Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Paikuse osavalla põhimäärus
• Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.
• Paikuse osavalla vapimärk on `925 hõbedast rinnamärk, mille 1. kihiks on 22x20 mm tammelehtedest pärg `925 hõbedast ning 2. kihiks 10x13 mm osavalla vapp `925 hõbedast, kullatud `999 kullaga, kuumemailitud.

Vapimärgi andmine
• Vapimärgi andmise otsustab osavallakogu koosseisu häälteenamusega. Osavallakogu võib määrata vapimärgi saajale ka ühekordse rahalise preemia.
• Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millel on osavalla vapp, vapimärgi number ja saaja nimi. Tunnistusele kirjutab alla osavallakogu esimees. 
• Vapimärk ja tunnistus antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval üritusel.
• Vapimärk antakse isikule üks kord.
• Ettepanekuid vapimärgi andmiseks võivad teha kõik soovijad.

Kirjalik ettepanek saata osavallakeskusele 15. jaanuariks:
- Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse
3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri


Vapimärklased

2023 Eero Rändla - silmapaistva pühendumuse, tulemusliku osavallakogu juhtimise ning pikaajalise panuse eest Paikuse arengusse
2023 Annika Põltsam - järjepideva Paikuse rahvakultuuri ja vaimuvara hoidmise ning edendamise eest
2023 Kalvi Almosen - suure isikliku panuse eest Eesti sisejulgeoleku arengusse ning eestvedamisse, sh igakülgse abivalmiduse ja pikaajalise koostöö eest Paikuse osavallaga
2023 Sirje Tuulemäe - südamega tehtud töö eest Paikuse lastele eesti keele õpetamisel ja neis isamaaliste väärtuste kujundamisel

2022 Raiko Hiis - 20-aastase tegevuse eest noorte- ja maadlusspordi edendamisel Paikusel
2021 Ene Tapfer - kunstihariduse andmise eest Paikuse huvikooli kauaaegne kunstiõpetaja
2020 Gerli Lehemets - Paikuse raamatukogu aktiivse arendamise, kirjavaramu teenuste kaasajastamise ja raamatukogu eduka juhtimise eest
2020 Anne Kaar - pikaajalise tegevuse eest alushariduses ning liikumist ja tervislikke eluviise edendava tegevuse eest
2019 Sirje Solom - kauaaegse ja märkimisväärse töö eest Paikuse Põhikooli õppealajuhatajana

Paikuse valla vapimärklased 1996–2017
2017 Valli Roosmaa - seoses hästi funktsioneeriva ja läbipaistva raamatupidamise pikaajalise eeskujuliku korraldamise eest
2017 Eve Paas - seoses pikaajalise järjepideva ja tulemusliku asjaajamise korraldamisega ja isikliku panuse eest valla elu edukal arendamisl

2016 Mait Talvoja - Paikuse vallavolikogu pikaajalise tulemusliku juhtimise ja valla majanduse edenemisse antud tõhusa panuse eest
2016 Tarmo Saarts - Paikuse valla soojamajanduse jätkusuutlikkuse tagamisse ning tarbijaid ja keskkonda väärtustava ettevõtluskultuuri juurutamisesse antud erakordselt suure panuse eest
2016 Monika Vaher - Paikuse Huvikooli loomise ja järjepideva arendamise ning pikaajaliselt kunstihariduse andmise eest Paikusel
2016 Marika Valter - Paikuse avatud noortekeskuse loomise, juhtimise ja arendamise ning kaasahaarava ja tulemusliku noorsootöö eest Paikuse vallas

2014 Teet Kurs - OÜ Paikre esimesele ja kauaaegsele juhile, kaasaegse, vallarahvale tööd andva jäätmekäitluskompleksi ülesehitamise eest.
2011 Helve Reisenbuk - pikaaegse panuse eest Paikuse valla humanitaarvaldkonna juhtimisel ja arendamisel.

2010 Aare Külaots - pikaaegse ja silmapaistva Paikuse Põhikooli juhtimise ning arendamise eest.
2010 Kaie Reial - pikaaegse ja silmapaistva Seljametsa Lasteaed-Algkooli juhtimise ning arendamise eest.

2008 Erika Popp - südamega tehtud pikaajalise töö eest sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel ning uute sotsiaalteenuste ellurakendamisel vallas.
2008 Alli Vohu - pikaajalise tänuväärse töö eest sotsiaalhoolekande valdkonnas ning olulise panuse eest sotsiaalhoolekande süsteemi väljakujundamisel vallas

2007 Elmar Orav - aastatepikkuse märkimisväärse panuse eest valla eelarve kujundamisse ja valla arengu järjepidevuse tagamisse.
2007 Maiu Saare - MTÜ Paikuse Naisteühing Marta eestvedajana Seljametsa külas heakorratalgute ja avalike ürituste korraldamise eest.

2006 Ain Jakobson - kauaaegse sihikindla ja tulemusliku tegevuse ning äärmiselt põhjaliku, loodushoidliku ja inimsõbraliku suhtumise eest Paikuse valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisel ning Paikuse motosportlaste edukusse antud suure isikliku panuse eest.
2006 Lembit Roosimäe - pikaajalise ajaloo ja koduloo alaste teadmiselamuste jagamise eest Paikuse valla noortele, mahuka ja sisuka kodu-uurimusliku tegevuse ning mälumänguharrastuse populariseerimise eest.

2005 Mari Pukk - 25 Paikuse lasteaiale pühendatud aasta eest, sealhulgas lasteaia avamisele antud panuse ning lastele kodukoha väärtustamise õpetamise eest
2004 Maire Krinal - hindamatu entusiasmi ja tööpanuse eest laulukultuuri edendamisel ja koorimuusika eestvedamisel vallas ning Paikuse kooride suurepäraste esinemiste eest.
2004 Heldor Käärats - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja avalikustamisse antud panuse eest.

2002 Laine Järvemäe - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja uurimuste avaldamisse, muuseumi töö käivitamisse ning lastele koduloo õpetamisse antud panuse eest
2002 Anne Järvsaar - Paikuse valla elanikele arstiabi võimalikult kättesaadavaks, mugavaks ja meeldivaks tegemisel osutatud suure isikliku panuse eest.

2001 Pirkko Lavila - Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelistele edukatele koostöö- ja sõprussuhetele kaasaaitamise, eestluse propageerimise ja Soomes Paikuse valla tutvustamise eest.
2001 Pentti Astala - valla arengule kaasa aitamise eest Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelise sõpruse ja koostöö, eriti maa-ettevõtluse arendamise teel Paikuse talupidajatele Soomes põllumajandusalase koolituse ja praktika korraldamise kaudu.
2001 Taisto Kakko - Paikuse valla koolide tutvustamise eest internetis ning Paikuse laste motiveerimise eest hariduses ja üldise arengus.
2001 Maie Kalbus - valla arengule ja heale mainele kaasaaitamise eest aastatepikkuse tulemusrikka rahvatantsujuhitöö ja paljudele valla kultuuritraditsioonidele aluse panemise kaudu.

2000 Aivar Ild - valla arengule kaasa aitamise eest maaelu arendamise, järjepidevuse kandmise ja tulemusliku töö kaudu põllumajanduses.
2000 Toivo Nikopensius - Paikuse valla tuntuse laiendamise ja hea maine tugevdamise eest traditsiooniliseks muutunud rahvusvahelise mootorrataste mitmepäevasõiduvõistluse "ENDURO – PAIKUSE …" korraldamise kaudu.

1999 Vahur Reimann - valla spordielu pikaajalise ja tulemusliku korraldamise eest.
1998 Elvy Ennis - Paikuse valla ajaloo jäädvustamise ning külaelu elavdamise eest.
1998 Kaiu Kustassson - Paikuse valla spordielu edendamise eest.
1998 Helmut Sinisaar - Paikuse aleviku väljaehitamise heakorrastamise ning valla spordielule aluse panemise eest.
1998 Liilia Varik - Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Paikuse vallasekretärina.
1997 Kuno Erkmann - teenete eest valla arengukava planeerimisel ja põhikooli hoone väljaehitamisel.
1997 Aime Käärats - teenete eest aluse panemisel valla haridusele ja sotsiaalobjektide väljaehitamisel.
1997 Jüri Merits - teenete eest Paikuse politseikooli rajamisel, laiendamisel ja igakülgse arendamisel.
1996 Maria Hunt 
1996 Harri Timberg - Seljametsa kooli taas avamisel ja külaelu edendamisel osutatud teenete eest.

1995 Heiki Mägi
1995 Mynämäki vald
1995 Mietoiste vald
1995 Tiiu Laasme
1995 Vello Paluoja

Veebilehel kasutatakse küpsiseid