Jäta menüü vahele
Facebook Logo

25.10.2021

Pärnu linnavolikogu 14.10.2021 otsusega nr 38 algatati Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu (82601:001:0421, pindalaga 4708 m2) detailplaneeringu koostamine.

Huvitatud isiku sooviks on lõpetada olemasoleva tankla tegevus Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 21 kinnistul ja rajada alevikus Kalli maantee äärde ca 400 m2 ehitisealuse pinnaga teeninduskompleks (kauplus, toitlustus, mootorikütuste müük), kus vajatakse ca 15 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek muuta Tõstamaa valla üldplaneeringus reserveeritud elamumaa põhisihtotstarve 100% ärimaaks. LEMMA OÜ poolt koostatud KSH eelhinnangus kokkuvõttes sedastatakse järgmist: Planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis kuuluksid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata mõju looduskaitselise väärtusega aladele ega Natura 2000 võrgustiku aladele.

Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks negatiivset mõju põhjaveele, piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole detailplaneeringu realiseerimisel esialgselt teada olevas mahus antud asukohas ette näha muud olulist negatiivset keskkonnamõju.

Eelhinnangu koostamise ajal ei ole kõik detailplaneeringu tegevuse aspektid teada ning seega lahendatakse need teemad detailplaneeringu koostamise käigus, nt elamualadest vajaliku ohutu kauguse määramine kütuse ladustamiseks.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: Koostamise algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu. Koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Koostaja ei ole algatamise hetkel teada.

Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 14.10.2021 otsus nr 38)

Eelneval kokkuleppel on otsusega võimalik tutvuda ka Tõstamaa osavallakeskuses (tel 444 8161) ja Audru osavallakeskuses (tel 444 8171).


Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Oktoober nr 2
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023 II

Oktoober nr 1
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023

Tõstamaa Enda Uudised

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid