Jäta menüü vahele
Facebook Logo

19.01.2021

Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine

Pärnu linnavalitsuse 03.01.2022 korraldusega nr 2 on algatatud Pärnu linnas Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu koostamine ja jäetud algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala hõlmab Koti (15904:003:0533, 124606 m²), Käreda (62401:001:1889, 9739 m²) ja Käredapõllu (62401:001:1890, 5.10 ha) kinnistuid. Ala külgneb osaliselt Audru jõega, juurdepääs kinnistutele on võimalik Põllu teelt. Audru valla üldplaneeringuga on planeeringuala juhtfunktsiooniks määratud reserveeritud elamumaa (EV).

Detailplaneeringu eesmärgiks on alale pereelamupiirkonna kavandamine (ca 65 üksikelamukrunti). Lisaks kavandatakse alale 4 ridaelamukrunti ja üks suurem krunt lasteaiale või ärihoonele kui esimene ei realiseeru. Alale on kavas planeerida 3 tiiki, mis täidavad nii tulevase elukeskkonna mitmekesistamise ülesannet, kuid võimaldavad saada ka täitepinnast maapinna tõstmiseks. Samuti nähakse ette olemasoleva Põllu tänavalt Audru jõeni kulgeva kraavi osaliselt ümbertõstmine teise asukohta.

Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena, ala juhtfunktsiooniks on määratud reserveeritud elamumaa (EV). KSH eelhinnangu kohaselt detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 03.01.2022 korraldus nr 2)


Ihna kinnistu planeeringuala keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Pärnu linnavolikogu võttis 16.12.2021 otsusega nr 52 vastu Pärnu linnas Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama otsusega algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava maa-ala moodustab Ihna kinnistu ning Audru jõe ääres asuvad Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud kinnistud, kokku pindalaga ca 27 ha. 

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on 43 üksikelamu rajamine Ihna kinnistule, 9 üksikelamu rajamine Jõesuudme põik kinnistutele ning tehakse ettepanek vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit Audru jõe ehituskeeluvööndini. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitletakse looduskaitseseaduses üldplaneeringu muudatusettepanekuna, mille tõttu koostati keskkonnamõju strateegiline hindamise eelhinnang. Kobras AS poolt koostatud KSH eelhinnangus tehakse kokkuvõtvalt ettepanek jätta Ihna kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Ühtlasi sõnastatakse leevendavad meetmed: Detailplaneeringu koostamisel ja projekteerimisel tuleb järgida maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringus määratud põhimõtteid üleujutusriskiga alal ehitamiseks, rohelise võrgustiku toimimiseks. Kavandatava tegevuse elluviimisel ei tohi halveneda maaparandussüsteemi eesvoolu toimimine. Ehitustegevusel tuleb põhja- ja pinnavee kaitseks järgida veeseaduses ja selle alamaktides sätestatud nõudeid, keskkonnakaitse abinõusid ning pidada kinni tavapärastest ohutusnõuetest. Reostusohu vältimiseks peab reoveepumpla olema rajatud kinnise süsteemina.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: planeeringu kehtestaja on Pärnu linnavolikogu., koostamise korraldaja Pärnu linnavalitsus., koostaja on Ruumi Grupp OÜ.
Otsusega on lisaks veebilehele võimalik tutvuda Audru osavallakeskuses.

Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Pärnu linnavolikogu 16.12.2021 otsus nr 52)


 

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kodused Hääled mai 2023

Veebilehel kasutatakse küpsiseid