame Pärnu rannaniidud Raekülast Vana-Pärnuni, pikendame aktiivset rannaala Mai elurajoonini, jätkame LIFE+ projekti. Koostöös keskkonnaametiga panustame Niidu aasa puhkeala korrastamisse, lülitame Niidu pargi liikumisraja Eesti terviseradade võrgustikku;
3.14 ehitame välja Loode-Pärnus tänavad Pärlimõisa ja Kõrtsi tänava vahelisel alal ning läbimurde Uus-Sauga elamurajoonist Lennuvälja teele. Rekonstrueerime Laia tänava. Ehitame välja Tammsaare puiestee – Riia maantee ning Tammsaare puiestee – Suur-Jõe tänava ristmikud;
3.15 vähendamaks kesklinna liikluskoormust käivitame Linnaratta projekti ja algatame arutelu autovaba tsooni suurendamiseks kesklinnas (nt Supeluse tn suvel jalakäijate ala);
3.16 täiendame Pärnu linna kergliiklusteede võrgustikku ja rajades uusi juurdepääsusid, pikendame koostöös naaberomavalitsustega kergliiklusteid ümbritsevatesse valdadesse;
3.17 toetame Pärnumaa jahimeeste ja laskespordihuviliste jaoks kaasaegse laskespordikeskuse loomist Pärnusse;
3.18 jätkame Talvesadama arendamist.

4. Linna majandus
4.1 Käivitame eramajaomanikele toetusprogrammi "Värvid linna";
4.2 taastame arhitektuuriväärtuslike hoonete restaureerimistoetuste;
4.3 käivitame korteriühistutele toetusprogrammi "Hoovid korda!", osaledes ühistumajade hoovide kapitaalsel rekonstrueerimisel;
4.3 eraldame täiendavalt raha kõnniteede koristamiseks ja libedusetõrjeks, rajame tasuta liiva/graniitsõelmete võtmise kohti linnaelanikele nende kinnistutega piirnevate kõnniteede libedusetõrjeks;
4.4 kehtestame tasuta bussisõidu Pärnu linnaliinidel 65. eluaastast ja jätkame soodustingimustel bussisõidu võimaldamist õpilastele ja üliõpilastele. Tagame ühistranspordis tasuta sõidu õiguse kahe- ja enamalapselise pere lastele alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest;
4.5 jätkame uute busside toomist linnaliinidele ja seame eesmärgiks 2016. aastast kõikidel liinidel madalapõhjaliste ja loodust vähem saastavate busside kasutamise;
4.6 moodustame koostöös riigi ja valdadega ühistranspordi keskuse, et luua reisijasõbralik ühtne piletisüsteem linna- ja linnalähiliinidel. Tihendame bussiliiklust Oja tn piirkonnas ja jätkame suviste ööbussiliinidega;
4.7 koostame teehoiu kava ning korrastame jalgratta- ja kõnniteid vähemalt 4,5 kilomeetrit aastas. Ehitame välja kergliiklustee Tammistest (linnapiirist) Papiniidu sillani ja Liivi teelt Reiu-Raeküla tervisespordikeskuseni; ühendame Raeküla linnaosa Rannapromenaadi vastvalminud pikendusega. Valgustame kergliiklustee lõigul Jahtklubi – Rannapark – mudaravila ja Jaansoni raja lõigus Raba tn kuni Kesklinna sillani ;
4.8 jätkame kruuskattega tänavate tolmuvabaks viimist;
4.9 jätkame kõnniteede ehitamist Oja tänaval ja ehitame kõnniteed Lille ja Raba tänava äärde;
4.10 toetame korteriühistute nõustamist energiasäästu programmide realiseerimisel ja koolitusi kodanike energiasäästu alase teadlikkuse tõstmisel;
4.11 lõpetame Jannseni tänava sadamas puistematerjali käitlemise;
4.12 jõekallaste korrastamisel ehitame jõe äärde uusi slipikohti ja toetame teenindusrajatiste rajamist jõe kaldale. Arendame välja Rääma sõudekeskuse juurde puhkeala;
4.13 ehitame randa üldkasutatavad dušid, rajame randa ja mujale linnaruumi jalgrattaparklaid ja korrastame juurdepääsutee muulile;
4.14 koostame linna haljasalade arengukava.

5. Haridus
5.1 remondime kapitaalselt Koidula Gümnaasiumi hoone ja rajame juurdeehituse Mai tn.3 koolihoonele;
5.2 rekonstrueerime Euroopa Liidu toel Vanalinna Põhikooli ajaloolised hooned, arendame kooli hoovi suvefestivalide korraldamise paigaks;
5.3 rekonstrueerime Koidula Gümnaasiumi ujula või ehitame linnale uue ujula;
5.4 rekonstrueerime Raeküla kooli väikese maja;
5.5 maksame ranitsatoetust 50 eurot kõigile esimesse klassi minejatele ja suurendame vajadusepõhist koolialguse toetust 50 euroni aastas;
5.6 suurendame eelarvelisi vahendeid tehnika- ja IT-alaste huviringide tegevuse toetuseks;
5.7 otsime võimalusi programmeerimise, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise valikainete õpetamiseks gümnaasiumiastmes ning ettevõtlusalaste valikainete õpetamiseks nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes;
5.8 toetame TÜ Pärnu Kolledži tegevust ja - koostöös TTÜ-ga - piirkonna ettevõtetele vajalike tehnoloogiliste erialade avamist Pärnus;
5.9 teeme koostööd ettevõtete ja kutseõppeasutustega, tagamaks tööjõu koolituses paindlikku ja kiiret reageerimist linna tööturu vajadustele;
5.10 tagame igale Pärnu lapsele lasteaiakoha ja toetame eralasteaedu (160 eurot lapse kohta kuus) ning käivitame lasteaedade kapitaalse remondi programmi;
5.11 jätkame Väärikate Ülikooli tegevuse toetamist linnaeelarvest.

6. Kultuur ja sport
6.1 Alustame ettevalmistusi Eesti Vabariik 100. aastapäeva vääriliseks tähistamiseks Pärnus ja toetame Eesti Vabariigi sünniloos oluliste isikute mälestuse jäädvustamist linnaruumis;
6.2 rekonstrueerime Mai tn. 3 koolihoone juures kuntsmurukattega jalgpalliväljaku 2014. aastal;
6.3 jätkame traditsiooniliste ja populaarsete kultuuri- ning spordiürituste toetamist Pärnus, suurendame linnapoolset rahastamist;
6.4 jätkame esindusvõistkondade (korvpall, võrkpall, jalgpall, sõudmine) toetamist, suurendame linna toetust seonduvalt tulemuslikkusega;
6.5 rekonstrueerime Munamäe (laste)pargi ja rekonstrueerime lastestaadioni;
6.6 toetame kodanike omaalgatusi avalike suusaradade, spordiväljakute ja liuväljade rajamisel;
6.7 rekonstrueerime laste mänguväljakuid ja rajame uue mänguväljaku Räämale;
6.8 tagades kaasfinantseeringu, toetame Nooruse maja renoveerimist;
6.9 osaleme Reiu – Raeküla tervisespordikeskuse 5-km raja valgustamisel ja loome eeldused kunstlumeraja rajamiseks;
6.10 toetame jätkuvalt Lottemaa rajamist;
6.11 tihendame koostööd kirikutega, aitame neil korrastada ajaloolisi hooneid, toetades omafinantseeringu rahastamisel linna eelarvest;
6.12 toetame Uue Kunsti Muuseumi tegevust ja Läänemere kunstipargi rajamist Pärnusse;
6.13 remondime Pärnu kunstikooli hoone;
6.14 toetame Pärnu kulutuurilise rikkuse esiletoomiseks erinevate rahvuste kultuurikeskuste tegevust;
6.15 peame vajalikuks tähtsustada senisest enam olulisemate riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamist Pärnus ja noorte kaasamist neisse;
6.16 kaalume linna spordiobjektide haldamise koondamist ühtse juhtimise alla;
6.17 toetame erainitsiatiivi nn Pätside maja (Raekülas) isamaalise kasvatuse keskusena kasutuselevõtmist.

7. Sotsiaalne turvalisus ja avalik kord
7.1 toetame vajadusepõhist sotsiaalhoolekannet, lihtsustades ühekordsete sotsiaaltoetuste taotlemist ja maksmist Pärnu linnaeelarvest;
7.2 hakkame koolides vajadusepõhiselt pakkuma tasuta hommikusööki;
7.3 suurendame laste sünnitoetust 400 euroni;
7.4 rekonstrueerime Liiva tänava sotsiaalmaja ja/või ehitame uue korterelamu-sotsiaalmaja;
7.5 jätkame koostööd RAS Sotsiaalhoolekandeteenustega erivajadustega inimeste hooldekodu rajamiseks Pärnusse;
7.6 toetame laste liiklusväljaku rajamist Pärnusse;
7.7 toetame puuetega inimeste ühistegevust ja nende projektide omaosalust;
7.8 toetame laste ja naiste varjupaika;
7.9 otsime võimalusi ööpäevaringse apteegiteenuse osutamiseks Pärnu linnas;
7.10 oleme avatud koostööks naaberomavalitsustega toetamaks erainitsiatiivi matusemaja rajamiseks;
7.11 tugevdame koostööd politseiga avaliku korra tagamisel ning käivitame Vallikääru, kesklinna ja randa katva videovalve süsteemi.

8. Käesolev koalitsioonileping on koostatud neljas juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari, neljas eksemplar läheb Linnakodanikku majja.

Toomas Kivimägi
Toomas Kivimägi Valimisliidu nimel

Andres Metsoja
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Andrei Korobeinik
Eesti Reformierakonna nimel

Lisaks kuuluvad koalitsiooni järgmised volikogu liikmed:
Riho Alliksoo
Vahur Mäe
Ago Anderson
Krista Nõmm
Jaana Junson
Enn Raadik
Jüri Kask
Peeter Saunpere
Silja Kikerpill
Mark Soosaar
Romek Kosenkranius
Urmas Sule
Meelis Kukk
Priit Sutt
Mait Käbin
Irina Talviste
Eino-Jüri Laarmann
Trivimi Velliste
Jüri Lebedev
Viljo Vetik
Jane Mets

Koalitsioonileppe lisa
Meie, allakirjutanud, moodustades Pärnu linnavolikogus koalitsiooni, lepime kokku alljärgnevas:

1. Volikogu esimehe ametikoha täidab kuni 31. detsembrini 2014 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, sealt edasi Eesti Reformierakond.
2. Linnapea ametikoha täidab Toomas Kivimägi Valimisliit.
3. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab kuni 31. detsembrini 2014 Eesti Reformierakond, sealt edasi Erakond Isamaa ja Res Publica Liit; teise volikogu aseesimehe kohta pakume Eesti Keskerakonnale.
4. Linnavalitsuses on kolm abilinnapea kohta ja need täidetakse järgmiselt: ühe koha täidab Toomas Kivimägi Valimisliit, ühe koha Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, ühe koha Eesti Reformierakond.
5. Linnavolikogu kuue alatise komisjoni esimeeste kohad jaotatakse järgmiselt:
a) haridus- ja kultuurikomisjon – Eesti Reformierakond;
b) majanduskomisjon – Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
c) planeeringukomisjon – Toomas Kivimägi Valimisliit;
d) sotsiaalkomisjon – Eesti Reformierakond/Erakond Isamaa ja Res Publica Liit;
e) noortekogu komisjon – Toomas Kivimägi Valimisliit;
f) revisjonikomisjoni esimehe kohta pakume Eesti Keskerakonnale;
g) Eesti Vabariigi 100. aastapäeva erikomisjon - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit.

Toomas Kivimägi
Toomas Kivimägi Valimisliidu nimel

Andres Metsoja
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimel

Andrei Korobeinik
Eesti Reformierakonna nimel

Veebilehel kasutatakse küpsiseid