Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


Pärnu – Eesti Vabariigi sünnilinn!

vapp raamita
lipp kodukale
logo

 

Pärnu linna põhimäärus
Pärnu linna vapi ja lipu kasutamise loa väljastamise kord 

• Omavalitsuse sümboolikana on kasutuselPärnu linna sümbolid.
• Pärnu linna sümbolid on Pärnu linna vapp, Pärnu linna lipp ja Pärnu linna logo.
• Linna tutvustamiseks kasutatakse ka tunnuslauset

Osavaldadel on oma vapp ja lipp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana. Osavalla tutvustamiseks kasutatakse ka tunnuslauset ja logo. 
Audru osavalla sümbolid
Paikuse osavalla sümbolid
Tõstamaa osavalla sümbolid


Vapp

• Pärnu linna vapil on sinisel kilbil nurgas paiknevas hõbedasest pilvest välja sirutuvas punase varrukaga käes kuldne ladina rist ja kuldne võti. 
• Vapi joonised (Pärnu linna põhimääruse lisa 1)
Pärnu vapi kujunemislugu

Pärnu linna vappi kasutatakse:
1) volikogu, osavallakogu, linnavalitsuse, linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna ametiasutuse hallatavate asutuste plankidel, nende väljaantavatel dokumentidel ja pitseritel;
2) Pärnu linna autasudel, volikogu esimehe ametiketil, linnapea ametiketil, linna meenetel, ametlikel trükistel;
3) volikogu ja linnavalitsuse hoonetel, Pärnu raekojas, osavallakeskuse hoonetel, samuti muudel hoonetel, kuhu vapp on ajalooliselt kuulunud, ja linna piiritähistel;
4) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks Pärnu linna poolt vastava ürituse või projekti toetamist.

Lipp

• Pärnu linna lipp on sinisel väljal valge skandinaavia rist.
• Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 9:14, normaalsuurus 1050 x 1630 mm
Lipu joonis (Pärnu linna põhimääruse lisa 2)

Pärnu linna lipp heisatakse:
1) alaliselt Pärnu raekoja, volikogu, linnavalitsuse ja osavallakeskuse hoonetel;
2) koolide, lasteaedade ja teiste linna ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel alaliselt või vastava asutuse tööajal;
3) alaliselt Pärnu linnas Keskpargis;
4) ajutiselt linna pidupäevadel ja avalikel üritustel.

• Igaühel on õigus heisata ja kasutada Pärnu linna lippu, järgides põhimääruse sätteid ja head tava.
• Pärnu linna lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti. Maapinnast tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud linna lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
• Kui Pärnu linna lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub linna lipp lippude poolt vaadatuna vasakul Eesti riigilipust, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muust lipust.
• Pärnu linna lipu kujutist võib kasutada linna meenetel.


Põhimääruses sätestamata juhtudel võib linna vappi ja lippu ning nende kujutist kasutada vaid Pärnu linnavalitsuse loal. 
Loa saamiseks tuleb esitada linnavalitsuse kirjalik taotlus, milles peavad sisalduma:
1) taotleja nimi, elu- või asukoht, isiku- või registrikood;
2) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
3) loa kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed;
4) vapi või lipu kujutise kasutamise kirjeldus ning eskiis või näidis.

Logo

• Pärnu logo on sõna “Pärnu” kujutis. Pärnu logo on sõnamärk, mis toimib nii märgi kui nimena
Pärnu logo ja tema stiilielementide ning kasutamise kord
Pärnu logo kasutamise juhend
• Logofailid .pdf ; .jpg (neg) ; .jpg (pos)

Logo kasutamine
1) Pärnu logo kasutatakse Pärnu linna esindavas visuaalses kommunikatsioonis.
2) Pärnu logo kasutamine on kohustuslik Pärnu linna poolt toetatavaid üritusi, projekte jms tutvustavatel reklaamidel ja trükistel, võimalusel ka ürituse toimumise kohal. Pärnu logo ei pea kasutama, kui Pärnu linna poolt vastava ürituse või projekti toetamise tähistamiseks kasutatakse Pärnu linna vappi.
3) Pärnu logo on reeglina vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt. Keelatud on Pärnu logo kasutamine tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega seonduvalt ning poliitilise suunitlusega üritustel, teabevahenditel ja meenetel.

Tunnuslause

• Pärnu linna tunnuslause on „Pärnu – Eesti Vabariigi sünnilinn!“.
• Pärnu linna tunnuslauset kasutatakse Pärnut tutvustavatel trükistel, meenetel, üritustel, linna esitlustel, meedias ja muudes kohtades.

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid