Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Väljapanek 30. novembrist 29. detsembrini 2022

Arutelu 10. jaanuaril 2023 kell 15– 16
Tõstamaa rahvamaja saalis (Varbla mnt 3)

Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 14.10.2021 otsus nr 38)
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP kruntimine
DP haljastuse plaan
DP tugijoonis
• DP illustratsioon 1 ; 2

Planeeringuala moodustab Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c ja Kalli mnt 2d kinnistud. Detailplaneeringu eesmärk on Kalli mnt 2c kinnistule tankla ja selle juurde kuuluva kaupluse, pesula ning parkla ehitamine ja Kalli mnt 2d alajaama kinnistu ümbertõstmine.

Detailplaneeringu alal on praegu üks krunt- Kalli mnt 2c ja soovitatav on lisada Kalli mnt 2d alajaama krunt. Planeeringuga tehakse ettepanek need kaks kinnistut liita esimese etapis üheks kinnistuks POS.1. Ettepaneku aluseks on juba käimasolev elektrialajaama ümbertõstmise protsess praeguse Kalli mnt 2c kirdenurka.

Planeeringuga kavandatakse rajada üks maa-alune mahuti kuni 100m³. See paigutatakse tankimisala alla ja täitmisklapp suuremahuliste veokite tankurisaarele. Ohuala jääb kinnistu piiridesse.

Gaasimahutit ei tule. Detailplaneeringu ala piiriks on eesvoolukraav, mis on ette nähtud ümber ehitada kollektoreesvooluks.
Oma iseloomult hakkab antud objekt kuuluma kemikaaliseaduse tähenduses C kategooriasse (ehk kõige leebemasse kategooriasse).

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduste muutmiseks, üldplaneeringuga on määratud alale elamumaa juhtotstarve, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta juhtotstarve 100 % ärimaaks.

Detailplaneeringu peamised ülesanded on:
• krundipiiride määramine;
• uute kruntide ehitusõiguse määramine;
• uute kruntide hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;
• hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine;
• servituutide vajaduse määramine;
• töötada välja haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted;
• lahendada parkimine;
• tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.


Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa Tuuled juuni 2023

Tõstamaa Enda Uudised

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid