Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

LEADER-meede logo


Projekti nimi: Paikuse korvpalliplatsile uus hingamine
Projekti rahastamine: LEADER-meede

Toetussumma: 29933,06
Omafinantseering: 3325,90
Projekti kogumaksumus: 33258,96

Projekti elluviimise aeg: 03.02.2022-30.10.2022

Projektiga paigaldatakse Paikuse Tervise parki asfaltkattega korvpalliväljaku peale spetsiaalsed katteplaadid ning luuakse seeläbi Paikuse kogukonnale paremad võimalused aktiivseks ja sportlikuks eluks.

2022. aasta sügiseks on Paikuse Tervise parki paigaldatud uus, kaasaegne, kasutajasõbralik ja atraktiivne korvpalliplatsi kate, mis kasvatab siinse elukeskkonna väärtust ning aitab kaasa tervislike eluviiside propageerimisele. Avalikult kasutatav palliplats kasvatab kogukonna sportlike vaba aja veetmise võimalusi välitingimustes ning soodustab ühistegevusi. Korvpalliplatsi uuendamine toob Tervise parki rohkem aktiivseid noori loodud võimalusi kasutama ja teisi tingimusi avastama.

Antud projektiga soovitakse edendada liikumist propageerivat ja kogukonda teenivat teenust. Projekti käigus paigaldatakse Paikuse Tervise parki normaalmõõtmete 17m x 30m ulatuses korvpalliplatsi väljakukate.

Rahandusministeeriumi logo


Projekti nimi: Manija mobiilne generaator

Projekti rahastamine: Väikesaarte programm
Toetussumma: 7400,77
Omafinantseering: 1306,02
Projekti kogumaksumus: 8706,79

Projekti elluviimise aeg: 01.07.2022 – 30.11.2022

Projekti eesmärgiks on tagada Manija saare elanike teenustega varustatus elektrikatkestuste ajal, tagada nende turvatunne ja toimetulek. Manija saarele hangitakse elektrigeneraator ja järelkäru, et tagada elektriga varustatus ja teenused elektrikatkestuste korral.


Loe lisaks:
02.06.22 Manija saar saab hädaolukordades elektrivarustuse tagamiseks uue generaatori

kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Ilvese 32a lammutamine

Projekti kood: KOV-326
Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 3 696,00

Omafinantseering: 1 584,00
Projekti kogumaksumus: 5 280,00

Projekti elluviimise aeg: 18.05.2022 – 18.05.2023


Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Ilvese 32a kasutuseta pumbamaja, mis paikneb korterelamute vahel.

kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Riia mnt 68a lammutamine
Projekti kood: KOV-327Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 11 663,40

Omafinantseering: 4 998,60
Projekti kogumaksumus: 16 662,00


Projekti elluviimise aeg: 18.05.2022 – 18.05.2023


Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Riia mnt 68a kinnistul (Riia mnt ja Liiva tn ristmikul) paiknev kasutusest väljas alajaamahoone.

Keskkonnaministeeriumi ja KIK logo
Projekti nimi: Biojäätmete sorteerimise edendamine Pärnu linnas
Projekti kood: Kliima.6.01.21-0097
Projekti rahastamine: Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“

Toetussumma: 70 933,44
Omafinantseering: 24 922,56
Projekti kogumaksumus: 95 856,00

Projekti elluviimise aeg: 28.01.2022 - 28.06.2023

Projekti eesmärk on suurendada biojäätmete liigiti kogumist. Projektiga tõstetakse eramaja ja alla 16 kortermajade omanike jäätmete liigiti kogumise võimekust. Kompostrite ja konteinerite kasutusele võtuga luuakse võimalus vähendada olmejäätete hulgas olevate biojäätmete hulka, mille tõttu saab olmejäätmeid rohkem ringlusse võtta.

Projekti raames on Pärnu Linnavalitusel kavas soetada 380 kodukompostrit eramajade omanikele ja 20 biojäätmete konteinerit, kuhu saab ladustada majapidamises tekkinud biolagunevaid jäätmeid. Kompostrid ja konteineri jagatakse laiali Pärnu linna majapidamiste vahel vastavalt väljatöötavale korrale.

el sotsiaalfond horisontaalne


Pärnu linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti rahastatakse endiselt Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Uues teenusmudelis käsitletakse inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku teenusena. See kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema vajadustele vastavatest tegevustest ehk teenuskomponentidest. Abi- ja toetusmeetmete korraldamisel saab teenuse saaja ja vajadusel tema lähedased, ka personaalset tuge spetsialistilt, kes nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade partneritega) nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel.

Projekti piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest: a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust), b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

ISTE projekt on võimaldanud toetada abivajajate iseseisvat toimetulekut suurendades nende enesekindlust ja motiveerides neid, võimaldanud toetada pereliikmeid ja vähendanud erihoolekandeteenuste järjekorda. Projekt on võimaldanud asutuste vahelise koostöö parema toimimise, läbi mille on kohalikul omavalitsusel hea ülevaade kliendist ja teenuseosutamisest.

ISTE projekt pakub inimestele tuge nende kodukohas, pakub tuge tegevustes, millega endal võib olla keeruline toime tulla. Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda. Vajadusel saab tuge ka Sinu pere.

Teenusmudeli rakendamine Pärnu linnas

• Pärnu linn osales projekti II etapis 2020–2021 ning osaleb ja jätkuprojektis 2022. 
• Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.

2020–2021
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfondist
Omafinantseering: 0
Projekti toetussumma ja maksimaalne rahaline maksumus: 478 080,00
Projekti elluviimise aeg: 17.02.2020–31.12.2021
Projekti tulemusel osutati teenust 50 abivajavale Pärnu linna elanikule.

2022
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfondist
Omafinantseering: 0
Projekti toetussumma ja maksimaalne rahaline maksumus: 243 540,00
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2022–31.12.2022
Projekti raames osutatakse teenust 50-le abivajavale Pärnu linna elanikule.

Teenused ja teenuseosutajad 2022

Projekti raames osutavad teenuseosutajad abivajajatele senistest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest erineva sisulise ülesehitusega teenust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osaks olevatel tegevustel ning mida on teenusdisaini protsessi käigus vajaduspõhiselt täiendatud.

Projekti II etapis 2020–2021 pakkusid Pärnu linnas teenuseid Pärnu Sotsiaalkeskus ja MTÜ Sotsiaalne Kaasatus. 
Vaata lisaks: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II (2020–2021)

Jätkuprojektis 2022 pakuvad Pärnu linnas inimestele vajalikku tuge ja vastutavad teenuste korraldamise ja elluviimise eest järgmised asutused:
• Pärnu Sotsiaalkeskus 
• MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
• MTÜ Pesapuu
• Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus
• OÜ Solve et Coagula

Teenuste loetelu ja hinnakiri

 

Teenusmudel

Teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi tervikliku integreeritud teenusena, mis põimitakse iga abivajaja puhul kokku personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Igale teenusmudeli piloteerimises osalevale abivajajale tagab personaalse toe konkreetne sotsiaalhoolekande praktik (baastoetuse osutaja töötaja), kes teda nõustab, juhendab ja koordineerib inimese eluolukorrale vastavalt võrgustikutööd vajalike teiste osapooltega, sh lisateenuskomponentide osutajatega ja sidusvaldkondade partneritega.

Inimesele vajalike teenuskomponentide ja nende tegevuste planeerimisega tegeleb teenusmudelis baastoetuse osutaja. Eesmärk on personaalse tegevusplaani koostamine, teenuskomponentide planeerimine ja teenuskomponentide osutajatega seostamine. Järjepidevalt, kogu projekti perioodi vältel, jälgitakse abivajaduse muutumist, hinnatakse senise teenuse tulemuslikkust ning vastavalt muutustele planeeritakse vajadusel inimesele osutatava teenuspaketi sisu ümber. Tegevusplaan, sinna planeeritud teenuskomponendid ja selle muudatused kooskõlastatakse KOViga, kes on vastutab vajalike teenuskomponentide olemasolu ja eelarve eest.

Koostöövalmis abivajaja puhul koostab baastoetuse osutaja koos abivajaja (ja/või lähedastega) personaalse tegevusplaani. Tegevusplaani koostamisel võib baastoetuse osutaja aluseks võtta endale ja inimese vajadustele sobiva metodoloogia, kuid see peab olema kaasav (st abivajaja ja lähedased on teadlikud teenussüsteemi võimalustest ning neid toetatakse informeeritud valikute tegemisel) ning võtma aluseks abivajaduse hindamise tulemused (st teenuse planeerimine ja eesmärkide seadmine peab lähtuma tuvastatud abivajaduse tasemest erinevates eluvaldkondades). Isiku puhul, kes ei ole valmis koostööks, koostatakse toetusplaan.

Toetusplaani koostamisse kaasatakse võimalusel abivajaja lähedased jt olulised võrgustiku liikmed. Toetusplaani eesmärgiks on üldjuhul abivajajaga kontakti loomine ning koostöövalmiduse saavutamine taastumisprotsessi toetamisel ja abi vastuvõtmiseks. Koostöövalmiduse saavutamisel vaadatakse toetusplaan üle ja asutakse koostama inimesele personaalset tegevusplaani. Plaani elluviimise etapis teevad koostööd baastoetuse osutaja, lisatoetuse osutaja(d) ning KOV, et pakkuda paindlikku ja terviklikku teenust, mis arvestab inimeste personaalset toetusvajadust kõigis eluvaldkondades.

Teenuse pakkumine toimub läbi lisatoetuse teenuskomponentide, mida võivad pakkuda erinevad teenuseosutajad (sh baastoetuse osutaja). Komponendipõhine lähenemine võimaldab kombineerida ühte teenuspaketti nii tänaseid erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuse sisutegevusi kui ka kogukonna ressursse. Plaani elluviimise etapis jätkub baastoetuse osutamine.

Baastoetuse osutaja ülesanne on plaani elluviimise raames võrgustiku töö koordineerimine - sh sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine. Toetuse eesmärgiks on terviklik personaalne juhtumikorraldus (sh informeerituse protsessist, lihtne ja arusaadav dokumentatsioon, arusaadav ülevaade teenussüsteemi toimimise põhimõtetest, toetus teenuskomponentidega tutvumiseks koha peal jms). Baastoetuse pakkuja tagab abivajajale võimalikult kiire, lihtsa ja arusaadava asjaajamise teenuskomponentide kättesaadavuse tagamiseks. Baastoetuse osutaja tagab teenusplaani elluviimise koostöös lisatoetuse komponentide osutajate ja KOViga, Baastoetuse osutaja tagab planeeritud lisatoetuse komponentide kättesaadavuse abivajajale.

Lisatoetuse eesmärk on pakkuda paindlikkust ja terviklikku lähenemist teenuse sisu planeerimisel, mis arvestaks kõiki eluvaldkondi. Lisatoetuse teenuskomponendi osutaja vastutab oma teenuskomponendi sisuliste tegevuste ja teenuskomponendi kvaliteedi eest

Vaata lisaks:
• 10.01.2022 Psüühilise erivajadusega inimene saab igapäevaeluga toimetulekuks vajalikku tuge
• 26.08.2020 Psüühikahäiretega inimesed ja nende lähedased saavad vajalikku tuge
• Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (Sotsiaalkindlustusamet)
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism logo


Projekti nimi: Pärnu energia- ja kliimakava 2030 koostamine
Projekti kood: 


Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism
Toetussumma: 43 744,32
Omafinantseering: 4860,48
Projekti kogumaksumus: 48 604,8

Projekti elluviimise aeg: 11.10.2021–11.06.2022

Projekti eesmärk on koostöös ekspertide ja partneritega parandada Pärnu elanike ja erinevate sidusrühmade teadlikkust kliimamuutustega kaasnevatest ohtudest ja võimalustest ning leppida kokku tegevused kliimamõjude leevendamiseks. Kaardistame olemasoleva olukorra ning viime läbi baasinventuuri. Baasinventuur peab andma ülevaate küttesoojuse ja elektrienergiatootjatest, tarbimisest, kütuste kasutamisest ning kaasuvatest CO2 heitkogustest. Koostame strateegilistest suundadest lähtuva tegevuskava ning kaasame protsessi linna kodanikud.


Vaata lisaks:

27.06.22 Tänasest saab tutvuda Pärnu energia- ja kliimakavaga
07.06.22 Antti Roose räägib Pärnu linna energia- ja kliimakava koostamisest (Tre Raadio saade "Pärnu pooltund")
03.06.22 Roheprofessor Antti Roose: Sajandi keskpaigaks kahekordistub kuumade päevade arv (Pärnu Postimehe taskuhääling)
02.06.22 Pärnu kutsub avalikule kliimakava arutelule
02.06.22 Omavalitsuste rohevisioon: päikesejaamad ametihoonetele, rohelus parklatesse ja sensorid-loendurid linnaruumi (Pärnu Postimehe tasuline artikkel)
02.06.22 Uuringust ilmnes, et Pärnus tangitakse kütust kolm korda rohkem kui maakonnalinnades keskmiselt (Pärnu Postimehe tasuline artikkel
02.06.22 Kas inimestele võiks rattaga tööl käimise eest maksta? (Pärnu Postimehe tasuline artikkel)
01.06.22 Suvepealinn kutsub: tule Pärnu linna kliimakava avalikule arutelule
13.09.21 Pärnu linn hakkab koostama kliima- ja energiakava

Kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Suur-Jõekalda 1 lammutamine
Projekti kood: KOV 300


Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 8 395
Omafinantseering: 3 598
Projekti kogumaksumus: 13 848

Projekti elluviimise aeg: 15.07.2021–14.07.2022

Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Suur-Jõekalda 1 kinnistul, maa sees olev reoveesettemahuti, mida tänapäeval enam ei kasutata. Tegemist on vana, üle 60 a vanuse raudbetoon ehitisega, mis on eluohtlik, seda enam, et on varjatud.

Kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Väike-Jõe 20 lammutamine
Projekti kood: KOV 301

Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 13286
Omafinantseering: 1408
Projekti kogumaksumus: 5336

Projekti elluviimise aeg: 15.07.2021–14.07.2022

Väike -Jõe 20 kinnistu paikneb Jaansoni raja ääres ja uues arenevas jõe äärses piirkonnas. Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Väike -Jõe 20 kinnistul, kasutusest välja langenud ja väga amortiseerunud hoone, parandades seeläbi elukeskkonda funktsionaalsust ja turvalisust.

EL sotsiaalfond
Projekti nimi: Väljaspool kodu osutatava päevahoiuteenuse ja koduteenuse arendamine Pärnu linnas
Projekti kood: 2014-2020.2.02.20-0324

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Toetussumma: 128 532,03
Omafinantseering: 42 844,02
Projekti kogumaksumus: 171 376,05
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2021 - 30.09.2023

Hooldusvajadusega inimesed ning nende lähedased saavad Pärnu linnas elada iseseisvat ja inimväärset elu saades selleks omavalitsuselt vajalikku tuge.

Inimeste abistamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks parandame päevahoiuteenuse kättesaadavust ning pakume koduanduri rakendust, et nad ei peaks oma lähedaste hooldamise tõttu jääma aktiivsest tööelust eemale.

Tugigrupid võimestavad nii omastehooldajaid nende rolli täitmisel kui ka algavas või kerges faasis dementsusega inimesi.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu FondProjekti nimi: Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht

Projekti kood: 2014-2020.5.01.21-2592

Projekti rahastamine: Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
Toetussumma: 50 000 eurot. Toetuse määr 100%
Omafinantseering: 0,00 eurot
Projekti kogumaksumus: 50 000 eurot
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2021-31.08.2023

Projekti eesmärgiks on suurendada Pärnu sihtkoha atraktiivsust arendades Pärnut kui jätkusuutlikku, turvalist ja külalislahket sihtkohta. Samuti töötada välja võimalikest variantidest parim piirkonna arendus- ja juhtimise kontseptsioon. Projekti eesmärkide täitmine annab sihtkohale võimaluse arenguhüppeks nii digitegevuste, uudsete toodete/teenuste ning koostöömudelite näol.

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna üleujutuste mõjude vähendamine

Projekti kood: Kliima.4.01.21-0026

Projekti rahastamine: KIK
Toetussumma: 414 111,98
Omafinantseering: 73 078,59
Projekti kogumaksumus: 487 190,57
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2021 – 31.12.2022

Veetõusu tõkestamiseks ja võimaliku uputuse vähendamiseks paigaldatakse üleujutuspiirkonna Kaubasadama tee truupidele ning Rannarajooni sademevee väljalaskudele tagasivooluklapid. Eeldatavalt takistab klappide paigaldamine ca 1,8-2,3 meetrise merevee tõusu korral merevee tungimist tänavatele. Lisaks rekonstrueeritakse Raeküla linnaosas Saare tänava sademeveetorustik ja kraav.

KIK logo RGB

Projekti nimi: „Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna koolidele“
Projekti kood:  17528

Projekti rahastamine:  Keskkonnaprogramm
Toetussumma:  9082 EUR
Omafinantseering:  2272 EUR
Projekti kogumaksumus:  11 354 EUR
Projekti elluviimise aeg:  01.09.2020–30.07.2021


Projekti eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust kooliõpilastele. Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa õpilaste keskkonnasõbralikumale käitumisele.


KIK logo RGB

Projekti nimi: „Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele"
Projekti kood: 17530
Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 6100 EUR
Omafinantseering: 1540 EUR
Projekti kogumaksumus: 7640 EUR
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2020–30.07.2021

Projekti eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust lasteaialastele kasvatamaks nende väärtushinnanguid kodukoha loodusväärtuste suhtes.  Pärnu lasteaedade 6. – 7. aastased lapsed läbivad loodusõppeprogrammi, milleks külastavad erinevaid elukeskkondasid Pärnu linnas, et õppida seal elavaid taimi ja loomi, nende kaitsmise vajadust ning keskkonnahoiu põhimõtteid erinevates elukeskkondades läbi mängude ja rühmatööde.

Lasteaialaste silmaring avardub, lastel on parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest, mis omakorda aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele. Omandatud teadmisi, praktilisi kogemusi saavad õpilased tulevikus kasutada looduskeskkonna hoidmiseks ning jätkusuutlikuse arendamiseks.


el sotsiaalfond horisontaalne

Tugiõpetajate koolitus

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Toetussumma: 4740,00 eurot
Projekti kogumaksumus: 4740,00 eurot
Projekti elluviimise aeg: 10.11.2020–15.04.2021

Pärnu linnavalitsuse haridusosakond korraldab Tugiõpetajate koolituse, mille eesmärgiks on parandada eripedagoogilise ja logopeedilise abi kättesaadavust Pärnu linna lasteaedades. Koolituse tulemusena kasvab tulevaste tugiõpetajate teadlikkus laste arengulistest iseärasustest, probleemidest ning paraneb oskus pakkuda individuaalset jõukohast abi. Tugiõpetajate kaasabil on võimalik efektiivsemalt toetada laste arengut. Tugiõpetajad hakkavad lastega tegelema eripedagoogide ja lasteaedade õppealajuhatajate juhendamisel.

iplace 2

iPlace (iPlace finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people place and technology)
iPlace oma nišsi leidmine jätkusuutlikuks kohalikuks majandusarenguks, kaasates inimeste ja tehnoloogia seoseid)

Projekti rahastamine: Programm URBACT III 2014-2020
Toetussumma: 48 528,46
Omafinantseering: 8 563,84 EUR
Projekti kogumaksumus: 57 092,30 EUR
Projekti elluviimise aeg: 7.05.2020–7.08.2022

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

2020. aasta kevadel algas projekti II faas. Kahe aasta jooksul saab kasutada välispartnerite nõu, käia õppevisiitidel, toetuda selle valdkonna tunnustatud rahvusvahelistele ekspertidele ning korraldada ka kohalikul tasandil kaasavaid arutelusid. Projekti iPlace eesmärgiks on lisaks võrgustike loomisele ka välja töötada iga projektis osaleva linna unikaalne majandusarengu strateegia, mis keskendub linna nišši“ leidmisele.

Projekti raames viiakse läbi hetkeolukorra analüüs ning võrreldakse seda teiste projekti partenritega kaasates nende teadmisi ja kogemusi. Pärnu linnavalitsuse arenguteenistus koostab kohalikke ettevõtjaid kaasates projekti raames majandusarengu tegevuskava.

Projektis osaleb Pärnu koos üheksa teise Euroopa linnaga: Amarante (Portugal, juhtpartner), Gabrovo (Bulgaaria), Medina del Campo (Hispaania), Saldus (Läti), Heerlen (Holland), Kočevje (Sloveenia), Balbriggan (Iirimaa), Grosseto (Itaalia), Pori (Soome).


Vaata lisaks: 
24.11.2020 Pärnakad panevad end proovile puidusektori häkatonil
04.12.2019 Linn otsib koos ettevõtjatega ideid kohaliku ettevõtluse arendamiseksEL Uhtekuuluvusfond horisontaalneKIK logo RGB


Pärnu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Toetussumma: 1 173 867,20 EUR
Omafinantseering: 293 466,80 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 467 334,00 EUR
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2020 – 31.11.2022

Pärnus ülejõe piirkonnas, Paikusel, Audrus ning Tõstamaal on olemasolev tänavavalgustuse taristu amortiseerunud - kasutusel on valdavalt naatriumpirniga valgustid, mis paiknevad betoon-, puit- ja metallmastidel. Elektritoide toimub paljasjuhtme-, kaabelõhuliinide ja üksikutes kohtades ka maakaabelliinide kaudu.

Projekti tulemusel asendatakse amortiseerunud paljasjuhtmeõhuliinid maakaabliga ning betoon- ja puitpostid metallpostidega. Piirkondades, kus on metallpost ja maakaabel, vahetatakse tänavavalgustuspostide valgustid kaasaegsemate LED-valgustite vastu.

Käesoleva projekti tulemusel projekti piirkondades:
- tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine väheneb 166,60 MWh/a;
- uueneb renoveeritud tänavavalguspunktide arv 637 valguspunkti võrra;
- arvestusliku süsihappegaasi (CO2) vähenemine aastas 181,60 t CO2 ekv/a.

Projekti realiseerimise tulemusel on piirkonnas mindud üle kaasaegsetele ja säästlikele LED-valgustitele, mille tulemusena on vähenenud elektrienergia ja arvutusliku süsihappegaasi (CO2) tarbimine. 637 tänavavalgustuspunkti renoveerimisega kaasneb edaspidi kulutuste vähenemine tänavavalgustuse hoolduses.


13.06.22 Ülejõe piirkonna ja Paikuse tänavavalgustust rekonstrueerib Kagu Elekter OÜ 
05.04.22 Audru osavalla tänavavalgustust renoveerib osaühing Leonhard Weiss
05.04.22 Audru kandis vahetatakse välja üle 200 tänavavalgusti (Pärnu Postimees)

RM Reg logo sm 1

Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse


Projekti rahastamine: Väikesaarte programm
Toetussumma: 68 000 eurot
Omafinantseering: 12 000 eurot
Projekti kogumaksumus: 80 000 eurot
Projekti elluviimise aeg: 05.04.2021- 30.08.2021

Projekti tulemusena ehitatakse Manija saare sadamasse soojustatud hõljukikuur, milles on võimalik olemasolevat hõljukit sulatada ning vajadusel hooldustöid teha. Projekti tulemusena paraneb ühenduse pidamine mandri ja saare vahel ning seeläbi ka elanike turvalisus piirkonnas.urbact

Tervislikud linnad - Healthy Cities (II faas)

Toetussumma: 51 799 eurot
Omafinantseering: 9141 eurot
Projekti kogumaksumus: 60 940 eurot
Projekti II faas: 07.05.2020-12.05.2022

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

2020. aasta kevadel algas projekti II faas. Kahe aasta jooksul saab kasutada välispartnerite nõu, käia õppevisiitidel, toetuda selle valdkonna tunnustatud rahvusvahelistele ekspertidele, aga korraldada ka kohalikul tasandil kaasavaid arutelusid.

URBACT projekti "Tervislikud linnad" eesmärgiks on tervise ja linnakeskkonna seostamine. Projekti jooksul töötatakse välja poliitika, mis keskendub linna elanikkonna tervisliku seisundi parandamisele.

Projektis osaleb Pärnu koos kaheksa teise Euroopa linnaga: Vic (Hispaania, juhtpartner), Anyksciai (Leedu), Bradford (Suurbritannia), Loulé (Portugal), Alphen aan den Rijn (Holland), Falerna (Itaalia), Farkadona (Kreeka), Floriana (Malta)EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Audru kergliiklusteede ühendamine linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustikku, III etapp
Projekti kood: 2014-2020.9.01.18-0075

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetussumma: 268 129
Omafinantseering: 47 317
Projekti kogumaksumus: 315 446
Projekti elluviimise aeg: 02.01.2019 - 30.10.2020

Projekti tulemusel on rajatud Audru osavalda 1,35 km kergliiklusteed, millega paraneb jalakäijate liiklusohutus ning suureneb säästvate liikumisviiside kasutajate osakaal piirkonnas. Paisu kergliiklusteed rekonstrueeritakse 465 m ning Uruste - Põldeotsa kergliiklusteed ehitatakse 885 m, millele ehitatakse täies ulatuses tänavavalgustus.
el sotsiaalfond horisontaalne


Projekti nimi: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II
Projekti kood: Pilootprojekti koostööleping Sotsiaalkindlustusametiga

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfondist
Omafinantseering: 0
Projekti toetussumma ja maksimaalne rahaline maksumus: 478 080,00
Projekti elluviimise aeg: 17.02.2020 - 31.12.2021

Pärnu linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“, mis kestab 17.02.2020 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Pärnu linnas

Eesmärgiks on Pärnu linna psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa. 

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti tulemusel osutatakse teenust 50 abivajavale Pärnu linna elanikule.

Uues teenusmudelis käsitletakse inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku teenusena. See kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema vajadustele vastavatest tegevustest ehk teenuskomponentidest. Abi- ja toetusmeetmete korraldamisel saab teenuse saaja ja vajadusel tema lähedased, ka personaalset tuge spetsialistilt, kes nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade partneritega) nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel.

Pärnu linnas osutavad teenuseid Pärnu Sotsiaalkeskus ja MTÜ Sotsiaalne Kaasatus, kes pakuvad inimestele vajalikku tuge ja vastutavad teenuste korraldamise ja elluviimise eest.
» Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri
» MTÜ Sotsiaalne Kaasatus poolt osutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri

Vaata ka:
» Infoleht abivajajale
» 26.08.2020 Psüühikahäiretega inimesed ja nende lähedased saavad vajalikku tuge
» Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (Sotsiaalkindlustusamet)
Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8202
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 404
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee

Keskkonnaprojektide koordinaator
Mairit Saar
Suur-Sepa 16, kab 404
444 8358
mairit.saar[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid