Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Tingimused

Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse andmise kord 
• Toetus on mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks
• Toetust võivad taotleda Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteriühistud
• Toetusetaotluse võib esitada ka ühiselt teiste taotlejatega, kui hoovid külgnevad üksteisega

Toetust saab taotleda:
1) kinnistu hooviala projekti koostamiseks
2) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks
4) hooviinventari paigaldamiseks, korrastamiseks või rajamiseks (k.a prügikonteinerite ja rataste hoiustamise kohad, hooviala valgustus)
5) istutustöödeks ning kõrghaljastuse hooldus- ja raietöödeks
6) parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ning teekatte parandamiseks

Toetusemäär: 
• Punktides 1–5 nimetatud tegevuste toetuseks kuni 50% kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 40% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta
• Punktis 6 nimetatud tegevuste toetuseks antakse toetust kuni 50% taotluses kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 20% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta

Taotlemine ja aruandlus
• Taotlusi saab esitada 15. jaanuarist 15. märtsini (NB! 2023. aastal sai taotlusi esitada 1. maini)
• Taotleja võib sama aasta jooksul esitada ühe toetusetaotluse punktides 1–5 nimetatud tegevusteks ning ühe taotluse punktis 6 nimetatud tegevustele
• Kavandatav töö tuleb ellu viia toetuse saamise otsusest 12 kuu jooksul
• Teostatud tööde kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt hiljemalt 13 kuu jooksul toetuse andmise otsusest

• Toetusetaotlus e-vorm ; .doc
• Kuluaruanne

Taotlusele tuleb lisada: 
1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku tegevuse teostamise kohta;
2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
3) vajadusel taotleja kasutuses oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek;
4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava tegevuse asukoha skeemiga ning kavandatava tegevuse kirjeldus;
5) fotod kavandatava tegevuse asukohast enne tegevuste algust;
6) kavandatavate tegevuste eelarve;
7) juhul, kui kavandatava tegevuse eelarve on suurem kui 2 000 eurot (käibemaksuta), tuleb esitada taotleja valitud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust. Edukale hinnapakkumisele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Juhul, kui taotleja ei valinud tegevuse teostajaks kõige väiksema maksumusega pakkumist, tuleb taotlusele lisada põhjendus valitud hinnapakkumise kohta;
8) asjakohased load, kooskõlastused, hinnangud või nõusolekud kavandatava tegevuse tegemiseks.

 

• Heakorraeeskiri 

Heakorra tagamiseks tuleb tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul:
1) hoida korras kinnistu, selle piirdeaed ja kinnistul asuvad ehitised ning vältida kinnistult prahi, tolmu ja muu sarnase lendumist kõrvalkinnistutele;
2) koristada maha langenud lehed;
3) tagada numbrisilt hoone välisseinal või kinnistu sissepääsul ning numbrisildi nähtavus avalikult kasutatavalt teelt;
4) tagada haljastuse korrashoid, sh vältida tuleb kinnistu võsastumist (muru või heina kõrgus maapinnast ei või ületada 20 cm); *
5) tagada ehitise ohutus, sh kõrvaldada kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva ehitise katuselt lumi, jää (sh jääpurikad), varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagada ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liiklemine;
6) vältida kinnistul kasvava taimestiku, sh puude ja selle juurestiku kahjustamist;
7) mitte hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava-äärses õueosas kõrgemal piirdeaiast või hekist;
8) vältida aia- ja haljastusjäätmete põletamist;
9) kärpida üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või takistavad liiklust, eemaldada puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristada tuulemurd ning likvideerida kuivanud puud kooskõlas puu langetamist ja hoolduslõikust reguleerivate õigusaktidega.

* Suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel muru kõrguse nõuet ei kohaldata, kuid nõuete täitmiseks tuleb suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel muru niita vähemalt kaks korda aastas (esimene kord hiljemalt 24. juuniks ja teine kord hiljemalt 20. augustiks) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel vähemalt kord aastas (hiljemalt 20. augustiks).

Koormis tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel
• Kinnistu kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid tema omandis või valduses oleval tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul ja sellega vahetult piirneval üldkasutatava territooriumil osas, mille korrashoiukohustus ei ole seadusega antud teistele isikutele.
• Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul, mis juhul tuleb koormise täitmiseks kohustatud isikul esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida tuleb kasutada selle koormise täitmiseks.
• Taotluse saamisel ja põhjendatud juhul tellib linnavalitsus linnavalitsuse hallatavalt asutuselt koormise täitmiseks vajalikud tööd.
• Koormise täitmise tasu arvestamisel lähtutakse sellest, et tasu peab vastama madalaimale turuhinnale ning see tasutakse kuni kolmes osas vähemalt kolme kuu jooksul.
Tiheasustusealade ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualade kaart

Pärnu linna poolt hooldatava üldkasutatava territooriumi heakorda ning määruses nimetatud kõnniteede talvist teehooldust korraldab Pärnu linnavalitsus.

Pärnu linna omandis olevate objektide haldamise ja hooldamisega tegeleb Pärnu Haldusteenused. Lisaks osutatatakse ka erinevat liiki haldus- ja heakorrateenuseid ka linnakodanikele – alates hauaplatside korrashoiust kuni majakatustel tehtavate lumetõrje töödeni.


Muud sportimisvõimalused

Rohkem sportimisvõimalusi ja Pärnus tegutsevaid spordiklubisid saab otsida/vaadata Eesti Spordiregistris. 
Pärnu Spordiliit - liikmed
Pärnumaa spordiklubid ja -koolid
-
 Otsing (võimalik otsida asukoha, spordiala jne järgi)

Raekoja saalide kasutusse andmise kord ja tasumäärad

Pärnu Raekoja hoones (Nikolai 3 ja Uus 4) asuvaid ruume on võimalik kasutada erinevate ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks, nt:
- kontserdid, etendused ja muud kultuuriüritused;
- vastuvõtud, seminarid, koosolekud, infopäevad, esindusüritused;
- etendusasutuste, professionaalsetele muusikakollektiivide jt proovid.

Tasumäärad
NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu

Nikolai 3 asuvas hoones paiknev saal (raekoja saal) ning raekoja hoovil asuv katusega ala  

Ürituse kestus

Tasu

1.

kultuuriürituste korraldamine *

kuni 4 tundi 

90 €

lisatund 30 €

2.

proovide läbiviimine ilma sellele järgneva kontserdi või etenduseta *

kuni 2 tundi 

20 €

lisatund 15 €

3.

vastuvõttude, seminaride, koosolekute, infopäevade, esindusürituste jms läbiviimine

kuni 1 tund 

40 €

 

   

kuni 2 tundi 

80 €

lisatund 30 €

Uus 4 asuvas hoones paiknev saal

 

 

 

4.

kultuuriürituste korraldamine 

kuni 2 tundi 

60 €

 lisatund 50 €

* Punkt 1 tasumäärad ei sisalda raekoja saalis asuva kontsertklaveri häälestamist professionaalse klaverihäälestaja poolt
* Punktis 1 ja 2 toodud tasumäärad kehtivad asutustele ja kollektiivele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on kontsertide, etenduste ja muude kultuuriürituste korraldamine

Garderoobiteenuse tasumäärad (hind ühe teenindaja kohta)

   

töö- ja puhkepäevadel

kuni 4 tundi 20 €

lisatund 10 €

riiklikul pühal

kuni 4 tundi 30 €

lisatund 10 €


Tasumäärasid ei rakendata järgnevatele üritustele:
- Pärnu Linnavolikogu istungid
- Pärnu Linnavolikogu komisjonide ja fraktsioonide koosolekud
- Pärnu Linnavalitsuse poolt korraldatavad üritused
- heategevusüritused


Ruumide kasutamise taotlemine
Ruumide kasutamiseks tuleb esitada taotlus Pärnu Linnaorkestrile. Saalide kasutusse andmist ja kasutuslepingute sõlmimist korraldab linnaorkestri direktor.

Taotlus ruumide kasutamiseks

Taotlus saata aadressil:
- Nikolai 3, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn või
- info[at]parnuorkester.ee

• Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Ürituse toimumispaiga broneerimine
Kultuurikalender


Avalik üritus
• Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
• Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus

Avalik koosolek
• Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
• Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri
• Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Tänavamuusika
• Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult avaliku ürituse loa alusel


Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

• Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus toimuva avaliku ürituse toimumiseks on vaja linnavalitsuse luba
• Avaliku ürituse korraldamise taotlus doc ; e-teenus (vajalik sisselogimine)
Ürituse toimumispaiga broneerimine

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Taotluse esitamise tähtajad:

hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritus kestab vähem kui ööpäev
• üritusel osalejate eeldatav arv on vähem kui 1000 külastajat

hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 01.09–31.05 kl 23–7 ning 01.06–31.08 kl 24–6
• üritus kestab kaks või enam päeva
• üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam

hiljemalt 60 päeva enne ürituse toimumist, kui
• korraldaja on ürituse toimumispaiga eelnevalt broneerinud

Nõutavad lisadokumendid
1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
2) ürituse sisukirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Pärnu linna halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada ja/või kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
6) turvalisuse tagamise (sh meditsiinilise teenindamise) plaan vastavalt turvaseaduses sätestatud nõuetele;
7) vajadusel koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

Toimumispaiga broneerimine
• kaks või enam päeva kestva ja/või suure osalejate arvuga (1000 või enam) ürituse korral võib korraldaja esitada taotluse ürituse toimumispaiga broneerimiseks
• broneerimistaotluse võib esitada kuni 12 kuud enne ürituse toimumist
• kui ürituse korraldamise loa taotlust koos vajalike lisadokumentidega õigeks ajaks ei esitata, kaotab broneering kehtivuse

Toetaja näitamine
• Pärnu linna toetatud ürituste puhul tuleb reklaamidel jms Pärnu linn toetajana ära näidata, kasutades linna vapi või logo kujutist > Sümboolika kasutamise reeglid ja failid

Pärnu linna aasta sportlased, treenerid ja võistkonnad

• Pärnu linna parimad sportlased valib välja Pärnu linnavalitsus koostöös Pärnu Spordiliiduga
• Aasta sporditegu on 2022. aastast alates maakonna tunnustus ning seda annavad välja Pärnumaa Spordiliit ja Pärnu Postimees

Aasta sporditegu
2022 - Pärnu Sadama korvpallimeeskonna Eesti meistrivõistluste kuld
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskonna teine koht Eesti meistrivõistlustel ning FIBA Europe Cup kvalifikatsiooniturniiri Pärnus korraldamine ja sellel osalemine
2020 - Raja ujula valmimine
2019 - Pärnu noorte spordimess
2018 - Raba 5 keskuse avamine ja käivitamine

Aasta meessportlane (23a ja vanemad)
2022 - Timmo Jeret (triatlon)
2021 - Kevin Saar (motosport)
2020 - Taavi Valter Taveter (purjetamine)
2019 - Kevin Saar (motosport)
2018 - Tõnu Endrekson (sõudmine)
2017 - Kevin Saar (võrkpall)
2016 - Tanel Kangert (jalgratas, maanteesõit)
2015 - Endri Vinter (ujumine)
2013 - Allar Raja (sõudmine)
2012 - Karl-Hannes Tagu (jääpurjetamine)
2011 - Allar Raja (sõudmine)
2010 - Allar Raja (sõudmine)
2009 - Allar Raja (sõudmine)
2008 - Jüri Jaanson (sõudmine), Tõnu Endrekson (sõudmine)
2007 - Allar Raja (sõudmine)

Aasta naissportlane (23a ja vanemad)
2022 - Kristin Tattar (discgolf)
2021 - Kristin Tattar (discgolf)
2020 - Agne Kiviselg (bikiinifitness)
2019 - Kristin Tattar (discgolf)
2018 - Kristin Tattar (discgolf)
2017 - Kristin Tattar (discgolf)
2016 - Anastasia Markovkina (jalgpall)
2015 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2013 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2012 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2011 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2010 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2009 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2008 - Moonika Aava (odavise)
2007 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)

Aasta juunior (U23, 19–22a)
2022 - Ann Marii Kivikas (kergejõustik), Kevin Saar (motosport)
2021 - Kaur Erik Kais (rannavõrkpall), Jasmiin Üpraus (jetisõit)
2020 - Jasmiin Üpraus (jetisõit), Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2019 - Jasmiin Üpraus (jetisõit), Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2016 - Joosep Karlson (aerutamine)
2015 - Johanna Saareke (motokross), Joosep Karlson (aerutamine)
2012 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2011 - Kaisa Pajusalu (sõudmine), Jüri Juurikas (aerutamine)
2009 - Kaisa Pajusalu (sõudmine), Jaan Akermann (jääpurjetamine)
2008 - Rauno Talisoo (sõudmine), Kaisa Pajusalu (sõudmine)

Aasta noorsportlane (U18, 18a ja nooremad)
2022 - Viola Hambidge (kergejõustik), Madis Moos (lauatennis)
2021 - Viola Hambidge (kergejõustik), Mathias Villota (discgolf)
2020 - Jörgen-Matthias Talvik (motokross), Ann Marii Kivikas (kergejõustik)
2019 - Laura Lizette Sander (jalgrattasõit), Andrias Sepp (jääpurjetamine)
2018 - Angeliina Maria Isabel Õunap, Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2016 - Anette Baum (aerutamine), Keith Luur (purjetamine) 
2013 - Laura-Maria Oja (kergejõustik), Joosep Karlson (aerutamine)
2012 - Andra-Laura Meeksa (sõudmine), Geir Suursild (sõudmine)
2011 - Eleriin Haas (kergejõustik), Tamur Talviku (motosport)
2010 - Laura-Maria Oja (kergejõustik), Joosep Laos (sõudmine)
2009 - Eleriin Haas (kergejõustik), Timmo Jeret (jalgrattasport)
2008 - Andra Joost (sõudmine), Sabir Mustafajev (aerutamine)
2007 - Kaisa Pajusalu (sõudmine), Jaan Akermann (jääpurjetamine)

Edukaim neiu ja noormees
2018 - Greta Jaanson (sõudmine), Johann Poolak (sõudmine)
2017 - Greta Jaanson (sõudmine), Hendrik Holtsmann (purjetamine)

Aasta veteran (35a ja vanemad)
2022 - Argo Mitt (maadlus)
2021 - Robert Trofimov (taekwondo)
2020 - Klarika Kuusk (maraton), Artur Tikkerbär (ujumine)
2019 - sõudmise naiskond (Ulvi Lutoškin, Rita Maier, Tatjana Jaanson, Ingrid Võsu)
2018 - Ulvi Lutoškin (sõudmine) 
2017 - Tatjana Jaanson (sõudmine) 
2016 - Arthur Tikkerbär (ujumine), Ulvi Lutoškin (sõudmine) 
2015 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2011 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2009 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2008 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2007 - Juhan Paalo (sõudmine), Rita Maier (sõudmine)

Aasta parasportlane
2022 - Karmen Vask (karate)
2021 - Karmen Vask (karate)
2020 - Cäroly Paatsi (suusatamine), Randel Peerna (sõudmine)
2018 - Agor Tettermann
2017 - Agor Tettermann
2016 - Vaiko Vare (kergejõustik) 
2015 - Ilvi Vare (orienteerumine)
2011 - Veiko Vare (orienteerumine)
2008 - Vaiko Vare (orienteerumine)
2007 - Ilvi Vare (orienteerumine)

Aasta invaklubi
2009 - Pärnu kurtide spordiselts EERO

Aasta tehnikasportlane
2021 - Jasmiin Üpraus (jetisõit), Kevin Saar (motosport)
2020 - Egon Kaur (rallisõit)
2019 - Kevin Saar (motosport)
2018 - Kevin Saar (motosport) 
2016 - Kevin Saar (motosport) 
2015 - Kevin Saar (motokross)
2011 - Ott Joala (veemoto) ja Egon Kaur (autoralli)
2009 - Egon Kaur (rallisõit), Karl Saat (krossisõitja) (aasta noor)
2007 - Maksim Vaino (motorsport-ringrada)

Aasta esktreemssportlane
2020 - Erik Naissaar
2018 - Sven Saarpere

Aasta rahvasportlane
2022 - Martin Tarkpea
2020 - Raul Enn
2019 - Piret Suitso

Aasta üllataja
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2020 - Pärnu JK Vapruse naiskond (jalgapall)
2019 - Agne Kiviselg (bikiinifitness)

Aasta spordiedendaja 
2022 - Johan Kärp
2021 - Erik Naissaar 
2020 - MTÜ Pärnu Sõudeklubi
2019 - Anu jooksutrennid (Anu Piiroja)

Aasta rahvaspordiüritus
2022 - Pärnu 50. kadrijooks
2021 - jalgpalliklubi Pärnu Poseidon korraldatud jalgpalliturniir Ettevõtete Karikas
2020 - MTÜ Spordiklubi Tervisesport korraldav aastajooks
2019 - RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud

Aasta spordivabatahtlik
2022 - Hanna-Liisa Ott
2021 - Saima Rand
2020 - Riido Küüts
2019 - Priit Neeme

Aasta võistkond
2022 - Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak)
2021 - Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udam)
2020 - Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Pärnust Tõnu Endrekson, Allar Raja)
2019 - Jaht Sugar 3
2018 - Team 64 -Egon, Jasmiin ja Ralf Üpraus (jetisport)
2017 - Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo, Kaur Kuslap (sõudmine, paarisaeruline neljapaat) 
2016 - Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Andrei Jämsä (sõudmine, paarisaeruline neljapaat) 
2015 - Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä, Kaspar Taimsoo, Allar Raja (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2012 - Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Andrei Jämsä (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2011 - Andrei Jämsä, Allar Raja, Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2010 - Marjaliisa Umb, Eliise Umb (purjetamine, 470 klassis)
2009 - Allar Raja, Kaspar Taimsoo (sõudmine, paarisaeruline kahepaat)
2008 - Andrei Jämsä, Allar Raja, Jüri Jaanson, Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)

Aasta noorte võistkond
2022 - Pärnu Vapruse U16 jalgpalli võistkond
2021 - Spordiklubi Altius 4x100 meetri jooksu võistkond
2020 - Pärnu Spordikooli U20 võrkpallivõistkond
2019 - Pärnu Spordikooli A-klassi võrkpallivõistkond
2018 - Grete Alttoa ja Annabel Aron (sõudminse paarisaeru kahepaat)
2015 - Johann Poolak, Marko Laius (A kl. poiste paarisaerukahene (PA2x)
2013 - Korvpalliklubi Pärnu võistkond

Aasta täiskasvanute võistkond
2013 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2007 - Jüri Jaanson ja Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline kahepaat)

Aasta juunioride võistkond
2011 - Geir Suursild, Karl Koppel (sõudmine)
2007 - Andrus Sabiin, Nikita Lunin, Jaan Laos, Alvar Räägel, Rauno Talisoo, Sten Villmann, Artur Maier ja Martin Absalon (sõudmine, kaheksapaat)

Aasta pallimänguvõistkond
2022 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2020 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2019 - Pärnu võrkpallimeeskond
2018 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2018 - Pärnu U18 võrkpallimeeskond
2017 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2016 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2015 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2015 - A kl poiste korvpallimänguvõistkond
2012 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2011 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2010 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2009 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond

Aasta rahvaspordivõistkond
2021 - jalgpallimeeskond FCP Pärnu

Aasta treener
2022 - Heiko Rannula (korvpall)
2021 - Heiko Rannula (korvpall)
2020 - Elise Umb (purjetamine)
2019 - Robert Trofimov (taekwondo)
2018 - Matti Killing (sõudmine)
2017 - Matti Killing (sõudmine)
2016 - Matti Killing (sõudmine)
2015 - Matti Killing (sõudmine)
2013 - Matti Killing (sõudmine), Jüri Saar (jalgpall)
2012 - Matti Killing (sõudmine)
2011 - Matti Killing (sõudmine)
2010 - Matti Killing (sõudmine)
2009 - Matti Killing (sõudmine)

Aasta noortetreener
2022 - Romet Mihkels (kergejõustik)
2021 - Elise Umb (purjetamine)
2020 - Mihkel Lembit (kergejõustik)
2019 - Elise Umb (purjetamine)
2018 - Ingrid Võsu (sõudmine)
2017 - Toomas Jasmin (võrkpall)
2016 - Toomas Jasmin (võrkpall)
2015 - Tiina Hodakov (aerutamine), Toomas Jasmin
2013 - Tiina Hodakov (aerutamine), Eva Kuningas (kergejõustik), Raini Lelle (sõudmine)
2008 - Tatjana Jaanson, Matti Killing, Mihkel Leppik, Reet Palm, Ulvi Lutoškin, Roman Lutoškin, Ando Palginõmm, Johannes Noormägi, Mait Käbin, Andrei Ojamets, Jüri Saar, Indrek Ruut

Edukad treenerid 
2007 - Ulvi Lutoškin, Matti Killing, Mihkel Leppik, Tatjana Jaanson, Helju Sutt, Askold Vaino, Johannes Noormägi, Mait Käbin, Reet Palm, Mati Hool, Tõnis Vare


• Noorsootöö seadus
• Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Noorte projektlaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Loa taotlemine projektlaagri korraldamiseks
• Tegevusloa taotlus esitatakse Pärnu linnavalitsusele Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu vähemalt kaks kuud enne projektlaagri tegevuse alustamist. 
• Projektlaagri tegevusluba on tähtajaline ja kehtib kuni 60 päeva.

Projektlaagri tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata
- tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele
- projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht
- projektlaagri eesmärk ja päevakava.

Kasutaja:
Parool:

Logi sisse

Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris.
Määrused on kättesaadavad ka Riigi Teatajas (valige menüüst Täpne otsing - KOV terviktekstid - rippmenüüst Pärnu Linnavalitsus või Pärnu Linnavolikogu).

Allpool on teemade kaupa välja toodud enimvajaminevad korrad ja eeskirjad.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid