Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

29. detsembril 2009 rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti "Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp" toetuse taotluse summas 62,9 miljonit krooni. 2010 aasta aprillis suurendati toetuse summat 64,15 miljonit kroonini. Projekti rahastust taotleti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

Projekti kogumaksumus: 4 823 011 eurot (75 463 722 krooni)
Omafinantseering: 723 452 eurot ( 11 319 558 krooni)
Toetussumma: 4 099 559 eurot (64 144 164 krooni).

Projekti eesmärk: Pärnu Kesklinnas on aastaringses aktiivses kasutuses looduslikult kaunis ja mitmekesine ning ajaloolise väärtusega ala. Sellega on loodud juurde väärtuslik puhkekeskkond ja ettevõtjatele atraktiivne avalike ürituste korraldamise koht. Esile on tõstetud Pärnu Vallikääru ajalooline omapära ning saavutatud puhkekeskkonna atraktiivsus. Pärnu Vallikääru taastamine pakub lisavõimalusi vaba aja veetmiseks ka lastega peredele, mis annab lisaväärtust Pärnule kui laste- ja peresõbralikule linnale.

Projekti käigus renoveeritud objektid:

1. Sepikoda Õhtu tn 1
Taastatud on ajalooline hoone, mille kasutusotstarbeks on ajaloo ja käsitöö propageerimine. Hoones taastatakse sepikoda. Hoone on avatud linnakülastajatele ja linnakodanikele.

2. Vallikraavi kalda kindlustamine
Pärnu Vallikraavi kaldapüsivuse uuringute tulemused kinnitasid, et Pärnu Vallikraavi kaldad on lihkeohtlikud. Ohtlik oli igasugune ehitustegevus Pärnu Vallikääru muldvallidel. Projekti raames kindlustati Pärnu Vallikraavi kaldad. Vallikraavi kalda kindlustamiseks kasutati sulundseina ja raudbetoonrostvärki vastavalt koostatud projektile. Kaldakindlustuse ehitamine võimaldas teha ehitustöid Pärnu Vallikääru pargis ning rajada ujuvkai. Pärast antud projekti elluviimist on võimalik hõlpsasti piirkonda edasi arendada, luues veesõidukitele sildumiskohti, arendades Vallikääru piirkonnas ettevõtlust (nt suvekaubandust) ja kujundades piirkonnast terviklik kultuuri- ja vabaajakeskus.

3. Pärnu Vallikääru Pargi-ala korrastamine
- Vallikraavi ning Ringi ja Sadama tänava vaheline ala: Kaldakindlustuse taha rajati 3 m laiune murunõlv ning ajaloolistele eeskujudele toetuv 5 m laiune kallasrada, mis moodustab omaette promenaadiruumi, kus on võimalik istuda ja jalutada. Teedevõrk lähtub O. Siinmaa planeeringuprintsiibist ning tänapäevasest kasutusviisist. Rajatakse laadaplatside ala. Ringi tänava äärde ehitati 15 m laiune Hauratoni kärje abil tugevdatud tsoon, kuhu on võimalik paigaldada kioskeid. Ehitakse planeeritud ala pinnasesse trassid vee ja elektri saamise jaoks.
- Lastemänguväljak: Mänguseadmed on eridisainiga ja kujutavad kuivale maale jäänud laevastikku. Mänguväljaku juurde rajati ka varikatus, kus on soojustatud ja kanalisatsiooniga ühendatud WC ning jalgrattaparkla. 
- Rajati kergliiklusteed, mis tuleviku printsiibis ühenduvad Pärnu Jahtklubi juurest tulevat kergliiklusteega ja tekib jõeäärne kergliiklusteede võrgustik.
- Ringi ja Sadama tänava vahelisele alal on WIF'I ala. Paigaldatud on ka valvekaamerad, et tagada piirkonnas turvalisus.
- Bastionite ja muldkindlustuse pealne park: Pargi-ala renoveerimisega on seotud omavahel vanalinn ja uusarendusega kesklinn koos bastionaalvööndi parkide ja jõe äärega terviklikuks alade süsteemiks. Tehtud on asendusistutused ja täiendistutused, ehitatud uued teed ja trepid, rajatud väikeobjektid (pingid, valgustus, prügikastid, jalgratta hoidjad, ajalugu tutvustavad maketid, purskkaev), paigaldatud infostendid, avatud on muldvalli sees olev poterni (muldvallide sees paiknev ühenduskäik), taastatud on Tallinna Värav.

Linnaruumis olevale ajaloolisele pargile on loodud erinevaid kasutusviise. Eksponeeritud on pargi ajalooline identiteet. Laienenud on kesklinna piirkonna kasutamine nii linnaelanike kui linnakülastajate poolt. Ajaloolise Vallikääru eksponeerimise kaudu toimub kõrge potentsiaaliga puhke- ja turismiressursside ärakasutamine. Esile on tõstetud Pärnu linnale omane, huvitav ajalooline keskkond, mitmekesine kultuur ja võimalus saada osa kohalikust elulaadist ja tavadest.

Projekti elluviimisega on saavutatud alljärgnevad tulemused:
- Vallikäär koos pargiala, puhkekohtade, jalgradade ja paadilaenutusega aitab propageerida keskkonnasõbralikku elulaadi.
- Vallikääru korrastamine koos pargiala väljaarendamisega loob paremad võimalused aktiivsemaks seltsieluks, vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ning keskkonna- ja tervishoiualase teadlikkuse propageerimiseks linnas.
- Vallikäärus korraldatavad käsitöölaadad võimaldavad kohalikel käsitöömeistritel tutvustada oma oskusi ja töid. Pärnu ajaloo tutvustamine läbi bastionikäigu ja Sepikoja ajalootoa avamise võimaldavad õppida oma linna paremini tundma.
- Vallikäärus on võimalik läbi viia kontserte ja kultuuriüritusi.
- Vallikääru korrastamine aitab kaasa ka piirkonna turvalisuse kasvule.
- Loodud on paremad tingimused ettevõtluse arendamiseks ning uute töökohtade loomiseks.
- Võimalik on paremini propageerida Pärnut kui ajaloolist hansalinna ning suvepealinna.

Projekti algus ja lõpp:
- Pärnu Vallikääru projekti elluviimist alustati 01. november 2009 ning lõpetati november 2011
- 2010 aastal sai Pärnu Vallikääru uus sild Parim Puitehitis 2010 liimpuidu eripreemia
- 2011 aastal nimetati Pärnu Vallikäär „Parim Kommunaalrajatis 2011“
- 2011 aastal pälvis Pärnu Vallikääru rekonstrueerimine „ Aasta tegu 2011“ auhinna

Vallikääru asendiplaan
Vallikääru situatsiooniskeem

Kontaktisik:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361; 53439069
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalneEAS

Vallikaaru kujundusprojekt

Arenguosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Kersti Palmiste 
Suur-Sepa 16, kab 404
510 5141
kersti.palmiste[at]parnu.ee

Keskkonnaprojektide koordinaator
Elen Kuningas
Suur-Sepa 16, kab 404
508 6812
elen.kuningas[at]parnu.ee

Osavaldade projektide koordinaator
Anu Peterson
Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid