Jäta menüü vahele
Facebook Logo

21.09.2022

Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 otsusega nr 57 kehtestati Papsaare külas Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneering.

Planeeringuala, suurusega ca 27 ha, moodustab Elu tee ja Kaubasadama tee ääres asuv hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Ihna kinnistu, Audru jõe ääres asuv Jõesuudme elamuala (Jõesuudme põik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, T3, T2, T1, 4a, 5a kinnistud) ja Jõesuudme tee ulatuses Jõe puhkeala kinnistu.

Ihna kinnistust moodustakse 43 ühepereelamu krunti (keskmise suurusega 2200 m2), viis teemaa krunti, kaks haljasala maa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt.

Jõesuudme elamualal on planeeringuga vähendatud Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ning muudetakse kruntide ehitusõigust, arhitektuurseid tingimusi ning osaliselt krundipiire. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitletakse looduskaitseseaduses üldplaneeringu muudatusettepanekuna.

Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud „Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneering“, mis uue detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks. Eelnimetatud detailplaneeringu alusel on arendustegevusega alustatud Jõesuudme elamualal, rajatud on juurdepääsutee ja tehnovõrgud alates Kaubasadama teest läbi Jõe puhkeala kinnistu elamumaa kruntideni.

Uue planeeringu lahendusega on lubatud Jõesuudme põik 10 ja Jõesuudme põik 12 omavahel ning Jõesuudme tee T2 ja Jõesuudme põik 3 kinnistud omavahel liita üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 kinnistu jagatakse Jõesuudme põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse põhjaosasse, kuhu juba praeguseks on rajatud juurdepääsutee, moodustatakse uus tee ja tänava maa krunt, mis tagab juurdepääsu Jõesuudme põik 1 ja Jõesuudme põik 3 kinnistutele.

Planeeringualal tuleb arvestada üleujutusohu, müra ja lõhnahäiringuga, mille leevendusteks on määratud vajalikud tingimused.

Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 otsus nr 57 „Papsaare külas Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu kehtestamine"

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kodused Hääled september 2023

Veebilehel kasutatakse küpsiseid